MARCOS 11

1Jesús yachachisqasninwan Jerusalenman qayllashaspa, Olivos Orqoj chimpampi Betfagé llajtawan Betania llajtawan tinkuyman chayarqanku. Chaymanta Jesusqa iskay yachachisqasninta kachaspa, 2nerqa: Riychej jaqay chimpa ranchoman, yaykuspataj uj uña burrota tarinkichej watasqata; chay burromanqa manaraj pipis lloq'anchu. Phaskaraspataj, kayman aysamuychej. 3Sichus pipis tapusunkichej: Imapajtaj chay burrota phaskarashankichej? nispa, chayqa, qankuna kutichiychej: Señorqa kay burrota necesitan. Chantá askamalla qhatichimpusonqapacha, nispa. 4Paykunaqa ranchoman rispa, uña burrota ñan patapi tarerqanku, wasi punkupi watasqata, phaskararqankutaj. 5Chaypi kajkunamanta wakintaj taporqanku: Imapajtaj chay burrota phaskarashankichej? nispa. 6Paykunataj kuticherqanku Jesuspa kamachisqanman jina, runastaj saqellarqankuña apajta. 7Jinapi chay burrota Jesusman aysamorqanku, p'achasninkuwan caronaykojtinkutaj, Jesusqa burroman lloq'aykorqa. 8Chantá ashkha runas p'achasninkuta ñanman mast'asharqanku, wajkunataj sach'asmanta ramasta p'akiramuspa, mast'allata ñanman churashallarqankutaj. 9Jesuspa ñawpaqenta rejkuna, qhepanta jamojkuna ima qhaparisharqanku: Jatunchasqa kachun Señorpa sutimpi jamojqa. 10Bendecisqa kachun ñawpa tatanchej Davidpa jamoj reinon. Jatunchasqa kachun janaj pachapipis, nispa. 11Jesusqa Jerusalenman chayaspa, Temploman yaykorqa; muyuynimpi tukuy imata qhawaspataj, ch'isiyaykuyña kajtin, chunka iskayniyoj apostolesninwan Betaniaman rerqa. 12Q'ayantin Betaniamanta kutirimushajtinku, Jesús yarqhachikorqa. 13Karumantataj rikorqa uj higo sach'ata, q'omer laqhesniyojta. Poqoyta tariyta munaspa, higo sach'aman qayllaykorqa, manataj poqoyta tarerqachu, manachayqa laqhesllata, imaraykuchus manaraj higos tiempochu karqa. 14Chantá Jesús higo sach'aman nerqa: Ama jayk'aj pipis poqoyniykita mikhuchunchu, nispa. Yachachisqasnintaj chay nisqanta uyarerqanku. 15Chaymantaqa Jerusalenman chayamorqanku. Chantá Jesusqa Temploman yaykuspa, rantejkunata, vendejkunatawan jawaman qharqoyta qallarerqa. Qolqe chhalajkunaj mesasninkuta tijrararqa, jinallatataj paloma qhatojkunaj tiyanasninkutapis. 16Manataj pitapis saqerqachu Templonejta imallatapis apaykachajta. 17Chantá Jesusqa runasman yachachiyta qallarerqa: Manachu Diosmanta Qhelqasqapi nin: Waseyqa Diosmanta mañakuna wasi nisqa kanqa tukuy runaspaj, nispa? Qankunarí suwa thapaman tukuchisqankichej. 18Jesuspa chay nisqanta uyarispa, leymanta yachachejkuna, kuraj sacerdotes ima mask'arqanku imaynamantachus Jesusta wañuchinankuta, imaraykuchus Payta manchachikorqanku, tukuy runas yachachisqanta t'ukuspa uyarisqankurayku. 19Ch'isiyaykuytataj Jesús, yachachisqasnin ima llajtamanta riporqanku. 20Q'ayantenqa tutamanta ñanta rishaspa, maldecisqa karqa, chay higo sach'ata rikorqanku saphinmantapacha ch'akisqata. 21Pedrotaj Jesuspa nisqanta yuyarikuspa, nerqa: Yachachej Señor, qhawariy, maldecisqayki higo sach'aqa ch'akipusqa, nispa. 22Jesustaj kuticherqa: Diospi tukuy sonqo creeychej. 23Cheqatapuni niykichej: Sichus pipis kay orqota ninman: Jatariy, jatun qochaman wijch'uykukuy, nispa, sonqompitaj mana iskayrayaspa creen chayqa, paypa nisqan ruwasqa kanqa. 24Chayrayku Noqa niykichej: Diosmanta imatapis mañakuspaqa, jap'inaykichejta creeychej, jap'inkichejtaj. 25Diosmanta mañakushaspa, sichus pillawampis mana allimpi kawajchej chayqa, payta perdonapuychej; ajinamanta, janaj pachapi kaj Tataykichejpis juchasniykichejta pampachanqa. 26Manachus runa masiykichejta perdonawajchej chayqa, nillataj janaj pachapi kaj Tataykichejpis juchasniykichejta pampachanqachu. 27Ajinamanta Jerusalenman kutirimorqanku. Chantá Jesús Templopi purishajtin, Payman chimpamorqanku kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkuna, kurajkuna ima. 28Paykunataj Jesusta taporqanku: Ima atiywan kay tukuy imasta ruwankiri? Pitaj kay atiyta qosorqa kay imasta ruwanaykipaj? nispa. 29Jesustaj paykunaman kuticherqa: Noqapis ujta tapullasqaykichejtaj; sichus chayman kutichiwankichej chayqa, Noqapis willasqaykichej ima atiywanchus kay imasta ruwasqayta. 30Niwaychej: Pitaj Juanta bautizanampaj churarqa, Dioschu, chayrí runaschu? nispa. 31Paykuna ukhutaj ninakusharqanku: Dios churarqa nisun chayqa, Pay niwasun: Imaraykutaj chantá mana paypa nisqanta creerqankichejchu? nispa. 32Juanta runas churanku, nispa nejtinchejrí, runastañataj manchachikunchej, imaraykuchus tukuy yuyanku Juanqa profetapuni kasqanta. 33Ajinamanta Jesusman kuticherqanku: Mana yachaykuchu, nispa. Chaymantataj Jesús paykunaman nerqa: Noqapis manallataj niykichejmanchu ima atiywanchus kay imasta ruwasqayta, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\