MARCOS 10

1Jesusqa Capernaummanta riporqa Judea cheqaman, Jordán Mayu chimpaman. Watejmanta ashkha runas Jesusman jamorqanku; paykunatapis ujtawan yachachillarqataj, imaynatachus yachachej, ajinata. 2Chantá fariseosqa Jesusman chimpaykorqanku; Payta pantachiyta munaspa, taporqanku: Niwayku, atikunchu qhareqa warminmanta t'aqakunan? nispa. 3Jesustajrí paykunaman kutichispa, tapullarqataj: Imatataj Moisés kamachisorqachej? nispa. 4Paykunaqa kuticherqanku: Moisesqa nerqa, qhareqa t'aqanaku papelta warminman qopunanta, chaymantataj wijch'unanta, nispa. 5Chantá Jesús paykunaman nerqa: Moisesqa chay kamachisqata qhelqarqa, qankuna rumi sonqos kasqaykichejrayku. 6Chaywampis kay pacha qallarikushajtin, Dios ruwarqa qharita, warmita ima. 7Chayrayku qhareqa tatanta, mamanta ima saqespa, warminwan khuskachakaponqa. 8Iskayninkutaj ujllaña kanku. Ajinapeqa manaña iskaychu kanku, manachayrí ujllaña. 9Chayrayku Diospa ujchasqantaqa ama runa t'aqachunchu, nispa nerqa Jesusqa. 10Chantá wasipiña, yachachisqasnin chayllamantataj taporqanku. 11Jesustaj paykunaman nerqa: Pi qharillapis warminmanta t'aqakuspa, sichus waj warmiwan casarakun chayqa, pay khuchichakun ñawpaj warmimpa contrampi. 12Ajinallatataj sichus warmipis qosanmanta t'aqakuspa waj qhariwan casarakun chayqa, paypis khuchichakullantaj. 13Chaymantaqa, runas Jesusman wawasta pusamorqanku llankhaykunampaj. Yachachisqasnintajrí wawasta pusamojkunata k'amerqanku. 14Chayta rikuspa, Jesusqa phiñakorqa yachachisqasnimpaj, nerqataj: Saqeychej wawasta Noqaman jamojta, amataj jark'aychejchu, imaraykuchus Diospa reinonqa paykuna jina kajkunajta. 15Cheqatapuni niykichej: Pichus mana wawa jina Diospa reinonta jap'ikojqa mana jayk'aj chayman yaykonqachu, nispa. 16Chantá Jesusqa wawasta marq'ariykukorqa, makisninwan sapa ujta llankhaykurispataj, paykunata bendecerqa. 17Jesús ñanman llojsishajtinña, uj runa usqhayllata jamorqa; Jesuspa ñawpaqenman qonqoriykukuspataj, Payta taporqa: K'acha Yachachej Señor, imata ruwaspataj wiñay kawsayta tariyman? nispa. 18Jesustaj payman nerqa: Imaraykutaj K'acha Yachachej niwankiri? Mana pipis k'achaqa kanchu; Dios sapallan k'achaqa. 19Diospa kamachisqanta yachanki: Ama khuchichakuspa qhenchachakunkichu, ama runata wañuchinkichu, ama suwakunkichu, ama llulla testigomanta sayankichu, ama pitapis ch'awkiyankichu, tataykita, mamaykitawan jatumpaj qhawanki, nispa. 20Chay runataj Jesusman kuticherqa: Yachachej Señor, chay tukuy imataqa wayna kasqaymantapacha junt'ani, nispa. 21Chantá Jesusqa payta munakuspa, nerqa: Uj imatawanraj ruwanayki tiyan. Tukuy kapuyniykita vendemuspa, wajchasman qopuy chay qolqeta, janaj pachapitaj ashkha kapuyniyki kanqa. Chantá kutimuspa, qhepayta jamuy, nispa. 22Chayta uyarispa, chay runaqa phutisqa, llakisqataj riporqa, imaraykuchus payqa may jina qhapaj karqa. 23Chantá Jesusqa muyuyninta qhawarispa, yachachisqasninta nerqa: May ñak'ayllata qhapajkunaqa Diospa reinonman yaykonqanku, nispa. 24Yachachisqasnintaj t'ukorqanku chay nisqanmanta; Jesustajrí watejmanta paykunaman nerqa: Wawasníy, manamin atikoj jinallachu Diospa reinonman yaykunaqa. 25Astawanqa camelloraj atinman yarwej ninrinta yaykuyta, qhapaj runa Diospa reinonman yaykunanmantaqa. 26Chayta uyarispa, yachachisqasnenqa astawanraj t'ukorqanku, ninakusharqankutaj: Chay jina kajtenqa, pitaj salvasqa kayta atinmanri? nispa. 27Jesustajrí paykunata qhawarispa, nerqa: Runaspajqa, chayqa mana atikunchu, Diospajrí mana jinachu, imaraykuchus Diospajqa tukuy imapis atikun. 28Jinapi Pedro niyta qallarerqa: Noqaykoqa tukuy kapuyniykuta saqerpariyku Qanwan purinaykupaj, nispa. 