MALAQUÍAS 2

1Sacerdotes, kayta reparachiykichej: 2Sichus mana kasuwankichej, nitaj sutiytapis tukuy sonqo yupaychankichej chayqa, Noqa maldecisqaykichej. Sacerdote kasqaykichejpi allin imasta jap'isqaykichejtataj maldicionman tukuchisaj. Ñapis chay allin imasta maldeciniña, imaraykuchus ruwanaykichejta mana tukuy sonqochu junt'ankichej, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 3Noqa mirayniykichejta qhechusqaykichej. Noqaman jaywanapaj apamunkichej, chay uywaspa wanunwan uyaykichejman qhallisqaykichej, chay wanuwan khuskataj picharparisqa kankichej 4Ajinamanta yachankichej kayta Noqa kamachisqayta, Leviwan trato ruwasqay ama p'akisqa kanampaj, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 5Tratoyqa Levipaj karqa kawsay, allin kawsaytaj. Chaykunata payman qorqani Noqata jatumpaj qhawanawampaj, manchachikunawampajtaj. Paytaj manchachikuwarqa, k'umuykukuwarqataj. 6Leví yachacherqa cheqa kajta, simimpitaj mana sajra parlay karqachu. Pay kawsakorqa Noqawan uj sonqolla, cheqan kajpitaj; chay yachachisqanraykutaj ashkha runas sajra kawsaymanta kutirikamorqanku. 7Sacerdotesqa runasman yachachinanku tiyan Noqata rejsinawankuta, tukuy runastaj sacerdotesman rinanku sumaj yachachiyta yachaqanankupaj, imaraykuchus sacerdotes kanku Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa kachasqasnin. 8Qankunarí sacerdotes, sumaj ñanmanta karunchakorqankichej, ashkhastataj urmacherqankichej yachachisqasniykichejwan. Ajinapi qankuna pierdechinkichej Leviwan trato ruwasqaytaqa, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 9Chantapis mana kasuwankichejchu, runasman yachachispataj, mana tukuywanchu kikinta ruwankichej. Chayrayku Noqa qankunata tukuy nacionespa ñawpaqenkupi p'enqaypi rikhurichisqaykichej, pisipajtaj qhawachisqaykichej, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 10Manachu tukuyninchej uj Tatayojlla kanchej? Manachu uj Dioslla tukuyninchejta ruwawarqanchej? Imajtintaj ujkuna ujkunata ch'awkiyanakunchejri, ajinamanta p'akispa ñawpa tatasninchejwan Diospa trato ruwasqanta? 11Judaqa mana kawsanchu Diospa nisqanta junt'aspa, Jerusalenpi millay ch'ichi imas ruwakun, Israelpipis kikillantaj. Tata Diospa munakusqan Templota ch'ichichan. Judapi tiyakoj qharistaj manakaj dioskunata yupaychaj warmiswan casarakunku. 12Tata Dios chinkachichun nacionninchejmanta chay jinata ruwajkunataqa, pillapis kachun, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosman ofrendata apamojpis kachun. 13Qankunarí chaymantapis astawanraj ruwankichej. Tata Diospa altarninta waqaywan p'ampaykunkichej, sonqo nanayta waqaspa, imaraykuchus Tata Diosqa ofrendaykichejta mana tukuy sonqowanchu jap'ikun. 14Qankunarí tapunkichejraj: Imaraykutaj? nispa. Imaraykuchus Tata Dios rikun, piwanchus wayna kashaspa casarakorqanki, chay warmiwan ruwasaj nisqaykita p'akisqaykita. Payqa warmiyki karqa, qantaj payman nerqanki mana jayk'ajpis payta saqerparinaykita. 15Manachu kikin Dios ruwarqa runaj cuerponta, espirituntawan? Imatataj Pay munan? Manachu munan miraynin Payllaman sayasqa kananta? Allinta qhawakuychej ari, espirituykichejpi, amataj warmiykichejwan wayna kashaspa ruwasaj parlakusqaykichejmanta pantaychu. 16Israelpa Diosnin, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Allinta qhawarikuychej sonqoykichejpi, amataj wasanchaychejchu, imaraykuchus Noqa chejnini warminmanta t'aqakuspa, chay millay juchata ruwajtaqa. 17Tata Diosqa sayk'usqaña kashan qankunata uyarispa; chaywampis qankuna tapunkichejraj: Imatapunitaj niyku Pay sayk'unampaj? nispa. Qankunaqa ninkichej: Mayqellampis sajra imasta ruwajqa Diosta kusichin, paywantaj Diosqa kusisqalla kashan, nispa. Manachayqa ninkichej: Maytaj kashan justiciata ruwaj Dios? nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\