MARCOS 12

1Chay qhepata Jesús rijch'anachinaswan runasman yachachiyta qallarerqa: Uj runa jallp'ampi uvasta plantaspa, perqawan muyuykuchisqa. T'oqota allaspataj, uvas ch'irwanata ruwasqa, qhawanampajtaj uj torreta sayarichisqa. Chantá huertanta partidopi qospa, karuman ripusqa. 2Uvas pallana p'unchay chayamojtintaj, ujnin kamachinta kachasqa, chay llank'ajkunamanta paypa kajta jap'inampaj. 3Llank'ajkunatajrí chay kachata jap'ispa, maqaykusqanku, ch'usaj makitataj kutichisqanku. 4Chaymanta jallp'ayojqa waj kamachintañataj kachasqa, paytataj rumiswan ch'anqaykusqanku, uman jusk'usqata, p'enqayta kachapusqanku. 5Waj kamachitañataj kachasqa, paytataj wañuchisqanku. Chaymanta qhepaman waj kamachistapis kachallasqataj; paykunatapis, wakinta maqasqanku, wakintataj wañuchisqanku. 6Tukuypa qhepanta, may munasqa churintañataj kachasqa llank'ajkunaman, nisqataj: Churiytaqa jatumpaj qhawanqanku, nispa. 7Llank'ajkunarí, paykuna ukhu ninakusqanku: Jallp'ayojpa churin kayqa. Jamuychej, payta wañuchinachej, kay uvas huertataj noqanchejpaj kanqa, nispa. 8Ajinamanta churitaqa jap'ispa wañuchisqanku, uvas huertamantataj ayanta wijch'umusqanku. 9Chantá Jesús taporqa: Imananqataj uvas huertayoj? Payqa jamuspa, chay llank'ajkunata wañurachenqa, uvas huertantataj wajkunaman qonqa. 10Manachu kayta Diosmanta Qhelqasqapi leerqankichej? Wasi ruwajkunaj qhesachasqanku rumeqa aswan sumaj esquina rumiman tukupun. 11Chaytaqa Señor ruwarqa t'ukunanchejpaj jina, nispa. 12Chaypacha Jesuspa enemigosnin Payta presochayta munarqanku, yachaspa paykunaj contrankuta chay rijch'anachinawan nisqanta; chaywampis runasta manchachikusqankurayku, riporqanku. 13Chay qhepata Jesusman kachamorqanku wakin fariseosta, herodianostawan, ima nisqampipis pantajtin ch'ataykunankupaj. 14Chaykunataj jamuspa, taporqanku: Yachachej Señor, yachayku cheqan sonqo kasqaykita, mana runaj parlasqanta kasuspa, imaraykuchus mana runata qhawarispallachu imatapis ruwanki, manachayqa Diospa cheqan ñanninta yachachinki. Niwayku ari: Allinchu kanman impuestota Cesarman pagana, chayrí manachu? nispa. 15Jesusqa puraj uyas kasqankuta yachaspa, paykunaman nerqa: Imaraykutaj pantachiwayta munankichej? Denario phisuta apamuychej qhawanaypaj, nispa. 16Denario phisuta jaywajtinku, Jesús taporqa: Pejpa uyantaj, pejpa sutintaj kay phisupi churasqa? nispa. Paykunataj kuticherqanku: Cesarpata ari, nispa. 17Jesustaj kuticherqa: Cesarpata kajtaqa Cesarman qopuychej, Diospata kajtataj Diosman qopuychej, nispa. Paykunataj t'ukorqanku Jesusmanta. 18Chantá saduceosñataj Jesusman jamorqanku, pikunachus ninku wañuymanta kawsarimuy mana kasqanta, chaykuna. Paykuna taporqanku: 19Yachachej Señor, noqanchejpaj Moisés qhelqasqata saqerqa: Sichus pi runapis mana wawasniyoj wañun chayqa, wawqen casarakuchun chay viudawan, wañoj wawqempa miraynin rikhurinampaj, nispa. 20Jinataj, qanchis wawqes karqanku; kuraj kaj casarakorqa, qhepanejmantaj wañuporqa, warmimpi wawata mana saqespa. 21Iskay kaj wawqe chay viudawan casarakorqa; paypis kikillantataj mana wawayoj wañuporqa. Ajinallatataj kinsa kaj wawqepis casarakullarqataj chay viudawan; paypis wañupullarqataj, mana wawayoj. 22Ajinamanta chay warmiwan qanchisnintin casarakorqanku, tukuyninkutaj wañuporqanku mana wawata rejsispa chay warmipi; qhepantataj warmipis wañupullarqataj. 