LUCAS 8

1Chaymanta, Jesús rerqa tukuy llajtasman, ranchosman ima, willaraspa, yachachispataj Diospa reinon evangeliomanta. Chunka iskayniyoj apostolesnintaj, 2wakin warmiswan ima Paywan khuska karqanku. Kay warmisqa sajra espiritusmanta kacharichisqa kasqanku, onqoykunamanta ima sanoyachisqa: María Magdalena, pimantachus qanchis sajra espíritus llojsisqanku, chay; 3Juana, Cuzaj warmin. Chay Cuza sutiyojqa Herodespa mayordomon karqa. Chantá Susana, ashkha warmis ima, pikunachus kapuyninkuwan Jesusta yanapaj kanku, chaykuna. 4Ashkha runas Jesusman jamorqanku sapa llajtamanta; tantakojtinkutaj, Jesús uj rijch'anachinata yachacherqa. 5Pay nerqa: Uj tarpoj runa mujuta tarpoj llojsisqa. Tarpushajtintaj, wakin muju ñannejman urmasqa, chaypitaj purejkuna sarurasqanku; p'isqos jamuspataj, mikhukapusqanku. 6Wakin mujoqa urmasqa rumiraraman, p'utumuspataj, ch'akipusqa jallp'a ch'aki kasqanrayku. 7Wakin mujoqa khishkas chawpiman urmasqa, khishkastaj chajrawan khuska wiñaspa, p'ampaykusqanku. 8Wakin mujutajrí urmasqa sumaj jallp'aman, p'utumuspataj, poqosqa pachajta sapa mujumanta, nispa. Jesús chayta niytawantaj, aswan jatunmanta nerqa: Pillapis ninriyojqa uyarichun, nispa. 9Chantá yachachisqasnin Jesusta taporqanku: Ima niytataj munan chay rijch'anachinari? nispa. 10Paytaj nerqa: Qankunamanqa Dios rejsichisunkichej reinompa pakasqa yachayninta; wajkunamanrí rijch'anachinaswan parlan, qhawashaspa ama rikunankupaj, uyarishaspapis ama entiendenankupaj. 11Chay rijch'anachinaqa kayta niyta munan: Mujoqa Diospa Simi Nisqanwan ninakun. 12Wakin runasqa kanku ñan pata jina, maymanchus muju t'akakorqa, chay jina. Paykunaqa Diospa Simi Nisqanta uyarinku; chantá Kuraj Supayqa jamuspa, sonqonkumanta Diospa Simi Nisqanta orqhon ama creenankupaj, nitaj salvasqa kanankupaj. 13Rumirara jallp'aqa uyarejkunawan ninakun, chaykunataj Diospa Simi Nisqanta kusiywan jap'inku. Chaywampis paykuna mana allin saphichasqa kasqankurayku, pisi tiempollata creenku; phutiy jamojtintaj, urmapunku. 14Khishkarara jallp'aqa Diospa Simi Nisqanta uyarejkunawan ninakun; paykunaqa kay pacha imaswan, qhapaj kaykunawan, aychankoj munayninwan ima atipachikunku, chayraykutaj Diospa Simi Nisqampi mana wiñankuchu. 15Sumaj jallp'arí ninakun pikunachus sumaj sonqowan, cheqan yuyaywantaj Diospa Simi Nisqanta uyarinku, chaykunawan. Sonqonkupi Diospa Simi Nisqanta jap'ikuspataj, pacienciawan kawsayninkupi sumaj poqoyta rikuchinku. 16Mana pipis k'anchayta jap'ichispa, wich'iwan k'umpuykunchu, nitaj catre uraman churaykunchu; astawanqa pataman churan, yaykojkuna k'anchayta rikunankupaj. 17Mana imapis pakasqa kanchu mana rikuchikojqa, nitaj pakasqallapuni kayta atinchu mana yachakoj, nitaj sut'inchakojqa. 18Chayrayku, allinta uyariychej ari: Kapuyniyojmanqa aswanraj qosqa kanqa, mana kapuyniyojmantatajrí kapusqanta yuyasqampis qhechusqa kanqa, nispa nerqa Jesusqa. 