LUCAS 7

1Chay imasta runasman parlayta tukuspa, Jesusqa Capernaumman yaykorqa. 2Chaypitaj karqa romano soldadosta kamachej, paypa munasqa uywasqantaj onqosqa kasharqa wañoj jinaña. 3Chay kamachejqa Jesusmanta parlajta uyarispa, kacharqa judiosmanta kurajkunata, mañakuspa Jesusta pusamunankuta uywasqanta sanoyachinampaj. 4Jesusman qayllaykuspataj, maytapuni mañarqanku rinanta, nerqankutaj: Allimpuni kanman kay kamachejta yanapanaykeqa, 5imaraykuchus payqa munakun ayllunchejta; sinagogatapis ruwachipuwanchej, nispa. 6Jinapi Jesusqa paykunawan rerqa. Wasi qayllapiña kashajtinkutaj, chay kamachejqa kawsaqesninta kachamorqa Jesusman ninankupaj: Señor, ama wasikamaqa jamuychu; noqaqa mana wasiyman yaykunaykipaj jinachu kani. 7Chayrayku mana munarqanichu Qanman jamuyllatapis; Qanqa kamachispa nillay, uywasqaytaj sanoyaponqa. 8Noqapis kamachejniyoj kani, jinallatataj soldadostapis kamachini. Ujninta nini rinanta, paytaj rin. Wajta nini jamunanta, jamuntaj. Uywasqaytapis nini: Uj imata ruway, nispa, ruwantaj. 9Chayta uyarispa, Jesusqa t'ukorqa; chantá Paywan rejkunaman kutirispa, nerqa: Cheqamanta, kay runaj creeyninta jinaqa Israel ayllupipis mana tarinichu, nispa. 10Kachasqa runastaj wasiman kutipuspa, onqosqa uywasqanta sanoyasqataña tariparqanku. 11Chaymanta Jesús risharqa Naín llajtaman, yachachisqasnintaj, ashkha runas ima Paywan risharqanku. 12Llajta qayllapitaj tinkukorqa uj wañusqata p'ampaj apashajkunawan. Chay wañusqaqa viudaj uj k'ata churin karqa. Ashkha runastaj llajtamanta paywan risharqanku. 13Señorqa viudata waqashajta rikuspa, khuyaspataj, nerqa: Ama waqaychu, nispa. 14Jinapi qayllaykuspa, aya apanata llankharerqa, wantojkunataj sayarqanku. Chantá Jesusqa wañusqata nerqa: Wayna, qanta niyki: Sayariy, nispa. 15Wañusqataj tiyaykamuspa, parlarerqa. Jesustaj waynataqa kawsashajta mamanman qoporqa. 16Chayta rikuspa, tukuyninku mancharikorqanku. Diosta kay jinata yupaychayta qallarerqanku: Jatun profeta noqanchej ukhupi rikhurin. Diosqa ajinata ayllunta watukoj jamun, nispa. 17Chay ruwasqantaj uyarikorqa tukuynin Judeapi, muyuynintimpi ima. 18Chay tukuy imasmanta Juanman willamorqanku yachachisqasnin. Jinapi paykunamanta iskayta wajyaspa, 19Juanqa kacharqa Señorta tapunankupaj: Qanchu kanki, pichus jamunan karqa, chayqa, chayrí wajtachu suyasqayku? nispa. 20Chantá Jesusman rispa, paykunaqa nerqanku: Juan Bautista kachamuwayku Qanta tapojta: Qanchu kanki, pichus jamunan karqa, chayqa, chayrí wajtachu suyasqayku? nispa. 21Chay ratopacha Jesusqa ashkha runasta sanoyacherqa nanayninkumanta, onqoyninkumanta, supayniyojkunatapis kacharichillarqataj. Jinallataj ashkha ciegostapis qhawaricherqa. 22Chantá Juanpa kachasninman kuticherqa: Kutipuspa, Juanman willamuychej imastachus rikusqaykichejta, uyarisqaykichejta ima: Ciegosqa rikunku, suchusqa puririnku, leprayojkuna llimphuchasqa kanku, joq'aras uyarinku, wañusqas kawsarimunku, wajchasmampis evangelio willakun. 23Kusikuyniyojmin kanqa pichus Noqarayku mana misk'ajqa. 24Chay kachas ripusqankutawan, Jesusqa Juanmanta runasman parlayta qallarerqa: Imatataj ch'in pampapi rikumorqankichej? Wayraj wajtaykachasqan soqosotachu? 25Manachayrí imata rikorqankichej? Uj sumaj p'achayoj runatachu? Qankuna yachankichej, sumaj p'achallisqa kajkunaqa, kusisqa kawsajkunapis reyespa kamachinanku wasispi kashanku. 