MARCOS 13

1Jesusqa Templomanta llojsimushajtin, ujnin yachachisqan Payta nerqa: Yachachej Señor, qhawariy, kay chhikachachaj rumista; wasispis kay chhika jatuchaj kanku, nispa. 2Jinapi Jesús kuticherqa: Kay jatuchaj wasista rikunkichu? Mana rumi patapi rumi qhepakonqachu; tukuynin thuñisqa kanqa, nispa. 3Jesús tiyaykukorqa Olivos Orqopi, Temploj chimpampi. Jinapi Pedro, Santiago, Juan, Andrés ima sapallampi taporqanku: 4Willawayku ari, mayk'ajtaj chay tukuy imas kanqari? Ima señaltaj rikhurimonqa chay tukuy ima junt'akunampajri? nispa. 5Chantá Jesús yachachiyta qallarerqa: Allinta qhawakuychej; pajtataj pipis ch'awkiyasunkichejman. 6Ashkhas sutiypi jamonqanku: Noqa Cristo kani, nispa. Ajinamanta ashkha runasta pantachenqanku. 7Maypachachus wañuchinaku maqanakusmanta parlajta uyarinkichej, chayrí, kaynejpi jaqaynejpi ch'ajwasmanta, ama mancharikuychejchu. Chay tukuy ima kanampuni tiyan. Chaywampis manaraj tukukuychu kanqa. 8Uj nación waj naciompa contranta oqharikonqa, uj reinopis waj reinoj contranta. Kaynejpi jaqaynejpitaj jallp'a ikhakuykuna kanqa, yarqhaykuna, ch'ajwas ima. Chay tukuy imastaj nacechikoj warmej nanaynimpa qallariynin jinalla kanqa. 9Chayrayku qankuna sumajta qhawakuychej, imaraykuchus qankunata jap'ichispa, juntasninkuman pusasonqachej, sinagogaspitaj jasut'isonqachej. Noqarayku kuraj kamachejkunaman, reyesman ima qhatatisonqachej; qankunarí, Noqamanta parlankichej paykuna yachanankupaj. 10Evangelioqa ñawpajta tukuy nacionespi willakunampuni tiyan. 11Maypachachus jap'ichispa kamachejkunaman pusasunkichej chaypacha, ama phutikunkichejchu imatachus ninaykichejmanta; astawanqa, imatachus Dios yuyaychasunkichej, chayllata parlaychej. Mana qankunachu parlankichej; Espíritu Santomin qankunanejta parlanqa. 12Runaqa wawqenta wañuchichenqa, tatapis wawallantataj. Wawaspis tatasninkoj contranta oqharikuspa, paykunata wañuchichenqanku. 13Noqarayku tukuy runaspa chejninan kankichej. Pichus tukukuykama sinch'ita sayajrí, chaymá salvasqa kanqa. 14Pichus kayta leejqa entiendechun. Maypachachus rikunkichej chay chejnina millay millachikunata mana kanampi sayashajta chaypacha, Judeapi kajkunaqa orqo patasman ayqechunku. 15Chay p'unchaypi, pipis wasin patapi kashaspaqa, ama urayk'amuchunchu wasinmanta imasnintapis orqhoj. 16Chajrapi kajpis nillataj wasinman kutirimuchunchu, p'achanta oqharimoj. 17Ay, wijsayoj warmismanta, chay p'unchaypi ñuñoj wawayoj warmismantapis. 18Diosmanta mañakuychej ari ama chay ayqenaykichej chiri tiempopi kanampaj. 19Chay p'unchaykunapeqa manchay llakiykuna kanqa; chay jina llakiykunaqa mana jayk'ajpis rikukorqachu, Dios kay pachata ruwasqanmantapacha kunankama, nillataj qhepamampis kanqachu. 20Manachus Señor jaqay p'unchaykunata pisiyachinman chayqa, mana pipis salvasqachu kanman; astawanqa, ajllasqasninrayku chay p'unchaykunata pisiyachenqa. 21Chaypachachus pipis nisunkichejman: Qhawaychej, kaypi Cristo kashan, nispa; chayrí: Jaqaypi Cristo kashan, nispa chayqa, ama paykunata creenkichejchu. 22Rikhurimonqankutaj llulla cristos, llulla profetas ima. Paykunaqa señalesta, milagrosta ima ruwaspa, runasta pantachenqanku; atikojtenqa, Diospa ajllasqasnintapis pantachenqanku. 23Chayrayku qhawakuychej, imaraykuchus chaytaqa ñawpajtaña willaykichej. 24Chay ñak'ariy p'unchaykunaj qhepanta inti laqhayaykonqa, killapis manaña k'anchamonqachu. 25Ch'askaspis urmaramonqanku, janaj pacha atiykunapis kuyurenqanku. 26Chaypacha Runaj Churinta rikonqanku phuyupi jamushajta, jatun atiywan, jatun kaynimpa k'anchayninwan ima. 27Paytaj angelesninta kachamonqa Diospa ajllakusqasninta kay pachaj tawantin cheqasmanta tantanankupaj, jallp'aj ujnin kantunmanta janaj pachaj ujnin kantunkama. 28Jesús nillarqataj: Yachaqakuychej higo sach'amanta kay rijch'anachinata: Maypachachus ramasnin q'omeryayta, laqheytataj qallarinku chaypacha, yachankichej q'oñi tiempo qayllapiña kasqanta. 29Ajinallatataj qankunapis chay tukuy ima rikhurimojtenqa, yachaychej Runaj Churenqa punkupiña kasqanta. 30Cheqatapuni niykichej: Manaraj kay kunan tiempo runaspa miraynin tukukushajtin, kay tukuy ima jamunan tiyan. 31Cielopis, kay pachapis tukukonqanku, nisqasniytajrí mana tukukonqankuchu, junt'akonqankupuni. 32Chay p'unchaymantaqa, chay horamantapis mana pipis yachanchu, ni janaj pachapi angelespis, nitaj Churipis. Dios Tatalla chaymantaqa yachan. 33Chayrayku qankunaqa wakichisqa kaychej; ama puñurpayaychejchu, imaraykuchus mana yachankichejchu mayk'ajchus chay p'unchay chayamunanta. 34Chayqa karu llajtaman ripoj runaman rijch'akun. Wasinta saqenampaj, atiyta qosqa sapa uj kamachisninman, sapa ujman ruwananta ruwanampaj. Punku qhawajtapis nisqa allinta qhawananta. 35Chayrayku ama puñuspa, wakichisqa kaychej, imaraykuchus mana yachankichejchu mayk'ajchus wasiyoj chayamunanta, ch'isiyaykuytachus, chayrí chawpi tutatachus, chayrí gallo waqaytachus, manachayrí sut'iyaytachus. 36Pajtataj wasiyoj chayarparimuspa, puñushajta taripasunkichejman. 37Chayrayku imatachus qankunaman niykichej, chayllatataj runasmampis nini: Ama puñuspa wakichisqapuni kaychej, nispa nerqa Jesusqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\