19Jesuspa maman, wawqesnin ima jamorqanku payman, manataj qayllaykuyta aterqankuchu runas k'iski kasqankurayku. 20Chantá willacherqanku Jesusman: Mamayki, wawqesniykiwan jawapi mask'ashasunku, Qanwan tinkukuyta munaspa, nispa. 21Paytajrí kuticherqa: Mamaywan, wawqesniywanqa kanku, pikunachus Diospa Simi Nisqanta uyarinku, ruwankutaj, chaykuna, nispa. 22Uj p'unchay Jesús boteman yaykorqa yachachisqasninwan, nerqataj: Jakuchej qochaj chimpanman, nispa. Jinataj botepi rerqanku. 23Rishajtinkutaj, Jesús puñurpayarqa. Jinallapi manchay sinch'i wayra oqharikorqa jatun qochapi, yakutaj boteta chinkaykuchisharqaña. 24Jesusman qayllaykuspataj, payta rijch'aricherqanku: Señor, Señor, chinkaykushanchejña, nispa. Chantá Jesusqa wayrata k'amerqa, yaku oqharikojtawan. Wayrataj thañerqa, yakupis tiyaykaporqa. 25Chaymantataj yachachisqasninman nerqa: Maytaj creeyniykichej? nispa. Paykunatajrí mancharikuspa, t'ukorqanku, tapunakorqankutaj paykunapura: Pitaj chantá kayri, wayrata, yakutapis kamachejtin, kasunkuri? nispa. 26Chayarqanku Gerasa jallp'aman, Galilea Qocha chimpapi kajman. 27Jesús botemanta urayk'usqantawantaj, uj runa llajtamanta jamuspa, payman qayllaykorqa. Unayña payqa supayniyoj kasqa; chayrayku mana p'achallikojchu, nitaj wasimpipis sayajchu, manachayqa panteompi aya p'ampanasllapi tiyakoj. 28Payqa Jesusta rikuytawan, wijch'uykukorqa ñawpaqenman, qhaparispataj nerqa: Ima ruwanayki tiyan noqawan, patapi kaj Diospa Churin Jesús? Mañakuyki ama ñak'arichinawaykita, nispa. 29Chantá Jesusqa kamacherqa supayta chay runamanta llojsinanta. Sapa kuti paywan chay supayqa munayninta ruwaj. Runastaj cadenaswan wataj kanku chay runaj chakisnintawan, makisnintawan; chaywampis payqa chay cadenasta p'itiraj, chay supaytaj ch'inkunaman ayqechej. 30Jesús taporqa: Imataj sutiyki? nispa. Paytaj kuticherqa: Suteyqa Tropa, nispa. Chayta nerqa ashkha supaykuna payman yaykusqankurayku. 31Chay supaykunataj Jesusmanta mañakorqanku ama paykunata kachananta ukhu pachaman. 32Ashkha khuchis chay loma qayllapi mikhusharqanku, supaykunataj mañakorqanku chay khuchisman yaykojta saqenanta; Jesustaj saqerqa yaykunankuta. 33Chantá, chay supaykunaqa runamanta llojsispa, khuchisman yaykorqanku. Khuchistaj imata jina correspa, qaqanejta jatun qochaman wijch'uykukorqanku, chaypitaj jeq'eqaspa wañurarqanku. 34Khuchi michejkunaqa chayta rikuspa, ayqerqanku, rispataj, llajtapi, campopipis willamorqanku imatachus rikusqankuta. 35Jinapi runas llajtamanta llojserqanku qhawaj imachus kasqanta, Jesusman qayllaykuspataj, rikorqanku ñawpaqempi chay runata tiyashajta, pimantachus chay supaykuna llojsirasqanku, chayta. Chay runata p'achallisqata, yuyaynimpitaj kashajta rikuspa, manchachikorqanku. 36Rikojkunataj willarqanku chay runa imaynatachus supaykunamanta kacharichisqa kasqanta. 