MALAQUÍAS 3

1Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Willarajniyta kachamusaj, ñanta wakichipunawampaj. Mask'ashankichej, chay Señorqa ujllata Temploman yaykonqa. Chay munasqaykichej tratomanta willarajqa chayamushanña, nispa. 2Chantá Tata Dios jamonqa, chay p'unchaytaqa pitaj aguantayta atenqari? Pitaj ñawpaqempi sayasqallapuni kayta atenqa Pay rikhurimojtinri? Imaraykuchus Payqa kanqa qorita ch'uwachanapaj may sinch'i nina jina, chayrí jabón jinataj jucha ch'ichinchejta pichanawanchejpaj. 3Tata Diosqa tiyaykonqa levitasta, sacerdotesta ima sumajta llimphuchanampaj, imaynatachus ninapi qolqe metal, qoripis ch'uwachakun, ajinata. Chantá paykunaqa Tata Diosman ofrendankuta jaywayta atenqanku, maychus jaywanata jina. 4Chaypacha Tata Diosqa kusikonqa Judajpa ofrenda jaywasqanwan, jinallataj Jerusalenpa ofrenda jaywasqanwampis, imaynatachus ñawpa tiempospi kusikoj karqa, ajinata. 5Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Noqa jamusaj qankunata juzganaypaj. Chaypacha Noqamin testigo jina rimarisaj, kay imasta ruwajkunaj contrankupi: Pikunachus layqanku, pikunachus khuchichachakunku, pikunachus llulla juramentota ruwanku, pikunachus trabajajkunaman maychus kajta mana pagankuchu, pikunachus viudasta, wajcha wawasta llakichinku, pikunachus waj llajtayojkunapaj justiciata mana ruwankuchu, nitaj Noqata manchachikuwankuchu, chay tukuyninkoj contrankupi rimarisaj. 6Noqa Tata Diosqa kasqay jinallapuni kani. Chayrayku qankuna, Jacobmanta mirajkuna, mana chinkachisqachu karqankichej. 7Qankunaqa kamachisqasniymanta karunchakorqankichej, ñawpa tatasniykichej jina, manataj kamachisqasniyta kasuyta munankichejchu. Kunanqa Noqa, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmin niykichej: Noqaman kutirikamuychej, Noqataj qankunaman kutirimusaj, nispa. Qankunatajrí ninkichej: Imarayku Qanman kutirimusqaykuri? nispa. 8Kayta tapuriykichej: Runaqa Diosmanta suwanmanchu? Arí, qankuna Noqamanta suwawankichej. Chantá tapunkichejraj: Imatataj Qanmanta suwaykuri? nispa. Sapa chunkamanta ujta qonawaykichejta, jinallataj ofrendatapis suwallawankichejtaj. 9Arí, tukuy nacionnintin, tukuyniykichej suwawankichej, chayraykutaj maldecisqa kankichej. 10Noqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmin niykichej: Sapa chunkamanta ujta Temployman apamuychej, chay jinamanta wasiypi mikhuna kanampaj. Chayta ruwaytawan, allinta qhawariychej, chantá rikunkichej, imaynatachus Noqa janaj pacha ventanasta kicharispa, may chhika bendicioneswan junt'achimusqaykichej, chayta. 11Mana saqesajchu ni ima sajra khurus tukuykunanta chajrasniykichejta, nillataj uva sach'asniykichejpis mana poqoyniyoj kanqankuchu. 12Chaypachaqa tukuy nacionespi kaj runas kusiyniyoj kasqaykichejta nenqanku, imaraykuchus munanapaj jina kanqa llajtaykichejqa, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 13Tata Diosqa nillantaj: Qankuna mayta rimankichej contrayta. Chantapis tapunkichejraj: Imatataj Qampa contraykita rimaykuri? nispa. 14Kay jinata ninkichej: Diosta sirveyqa qhasi manakajlla. Kamachisqanta junt'aspapis, imata tarinchejri? Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa ñawpaqempi llakisqa purispapis, imatataj tarisunchejri? 15Chay machu machu runasta ni imamanta llakiyniyojta kawsajta rikushanchej. Sajra imasta ruwajkunatapis tukuy imapi allillan rin. Paykunaqa Diosta phiñachinapaj jina imatapis ruwanku, chantá ni castigasqallapischu kanku, nispa ninkichej. 16Chaypacha Diosta manchachikojkuna parlanakorqanku, Tata Diostaj sumajta uyarerqa imatachus nisqankuta. Chantá Tata Diospa ñawpaqempi uj libro qhelqakorqa, Payta manchachikojkuna, Paypa sutinta jatunchajkunataj chay libroman jina yuyarisqa kanankupaj. 17Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa nin: Noqa wakichishani uj p'unchayta, chay p'unchaypitaj paykuna watejmanta aylluy kanqanku. Imaynatachus uj tataqa payta sirvej wawanta khuyan, ajinallatataj Noqapis paykunata khuyasaj. 18Chaypacha qankuna ujtawan reparankichej pichus cheqan runa, pitajchus mana cheqan runa kasqanta; reparallankichejtaj pichus Diosta yupaychasqanta, pitajchus mana yupaychasqantawan, nispa nerqa Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\