LUCAS 9

1Jesusqa chunka iskayniyoj apostolesninta tantaykuspa, paykunaman kamachina atiyta qorqa, tukuy laya sajra espiritusta runasmanta qharqonankupaj, onqosqastapis sanoyachinankupaj. 2Chantá paykunata kacharqa Diospa reinonmanta willarajta, onqosqasta sanoyachejta ima. 3Nerqataj: Ama imatapis ñan puriypaj apakuychejchu, ni tojnuta, ni wayaqata, ni t'antata, nitaj qolqeta, nillataj iskay p'achastapis. 4Mayqen wasiman yaykuspapis, chaypi kakuychej ripunaykichejkama. 5Mayllapipis mana wajyarisojtiykichejqa, ripuychej chay llajtamanta, chakisniykichejmanta jallp'ata thalarakuspa, ajinamanta sajra kasqanku yachakunampaj, nispa. 6Chaymanta llojsispataj, apostolesqa rerqanku tukuy ranchosta evangeliomanta willaspa, tukuynejpitaj onqosqasta sanoyachispa. 7Kamachej Herodesqa tukuy imasta Jesús ruwasqanta yachaspa, imatachus ruwananta mana yacharqachu, imaraykuchus wakinkuna nisharqanku: Juan Bautista kawsarimun wañusqasmanta, nispa. 8Wajkunataj nerqanku: Profeta Elías ujtawan rikhurimun, nispa. Wajkunataj nerqanku: Mayqen ñawpa profetachá kawsarimun, nispa. 9Herodestajrí nerqa: Noqaqa Juanpa umanta qholucherqani. Pitaj kay kanmanri, chay jinatapuni kay imasta Paymanta uyarinaypajri? nispa. Chayrayku Herodesqa Payta rikuytapuni munasharqa. 10Kutimpuspa, apostolesqa Jesusman willarqanku tukuy imata ruwasqankumanta. Chantá paykunata pusarikuspa, Jesusqa Betsaida llajtaman rerqa. 11Runastajrí chayta yachaspa, Payman rerqanku, chayajtinkukamataj, Jesús paykunaman Diospa reinonmanta parlarqa. Onqosqastapis sanoyachillarqataj. 12Inti yaykuynejta, chunka iskayniyoj apostolesnin Jesusman qayllaykuspa, nerqanku: Kachapullayña kay runasta; ripuchunku kay qayllapi ranchosman, wasisman ima wajyarichikunankupaj, mikhunatapis rantikamunankupaj, imaraykuchus kaypeqa ch'impi kashanchej, nispa. 13Jesustajrí kuticherqa: Qankuna qoychej mikhunataqa, nispa. Paykunataj kuticherqanku: Phishqa t'antawan, iskay challwallawan kapuwayku; kay chhika runapajqa noqayku riykuman mikhunata rantej chayllapuni, nispa. 14Chay runasqa tukuyninkupi, phishqa waranqa jina qharis karqanku. Chantá Jesús yachachisqasninman nerqa: Phishqa chunkatakama tiyarachiychej, nispa. 15Ajinata ruwarqanku, tukuyta tiyarachispa. 16Jesustaj chay phishqa t'antasta, iskay challwasta ima jap'iytawan, patata qhawarispa, Diosman graciasta qorqa. Partiraspataj, yachachisqasninman jaywarqa runasman rak'iramunankupaj. 17Chantá tukuyninku mikhorqanku sajsakunankukama. Puchoj t'antastataj oqharerqanku chunka iskayniyoj canastastapuni. 18Uj kuti Jesús sapallan Dios Tatamanta mañakusharqa, qayllampitaj kasharqanku yachachisqasnin. Jinallapi paykunata taporqa: Runasqa pi kasqaytataj ninkuri? nispa. 19Paykunataj kuticherqanku: Wakenqa ninku Juan Bautista kasqaykita. Wakintaj, Elías nisunku. Wakintajrí, mayqen profetachá kawsarimun, nisunku. 