MARCOS 1

1Kayqa Diospa Churin Jesucristoj evangeliompa qallariynin. 2Profeta Isaiaspa qhelqasqanman jina nin: Willajniyta ñawpaqeykita kachamushani, Qampaj ñanta wakichinampaj. 3Ch'impi uj runaj qhapariynin uyarikun: Señorpaj ñanta pichaychej, cheqanyachiychejtaj purinasninta, nispa. 4Juanqa bautizasharqa ch'innejpi, willasharqataj Diosman kutirikuy bautismomanta, runaspa juchasninku pampachasqa kanampaj. 5Juanta uyarej jamorqanku tukuy Judea jallp'amanta, Jerusalén llajtamanta ima. Chantá runas bautizachikorqanku paywan Jordán Mayupi, juchasninkuta willakuspa. 6Juanqa p'achallikoj camelloj millmanmanta ruwasqa p'achawan, chumpikojtaj qara chumpiwan; mikhojtaj langostasta, lachiwana misk'ita ima. 7Runasmantaj willasharqa kay jinata: Wajtaj qhepayta jamushan, noqamanta aswan atiyniyoj, manataj k'umuykuspa juk'utasnimpa watusnillantapis phaskanaypaj jinachu kani. 8Noqaqa yakuwan bautizaykichej; Paytajrí Espíritu Santowan bautizasonqachej, nispa. 9Chaypachallataj Jesusqa Galileapi kaj Nazaret llajtamanta jamuspa, bautizachikorqa Juanwan Jordán Mayupi. 10Jinallapi Jesús yakumanta llojsimushaspa, rikorqa cielota kicharikushajta, Espiritutataj paloma jina, Paypa patanman urayk'amushajta. 11Janaj pachamantataj Dios nimorqa: Qanmin munasqa Churiy kanki; Qanwanqa sonqo junt'asqa kani, nispa. 12Chay ratopacha Espiritoqa Jesusta ch'innejman pusarqa. 13Jesús tawa chunka p'unchayta chaypi kasharqa k'ita phiña animaleswan khuska. Chantá Kuraj Supayqa jamuspa, juchaman urmachiyta munarqa. Angelestaj jamuspa, mikhunata jaywarqanku. 14Chay qhepata, Juanta carcelman wisq'achisqankumantaña, Jesús rerqa Galileaman. Rispa, Diospa evangelionmanta willararqa: 15Tiempo junt'akapunña, Diospa reinontaj qayllapiña kashan. Juchasniykichejta saqerpayaspa, Diosman kutirikuychej, evangeliopitaj creeychej, nispa. 16Chaypacha Jesusqa Galilea Qocha kantunta rishaspa, rikorqa Simonta, wawqen Andrestawan. Paykunaqa qochaman ch'ipata wijch'uykusharqanku challwasta jap'inankupaj, imaraykuchus challwiris karqanku. 17Jesustaj paykunaman nerqa: Qhepayta jamuychej, oqataj runa jap'ej challwirista ruwasqaykichej, nispa. 18Jinataj chay kikimpi challwa ch'ipasninkuta saqerparispa, Jesuswan rerqanku. 19Tumpatawan chaymanta karuncharispa, Jesús rikullarqataj Zebedeoj churisninta. Bote ukhupi kasharqanku Santiago, wawqen Juan ima, paykunataj challwa jap'inasninku ch'ipasta t'irisharqanku. 20Rikuytawankama, Jesús paykunatapis wajyallarqataj. Paykunataj tatanku Zebedeota, yanapajkunatawan botepi saqespa, Jesuspa qhepanta rerqanku. 21Chaymantá Capernaum llajtaman chayarqanku; samarikuna p'unchaypitaj sinagogaman yaykuspa, Jesusqa yachacherqa. 22Runasqa yachachisqanta uyarispa, t'ukorqanku, imaraykuchus Jesusqa atiyniyoj jina yachachisharqa, manataj leymanta yachachejkuna jinachu. 