29Jesustaj nerqa: Cheqatapuni niykichej: Pichus noqarayku, evangelioraykutaj saqerparin wasinta, wawqesninta, tatanta, mamanta, wawasninta, jallp'asninta ima, 30chay runaqa pachaj jinastawanraj kay pachapi jap'inan tiyan wasista, wawqesta, panasta, mamasta, wawasta, jallp'asta ima; jinapis mayta ñak'arispa, qhatiykachasqallataj kanqa. Jamoj p'unchaypitaj wiñay kawsaytapis jap'illanqataj. 31Chaywampis ñawpajpi kajkunaqa qhepapi rikhurenqanku, qhepapi kajkunataj ñawpajpi rikhurenqanku. 32Jerusalenman wicharishajtinku, Jesús ñawpaqenkuta risharqa, paykunataj t'ukuspa, mancharisqastaj qhepanta risharqanku. Chantá chunka iskayniyoj apostolesninta wajnejman wajyaspa, willayta qallarerqa imaschus Payta qhatirinanta. 33Pay nerqa: Kunanqa Jerusalén llajtaman wicharishanchej, chaypitaj Runaj Churenqa kuraj sacerdotespa, leymanta yachachejkunaj makisninman ima jaywaykusqa kanqa. Paykunaqa Payta juchachanqanku wañuchinankupaj, mana judío kajkunaj makisninkumantaj jaywaykonqanku. 34Chay runastaj Paymanta alqochakonqanku, jasut'enqanku, thoqaykonqanku, wañuchenqankutaj. Chaywampis kinsa p'unchayninman kawsarimponqa. 35Chaypacha Zebedeoj churisnin Santiagowan, Juanwan Jesusman qayllaykuspa, nerqanku: Yachachej Señor, mañakusqaykuta munaykuman uyarinawaykuta, nispa. 36Paytaj nerqa: Imatataj munankichej ruwapunayta? nispa. 37Paykunataj kuticherqanku: Jatun kayniykej k'anchaynimpi kashajtiyki, munaykuman tiyachinawaykuta, ujniykuta pañaykiman, ujniykutataj lloq'eykiman, nispa. 38Chantá Jesús paykunaman nerqa: Mana yachankichejchu imatachus mañakusqaykichejta. Atiwajchejchu ujyayta Noqaj ujyanay vasomanta? Bautizakuwajchejtajchu, mayqen bautismowanchus Noqa bautizakusaj, chaywan? nispa. 39Paykunataj kuticherqanku: Arí, atisqayku, nispa. Chantá Jesús paykunaman nillarqataj: Noqaj ujyanay vasomantaqa ujyankichej, jinataj ima bautismowanchus bautizakusaj, chaywan bautizakullankichejtaj. 40Pañaypi, lloq'eypitaj qankunata tiyachinayqa mana Noqamantachu. Chayqa wakichisqa kashan, pikunachus chaypi tiyanqanku, chaykunapaj, nispa. 41Jinallapi chunka yachachisqasqa chayta uyarispa, phiñakorqanku Santiagopaj, Juanpajwan. 42Jesustajrí yachachisqasninta wajyaspa, nerqa: Yachankichej jina, llajtasta kamachejkunaqa atiyninkuta rikuchispa, munayninkuman jina runasta apaykachanku. Ajinallatataj kurajkunapis atiyninkuwan runasninkuta kamachillankupuni. 43Qankuna ukhupirí mana jinachu kanan tiyan. Pichus qankunamanta kurajpaj qhawasqa kayta munajqa kamachiykichej kanan tiyan. 44Pichus ñawpajpi kayta munajqa tukuyniykichejpa wata runan kanan tiyan. 45Runaj Churimpis mana sirvichikojchu jamorqa, astawanqa jamorqa runasta sirvej, kawsaynintataj qoj, ashkha runas salvasqa kanankupaj. 46Chantá Jericoman chayarqanku; chaymanta Jesús, yachachisqasninwan, ashkha runaswan ima llojsishajtinkutaj, Timeoj churin ciego Bartimeo tiyasqa kasharqa ñan patapi mañakuspa. 47Bartimeotaj Jesús nazareno jamushasqanta uyarispa, qhapariyta qallarerqa: Jesús, Davidpa Churin, khuyariway ari, nispa. 48Chay runasmanta ashkhas payta k'amerqanku, ch'inyananta munaspa. Paytajrí aswan sinch'ita qhaparisharqa: Jesús, Davidpa Churin, khuyariway ari, nispa. 49Chantá Jesús sayaspa, payta wajyacherqa, runastaj ciegota nerqanku: Sonqochakuy, jatariy. Jesús wajyashasunki, nispa. 50Jinapi Bartimeoqa capanta wijch'uspa, sayariytawan Jesusman chimparqa. 51Jesustaj nerqa: Imatataj munanki ruwapusunayta? nispa. Ciegotaj Jesusman nerqa: Yachachej Señorníy, ñawisniy rikunanta munani, nispa. 52Chantá Jesusqa payta nerqa: Ripullay, creesqaykirayku sanoyankiña, nispa. Nisqantawankamataj, ciegoqa rikuyta aterqa, Jesuswantaj ñanta rerqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\