20Jesustaj taporqa: Qankunarí, pi kasqaytataj ninkichej? nispa. Pedro kuticherqa: Qanqa Diospa Criston kanki, nispa. 21Chantá Jesusqa paykunaman mayta kamacherqa amapuni chayta ni piman willanankuta. 22Jesús nillarqataj: Runaj Churenqa anchata ñak'arinan kanqa, Paytataj qhesachanqanku kuraj runas, kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkuna ima. Paytaqa wañuchichenqanku, kinsa p'unchayninmantaj kawsarimponqa, nispa. 23Chantá tukuy chaypi kajkunaman nerqa: Pillapis qhepayta jamuyta munajqa pay kikinta qhesachakuchun, cruzninta oqharispataj, sapa p'unchay qhatiwachun. 24Pichus kawsayninta salvayta munajqa kawsayninta chinkachenqa, pitajchus kawsayninta Noqarayku chinkachejtajrí, kawsayninta salvanqa. 25Ima allintaj kanman runapaj, sichus kay pachaj tukuy kapuyninta ganakapunman, pay kikintaj chinkapunman chayqa? 26Sichus pipis Noqamanta, nisqasniymantawan p'enqakun chayqa, paymantapis Runaj Churenqa p'enqakullanqataj, maypachachus jatun kaynimpa k'anchaynimpi jamonqa, chantá Tatampa jatun kaynimpa k'anchaynimpiwan, ajllasqa angelespapiwan, chaypacha. 27Cheqatapuni niykichej: Kaypi kajkunamanta wakenqa mana wañonqankuchu Diospa reinonta jamojta rikunankukama. 28Chay nisqanmanta pusaj p'unchayninman jina Jesús wicharerqa orqoman Dios Tatamanta mañakoj, pusarqataj Pedrota, Santiagota, Juantawan. 29Jinapi Jesusqa Dios Tatamanta mañakushajtin, uyampa rijch'aynin waj jinaman tukorqa; p'achampis yuraj lliphipejman tukullarqataj. 30Chantá iskay qharis rikhurimuspa, Jesuswan parlasharqanku; paykunaqa karqanku Moiseswan, Eliaswan. 31Jatun k'anchaypi parlasharqanku Jesús Jerusalenpi wañunanmanta. 32Pedro, paywan kajkuna ima puñuywan atichikushaspapis, mana puñorqankuchu, rikorqankutaj Jesuspa jatun kaynimpa k'anchayninta, chay iskay runastawan. 33Moiseswan, Eliaswan karunchakushajtinku, Pedro nerqa Jesusman: Yachachej Señorníy, walejpuni kaypi kananchej. Kinsa ch'ujllasta ruwasqayku: Ujta Qampaj, ujta Moisespaj, ujtataj Eliaspaj, nispa. Chayta parlarqa, imatachus nisqanta mana yachaspa. 34Jinata parlanankamataj, phuyoqa paykunata p'ampaykorqa, mancharerqankutaj chay phuyu ukhupi rikhurispa. 35Chantá phuyu ukhumanta Tata Diosqa nimorqa: Kaymin munasqa Chureyqa, Ajllakusqaytaj; Payta uyariychej, nispa. 36Chay parlamoj ch'inyapojtin, Jesusllataña rikorqanku. Chay rikusqankutataj chay p'unchaykunapi mana pimampis willarqankuchu. 37Q'ayantin Jesuswan, chay kinsa yachachisqasninwan orqomanta urayk'usqankutawan, ashkha runas Jesusta taripaj rerqanku. 38Paykunaj chawpinmantataj uj runa qhaparerqa: Yachachej Señor, qhawaykuripuway kay uj k'ata wawayta. 39Supayqa payta jap'ispa, qhaparichin, sinch'ita thalaspataj, siminmanta phosoqota ajtuchin. Mayta ñak'arichispa, maynin kutilla saqerin. 