MARCOS 14

1Iskay p'unchayllaña Pascua fiestapaj karqa, jinallataj mana levadurayoj t'antata mikhuna fiestapaj, kuraj kaj sacerdotes, leymanta yachachejkuna ima mask'asharqanku imaynamantachus Jesusta pakayllamanta jap'ichispa wañuchinankuta. 2Jinapis nisharqanku: Ama fiesta p'unchaypeqa jap'ichinachu, imaraykuchus runas oqharikuspa ch'ajwankuman, nispa. 3Betania llajtapi lepra onqoyniyoj Simonpa wasimpi Jesús kasharqa. Chaypi Pay mikhushajtintaj, uj warmi yaykumorqa alabastro nisqa rumimanta yuru aparisqa. Yuroqa nardo perfumewan junt'a karqa, may valorniyoj. Warmitaj yurituta p'akirparispa, perfumeta Jesuspa umanman jich'aykorqa. 4Wakinkunatajrí sonqonkupi phiñakuspa, nerqanku: Imapajtaj kay jinata perfumeta usuchinri? 5Kinsa pachaj kuraj denario qolqepi vendekunman karqa, chay qolqetaj wajchasman qosqa kanman karqa, nispa. Warmipajqa mayta rimarqanku. 6Jesustajrí paykunaman nerqa: Saqeychej, imaraykutaj payta k'amishankichejri? Kay warmeqa allinta Noqapaj ruwapuwan. 7Wajchasqa qankunawan kallanqankupuni; munaspaqa mayk'ajllapis atinkichej paykunata yanapayta. Noqarí manaña unaytachu qankunawan kasaj. 8Kay warmeqa atisqanta ruwan; perfumewan cuerpoyta jawin, ajinamantataj ñawpaykun, p'ampakunaypaj wakichiwaspa. 9Cheqatapuni niykichej: Mayllapipis evangelio willakojtin, kay warmej ruwasqampis willakullanqataj paymanta runas yuyarikunankupaj. 10Chaypacha chunka iskayniyojmanta ujnin, Judas Iscariote sutiyojqa rerqa kuraj sacerdoteswan parlamoj, Jesusta jap'ichinampaj. 11Paykunaqa chayta uyarispa, kusikorqanku. Chantá qolqeta qonankupaj parlarqanku, Judastaj qhawasharqa imaynamantachus Jesusta jap'ichinanta. 12Mana levadurayoj t'anta mikhuna Pascua fiesta p'unchaypa qallariynin karqa, maypachachus Pascua corderota wañuchinku, chay. Chantá yachachisqasnin Jesusman nerqanku: Maymantaj risqayku wakichej Pascuata mikhunaykipaj? nispa. 13Chantá Jesusqa iskay yachachisqasninta kacharqa: Riychej llajtaman; chaypi tinkukunkichej p'uñupi yakuta apashaj runawan, paytataj qhatiychej. 14Maymanchá yaykonqa, chay wasiyojta niychej: Yachachej Señorniyku nisunki: Maypitaj cuarto kashan yachachisqasniywan Pascuata mikhunaypaj? nispa. 15Wasiyojtaj, alto patapi rikuchisonqachej uj jatun cuartota, k'uchunchasqataña; chaypi tukuy imata wakichiychej Pascuata mikhunanchejpaj, nispa. 16Chay yachachisqasqa rerqanku, llajtaman yaykuspataj, tukuy imata Jesuspa nisqanman jina tarerqanku, chay wasipitaj wakicherqanku Pascua mikhunata. 17Chantá ch'isiyaykuyta chay wasiman Jesús chayarqa, chunka iskayniyoj apostolesninwan. 18Mikhushajtinkutaj, paykunaman nerqa: Cheqatapuni niykichej: Qankunamanta ujniykichej, pichus Noqawan mikhushan, chay jap'ichiwanqa, nispa. 19Chaymanta yachachisqasnin llakikuspa, Jesusta tapuyta qallarerqanku, ujmanta uj: Noqachu kani? nispa. 20Jinapi Jesús paykunaman kuticherqa: Qankuna chunka iskayniyojmanta ujniykichej, pichus Noqawan chuwapi t'antata chhapuspa mikhushan, chay kanqa. 