23Qanchisnintin paywan casarakojtinku, wañuymanta kawsarimuna p'unchaypi mayqempa warmintaj kanqari? nispa. 24Chantá Jesús paykunaman kuticherqa: Qankunaqa pantasqa kashankichej, mana Qhelqasqasta, nitaj Diospa atiyninta rejsisqaykichejrayku. 25Wañojkuna kawsarimojtinkoqa, qharipis, warmipis manaña casarakonqankuchu, nitaj casarachenqankuchu; janaj pachapi ángeles jinallaña kawsakonqanku. 26Wañusqaspa kawsarimuyninmantaqa, manachu leerqankichej Moisespa qhelqasqampi imaynatachus Dios khishkarara ch'awjramanta parlamusqanta? Pay nerqa: Noqa Abrahampa Diosnin kani, Isaacpata, Jacobpata ima, nispa. 27Diosqa mana wañusqaspa Diosninkuchu, astawanqa kawsajkunaj Diosninku. Chayrayku qankunaqa ancha pantasqa kankichej. 28Leymanta yachachej uj runa qayllaykuspa, uyarerqa Jesús allinta kutichisqanta saduceosman. Paytaj taporqa: Tukuy kamachisqasmanta, mayqentaj aswan kurajri? nispa. 29Jesustaj kuticherqa: Tukuy kamachisqasmantaqa kaymin aswan kuraj kajqa: Uyariy, Israel; Señor Diosninchejqa uj k'ata Señormin. 30Señor Diosniykitaqa munakunki tukuy sonqoykiwan, tukuy almaykiwan, tukuy yuyayniykiwan, tukuy kallpaykiwan ima. Chaymin kuraj kaj kamachisqaqa. 31Qhepan kajtaj, kay jina: Runa masiykita munakunki qan kikiykita jina. Chay iskay kamachisqasmantaqa mana aswan kuraj kanñachu. 32Chantá leymanta yachachej runaqa nerqa: Yachachej Señor, allinta ninki uj k'atalla Dios kasqanta, manataj wajqa kanchu. 33Diosta tukuy sonqo munakoyqa, tukuy yachaywan, tukuy almawan, tukuy kallpawan ima, runa masinchejtataj noqanchejta jina munakoyqa; aswan allin, uywa wañuchisqa q'olachinasmanta, Diosman waj jaywanasmanta ima nisqaqa. 34Chantá Jesusqa allinta kutichisqanmanta, leymanta chay yachachejman nerqa: Diospa reinonmanta mana karupichu kashanki, nispa. Manañataj pipis astawan tapoj churakorqachu. 35Jesusqa Templopi yachachishaspa, taporqa: Imaraykutaj leymanta yachachejkuna ninku Cristoqa Davidpa Churin kasqanta? 36Kikin Davidqa Espíritu Santonejta nerqa: Señorqa Señorniyman nerqa: Tiyakuy pañaynejpi, enemigosniykita chakisniyki uraman churanaykama, nispa. 37Kikin Davidpis Payta Señor nerqa. Imaynamantataj chantá Cristoqa Davidpa Churin kanmanri? nispa. Chaypacha ashkha runas Payta uyarispa, gustachikorqanku. 38Runasman yachachishaspa, Jesús nerqa: Allinta qhawakuychej leymanta yachachejkunamanta. Paykunaqa qhoysu p'achasniyoj puriykachayta munanku, chantá plazaspi tukuy runaswan napaykuchikuyta munallankutaj. 39Paykunaqa sinagogaspi ñawpajpipuni tiyakuyta munanku, fiesta wasispipis aswan allin tiyanasta ajllarikunku. 40Chaywampis paykunaqa viudaspa kapuyninkuta oqoykunku, mana jina kasqankuta reparachikunankupajtaj Diosmanta mañakoj tukunku. Chay runasqa aswan sinch'i ñak'ariywan castigasqa kanqanku. 41Jesús qolqe churana qayllapi tiyashaspa, qhawasharqa imaynatachus runas ofrendata churashasqankuta. Qhapajkunaqa ashkha qolqeta churasharqanku. 42Chayllaman uj wajcha viuda chayamorqa, paytaj iskay phatata churaykorqa; chaykunaqa phisullawan ninakun. 43Jesustaj yachachisqasninta wajyaspa, nerqa: Cheqatapuni niykichej: Kay wajcha viudaqa aswan ashkhata churan, tukuy runasmanta nisqaqa. 44Qhapajkunaqa kapuyninkumanta puchojllataña churanku; payrí, wajcha kayninwan mikhunampaj tukuy kapusqanta churaykun, nispa nerqa Jesusqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\