40Mañarqaniña yachachisqasniykita chay supayta qharqonankuta, manataj aterqankuchu, nispa nerqa chay runaqa. 41Jesús kuticherqa: Ay, mana creey atej runas. Mayk'ajkamataj qankunawan kasaj? Mayk'ajkamataj aguantasqaykichej? Kayman pusamuy chay wawaykita, nispa. 42Wayna qayllaykushajtin, chay supayqa payta chhallmaspa, pampaman urmacherqa. Jesustajrí k'amerqa millay espirituta, churitaj sanoyaporqa. Chantá Jesusqa churita qoporqa tatanman. 43Tukuy runastaj t'ukorqanku Diospa chay jina jatun atiyninmanta. Chay jina t'ukushaj kashajtinku, Jesusqa yachachisqasninman nerqa: 44Allinta uyariychej kayta, amataj qonqaychejchu: Runaj Churenqa runaspa makinman jaywaykusqa kanqa, nispa. 45Paykunatajrí mana entienderqankuchu chay nisqantaqa, imaraykuchus paykunapajqa mana sut'ichu karqa, manchachikorqankutaj tapukuytapis. 46Uj kuti siminakuyta qallarerqanku, mayqenninkuchus kurajpaj qhawasqa kananmanta. 47Sonqonkupi yuyasqankuta yachaspataj, Jesusqa uj wawata ladonman sayacherqa. 48Chantá nerqa: Pillapis kay wawata sutiypi jap'ejqa Noqata jap'ikuwan; jinallatataj, Noqata jap'ikuwajpis Kachamuwajniyta jap'ikullantaj. Qankunamanta aswan llamp'u sonqo kajqa aswan kurajpaj qhawasqa kanqa. 49Chantá Juan kuticherqa: Yachachej Señor, uj runata rikorqayku sutiykipi supaykunata qharqojta. Paytataj jark'arqayku qharqonanta, mana noqanchejwan kasqanrayku, nispa. 50Jesustajrí nerqa: Ama jark'aychejchu. Pichus mana contranchejpi kajqa noqanchejwan kashan, nispa. 51Jesusqa janaj pachaman rinan tiempo qayllamojtin, kallpachakorqa Jerusalenman rinampaj. 52Payqa kachasta ñawpacherqa, paykunataj rerqanku Samariapi uj ranchoman tukuy imata wakichej Jesús chayamunampaj. 53Chay samaritanosrí mana uyariyta munarqankuchu, Jesusqa Jerusalenman rinantapuni yachaspa. 54Jinapi yachachisqasnin Santiago, Juan ima chayta rikuspa, nerqanku: Señor, munawajchu kamachinaykuta janaj pachamanta nina urayk'amuspa paykunata q'olananta? nispa. 55Jesustajrí kutirispa, paykunata k'amerqa. 56Chaymantataj waj ranchoman riporqanku. 57Rishajtinku, ñampi uj runa nerqa: Señor, Qanwan risaj, maymanchus rinki, chayman, nispa. 58Jesustajrí nerqa: Atojkunajtaqa qaqapi jusk'usninku tiyan, p'isqospis thapasniyojllataj kanku; Runaj Churimpatarí, mana maypi samarikunallampajpis kanchu, nispa. 59Uj runamantaj Jesús nerqa: Qhepayta jamuy, nispa. Paytajrí kuticherqa: Señor, ñawpajtaqa tataytaraj p'ampaykamusaj ari, nispa. 60Jinapi Jesús payman nerqa: Saqey wañusqa kajkuna wañusqasninkuta p'ampajta; qantajrí rispa, Diospa reinonmanta willaramuy, nispa. 61Chantá ujpis nillarqataj: Noqaqa qhatisqayki, Señor, chaypajrí saqeway ari wasiypi kacharpayata ruwamunaypaj, nispa. 62Jesustajrí payman nerqa: Pillapis llank'ay patapi aradoj manceranta jap'ispaña qhepata qhawajqa mana Diospa reinompaj jinachu, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\