26Chantaqa imatapunitaj rikumorqankichej? Uj profetatachu? Arí, Noqataj niykichej profetamantapis aswanraj kasqanta. 27Paymantaqa qhelqasqaña karqa: Willajniyta kachamuni ñawpaqeykita, ñanta wakichipusunampaj, nispa. 28Noqaqa niykichej: Warmismanta tukuy nacejkunamanta mana ujllapis Juanmanta aswan kuraj kanchu; chaywampis, Diospa reinompi aswan juch'uy kajqa paymanta aswan kurajraj. 29Chayta uyarispa, tukuy runas, impuestota cobrajkuna ima nerqanku Diosqa cheqan sonqo kasqanta, Juanpa bautismonwan bautizachikusqankurayku. 30Fariseostajrí, leymanta yachachejkuna ima qhesacharqanku imatachus Dios paykunapaj munasqanta, mana Juanwan bautizachikuspa. 31Chantá Jesús nerqa: Imamantaj rijch'achisaj kay runaspa miraynintari? Pimantaj rijch'akunkuri? 32Paykunaqa rijch'akunku plazapi pujllaj wawasman, imaynatachus paykuna wawa masisninkuta qhaparispa, ninku: Qenata tocapuyku, manataj tusunkichejchu; llakiy takiykunata takipuyku, manataj waqankichejchu, nispa. 33Juan Bautistaqa jamorqa, paytaj t'antata mana mikhojchu, nitaj vinota ujyajchu; chantá qankunaqa supayniyoj kasqanta ninkichej. 34Runaj Churin jamojtintajrí, mikhusqanrayku, ujyasqanraykutaj ninkichej: Kay runaqa anchata mikhun, machakuntaj, chantá juchasapaswan, impuestota cobrajkunawan ima kawsakun, nispa. 35Jinapis Diospa yachaynenqa ruwasqasnimpi rejsichikun. 36Uj fariseoqa Jesusta wajyarikorqa paywan mikhunampaj. Wasinman yaykuspataj, mikhoj tiyaykukorqa. 37Chay llajtayoj uj juchasapa warmi uyarispa Jesusqa fariseoj wasimpi kasqanta, apamorqa q'apaj jawina perfumeta yuraj rumi yuritupi. 38Chantá Jesuspa qhepampi, chakisnin qayllapi chukuykuspa, waqayta qallarerqa; waqayninwantaj chakisninta joq'ochaspa, chujchasninwan ch'akicherqa. Jesuspa chakisninta much'araspataj, perfumewan jich'aykorqa. 39Chayta rikuspa, Jesusta wajyarikoj fariseoqa sonqompi nerqa: Sichus kay runa cheqamanta profeta kanman chayqa, rejsinmanchá pichus, imayna laya juchasapa warmichus Payta llankhaykusqanta, nispa. 40Jesustajrí kuticherqa: Simón, ujta nisqayki, nispa. Paytaj nerqa: Niway ari, Yachachej Señor, nispa. 41Chantá Jesús nerqa: Uj qolqe manoj runaman iskay runas manu kasqanku. Ujnin kajqa phishqa pachaj denario qolqe manu kasqa, ujnintaj phishqa chunka. 42Mana imaynamanta kutichipuyta atejtinku, iskayninkuta khuyaspa, manaña mañakapusqachu. Kunan niway ari: Chay iskayninkumanta mayqentaj munakonqa astawan chay khuyaj runatari? nispa nerqa Jesusqa. 43Simontaj kuticherqa: Pichus aswan manu karqa, chay kasqanta yuyani, nispa. Jesustaj nerqa: Arí, cheqanta ninki, nispa. 44Chantá warmiman kutirispa, Simonta nerqa: Rikushankichu kay warmita? Wasiykiman yaykumorqani, manataj yakullatapis jaywariwarqankichu chakisniyta mayllakunaypaj; payrí, waqayninwan chakisniyta joq'ochan, chujchanwantaj ch'akichin. 45Qan mana much'awarqankichu; yaykumusqaymantapacha payqa chakisniyta much'aspa mana sayk'unchu. 46Umayta aceitewan mana jawiwarqankichu; payrí, chakisniyman perfumewan jich'an. 47Chayrayku niyki: Kay warmej ashkha juchasnin pampachasqa kanku, imaraykuchus anchata munakun; pisita perdonasqarí, pisillata munakun, nispa nerqa Jesusqa. 48Chantá warmita nerqa: Juchasniyki pampachasqaña, nispa. 49Chaypi Paywan khuska mikhojkunaqa paykunapura ninakuyta qallarerqanku: Pitaj kay runa juchastapis pampachajri? nispa. 50Jesustajrí warmiman nerqa: Creesqaykeqa salvasunki; sonqo junt'asqa ripuy, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\