23Chaypacha chay sinagogapi millay supayniyoj uj runa kasharqa. Qhaparispa, pay nerqa: 24Nazaretmanta Jesús, ima nispa noqaykuwan jap'inakoj jamunki? Noqaykuta tukuchejchu jamunki? Noqa yachani pichus kasqaykita. Qanqa Diospa Santo Kaj ajllakusqan kanki, nispa. 25Jesustajrí chay supayta k'amerqa: Ch'in kay, llojsiy chay runamanta, nispa. 26Chay millay supayqa runata sinch'ita thalaytawan, jatunmanta qhaparispataj, chay runamanta llojserqa. 27Runastaj mayta t'ukuspa, purajmanta tapunakusharqanku: Imataj kayri? Ima mosoj yachachiytajri? Kay jina atiyniyojpuni kananri. Millay supaykunatapis kamachejtin, Payta kasunku, nispa. 28Ajinamanta chay ratopacha tukuynejpi Jesusmanta yacharqanku tukuy Galileaj muyuynintimpi. 29Sinagogamanta llojsispa, Jesusqa Santiagowan, Juanwan ima rerqanku Simonpa, Andrespatawan wasinkuman. 30Chaypacha Simonpa suegranqa k'aja onqoywan puñunampi sirisqa kasharqa, chaypi kajkunataj warmej onqoykusqanta Jesusman willarqanku. 31Chantá Jesusqa payman qayllaykorqa, makinmanta aysarispataj jataricherqa. Chay ratopacha k'aja onqoyninmanta sanoyakaporqa, jatarikuytawantaj, paykunata sirverqa. 32Inti yaykuyta, ña ch'isiyaykuytaña, Jesusman pusamorqanku tukuy onqosqasta, supayniyoj runastawan. 33Tukuy llajtamanta runastaj wasi punkuman tantakamorqanku. 34Jesusqa ashkha runasta sanoyacherqa tukuy laya onqoymanta. Jinallataj runasmantapis ashkha supaykunata qharqorqa, nitaj supaykunata parlajta saqerqachu, imaraykuchus paykuna rejserqanku pichus Jesús kasqanta. 35Jesusqa tutamanta jatarerqa, jinataj allin chhajchuta wasimanta llojsispa, ch'innejman rerqa, chaypitaj Diosmanta mañakusharqa. 36Jinapi Simón, paywan kajkuna ima Jesusta mask'amorqanku. 37Tarispataj, nerqanku: Tukuy mask'ashasunku, nispa. 38Jesustajrí paykunaman kuticherqa: Jakuchej kay qaylla llajtaspi runasman, chaypipis willaranaypaj, imaraykuchus chaypajmin Noqaqa jamorqani, nispa. 39Ajinata Jesús purerqa tukuy Galileata, sinagogasninkupi Diosmanta yachachispa, supaykunatapis runasmanta qharqospa. 40Uj kuti Jesusman jamorqa uj runa lepra onqoyniyoj. Qonqoriykukuspataj, Jesusmanta mañakorqa: Munankichus chayqa, atinki sanoyachiwayta, nispa. 41Jesustaj payta khuyarqa, makinwan llankhaykuspataj, nerqa: Arí, munani; llimphuchasqa kay, nispa. 42Jesús chayta nisqantawan, runaqa lepra onqoyninmanta sanoyasqa karqa. 43Chaymantataj Jesús chay runata kachapuspa, mayta kamacherqa: 44Allinta uyariway. Ama pimampis willankichu kay ruwasqayta. Riy cheqanta, sacerdoteman rikuchikamuy, jaywanaykitataj qomuy Moisespa kamachisqanman jina; chaywan runas yachanqanku onqoyniykimanta llimphuchasqaña kasqaykita, nispa. 45Chay runatajrí rispa, tukuyman willamorqa imaynatachus Jesús chay onqoyninmanta sanoyachisqanta. Chayrayku Jesusqa pakayllamantaña llajtasmampis yaykoj, ch'inkunallapiñataj kamoj; chaywampis Jesusmanqa tukuynejmanta jamullajpuni kanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\