37Chantá, chay ashkha runas Gerasa muyuynintinmanta maytapuni mañarqanku Jesús jallp'ankumanta ripunanta, anchatapuni manchachikusqankurayku. Jesustaj boteman yaykuspa, riporqa. 38Supaykunamanta kacharichisqa runaqa Jesusta mañakorqa Paywan rejta saqenanta. Jesustajrí kachaporqa: 39Kutipuy wasiykiman, willamuytaj imastachus qampaj Dios ruwasqanta, nispa. Chantá payqa riporqa llajtantimpi tukuyman willaraspa t'ukuna imasta Jesús paypaj ruwasqanta. 40Ujtawan Jesús qocha chimpaman kutimpojtin, ashkha runas kusiywan tariparqanku, imaraykuchus tukuyninku Payta suyasharqanku. 41Chantá jamorqa uj runa, Jairo sutiyoj. Payqa sinagogapi kamachej karqa. Jesuspa ñawpaqenman qonqoriykukuspataj, mañarqa wasinman rinanta, 42imaraykuchus uj k'ata ususin, chunka iskayniyoj watayoj jina, wañunayasharqaña. Jesús rishajtin, runasqa maytapuni Payman k'iskikamorqanku. 43Paykuna ukhupi uj warmi karqa, yawar apaywan onqosqa chunka iskayniyoj wataña; maytapuni jampejkunapi, jampispi ima qolqenta tukuchisqa, manataj pipis sanoyachiyta atisqachu. 44Chay warmirí Jesusman qhepallanmanta qayllaykuspa, p'achampa kantunta llankhaykorqa, llankhaykusqantawantaj, yawar apaynin ch'akiporqa. 45Chantá Jesús nerqa: Pitaj llankhaykuwanri? nispa. Runas k'iskilla kajtinku, Pedroqa nerqa: Yachachej Señor, runas k'iskikuspa tukuynejmanta ñit'imusunku, Qantaj nishanki: Pitaj llankhaykuwan? nispa. 46Jesustajrí kuticherqa: Pipunichá llankhaykuwan. Yachani Noqamanta atiy llojsisqanta, nispa. 47Chantá chay warmeqa mana pakakuyta atispa, Jesusman kharkatitispa qayllaykorqa; ñawpaqenman qonqoriykukuspataj, sut'incharqa tukuy runaj ñawpaqempi imaraykuchus llankhaykusqanta, imaynatatajchus llankhaykusqantawan onqoyninmanta sanoyasqanta. 48Chantá Jesús nerqa: Wawáy, creesqaykirayku sanoyasqa kanki; sonqo tiyaykusqa ripuy, nispa. 49Jinata Jesús parlashajtillanraj, sinagogapi kamachej runaj ujnin kamachin Jairoj wasinmanta jamuspa, nerqa: Ususiykeqa wañupunña; amaña Yachachej Señorta jamunanta niychu, nispa. 50Chayta uyarispa, Jesusqa Jairota nerqa: Ama mancharikuychu; creellay, wawaykitaj kawsarimonqa, nispa. 51Wasiman chayaspa, pusaykorqa Pedrota, Juanta, Santiagota, ch'iriskaj tatanta, mamantawan imalla, manataj pitapis yaykojta saqerqachu. 52Tukuyninkutaj uj phutiyta waqasharqanku ch'iriskamanta. Chantá Jesús paykunaman nerqa: Ama waqaychejchu; manamin wañunchu, puñushallan, nispa. 53Chayta uyarispa, Jesusta asipayarqanku, chay ch'iriska wañusqa kasqanta yachasqankurayku. 54Chantá Jesusqa ch'iriskata makinmanta jap'iykuspa, jatunmanta nerqa: Imillita, sayariy, nispa. 55Jinapi ch'iriska kawsarimuspa, chay ratopacha sayarerqa. Jesustaj nerqa mikhunata payman jaywanankuta. 56Tatasninrí, maytapuni t'ukorqanku. Jesús nillarqataj ama pimampis chay imasmanta willanankuta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\