21Runaj Churenqa, Paymanta qhelqasqaman jina wañuymampuni rishan. Ay, jaqay runamanta, pinejtachus Runaj Churin jap'ichisqa kanqa, chaymanta. Allin kanman karqa chay runapaj ama nacekunan, nispa. 22Paykuna mikhushajtinku, Jesús t'antata oqharispa, Diosman graciasta qorqa. Chantá t'antata partispa, apostolesninman jaywarqa, nerqataj: Jap'iychej, kaymin cuerpoyqa, nispa. 23Copata oqharispataj, Diosman graciasta qorqa, paykunamantaj jaywarqa. Chantá tukuyninku copamanta ujyarqanku. 24Jesustaj paykunaman nerqa: Kaymin yawarneyqa, mosoj tratomanta yawar, mayqenchus ashkha runasrayku jich'asqa kanqa, chay. 25Cheqatapuni niykichej: Manaña ujtawan uva sach'aj poqoyninmanta ujyasajchu, Diospa reinompi mosoj vinota ujyanaykama. 26Uj salmota takiytawan, Olivos Orqoman rerqanku. 27Chaypacha Jesús paykunaman nerqa: Kunan tukuyniykichej Noqamanta p'enqakuspa saqerpariwankichej. Qhelqasqa kashan: Michejta wañuchisaj, ovejastaj ch'eqerakonqanku, nispa. 28Wañusqamanta kawsarimpuspataj, ñawpaqeykichejta Galileaman risaj, nispa. 29Chantá Pedroqa Jesusta nerqa: Tukuyninku saqesojtinkupis, noqaqa manapuni jayk'ajpis saqerparisqaykichu, nispa. 30Jesustajrí Pedroman nerqa: Cheqatapuni niyki: Kunan tutapacha, manaraj gallo iskay kutita waqashajtin, qan kinsa kutita ninki Noqata mana rejsiwasqaykita, nispa. 31Pedrotajrí astawan atipakuspa, kuticherqa: Qanwan wañunay kashajtimpis, manapuni nisajchu: Paytaqa mana rejsinichu, nispa. Jinapi tukuy apostolesnimpis kikillantataj nerqanku. 32Jesuswan, apostolesninwan chayarqanku uj cheqaman, Getsemaní nisqaman. Jesustaj paykunaman nerqa: Kaypi tiyarikuychej Noqa Dios Tatamanta mañakamunaykama, nispa. 33Chantá Pedrota, Santiagota, Juantawan aswan jaqaynejman pusarqa, chaypitaj sonqo nanayta, llakiywan ñak'ariyta qallarerqa. 34Paykunamantaj nerqa: Almayqa ancha llakisqa kashan wañuykama. Kaypi suyawaychej ama puñuspa, nispa. 35Jinapi Jesusqa tumpatawan ñawpajman riytawan, pampaman k'umuykuspa Diosmanta mañakorqa, atikojtenqa chay ñak'arinan hora imaynallamantapis qhechukunampaj. 36Mañakuspataj, Jesús nerqa: Abba Tatáy, tukuy ima Qampajqa atikun; Noqamanta karunchay, ñak'arinay kashan, chayta. Chaywampis ama Noqaj munaynillayqa kachunchu, astawanqa Qampa munayniyki ruwasqa kachun, nispa. 37Chantá Jesús kutirimuspa, paykunata puñushajta tariparqa, Pedrotataj nerqa: Simón, puñushankichu? Manachu uj horallatapis qhawayta aterqanki? 38Qhawakuychej ama puñuspa. Diosmanta mañakuychej ama juchaman urmanaykichejpaj. Cheqatapuni espiritoqa wakichisqa kashan kasunapaj, aycha cuerpotajrí pisi kallpayoj, nispa. 39Chantá Jesús ujtawan rispa, Diosmanta mañakorqa ñawpajta jina. 40Ujtawan kutimuspataj, puñurashajllatataj paykunata tariparqa, imaraykuchus paykunaqa k'aywisharqanku puñuywan atichikuspa; manataj imata kutichiyta aterqankuchu. 41Kinsa kaj kutimuynimpitaj, Jesusqa paykunaman nerqa: Kunanqa puñullaychejña, samarikuychejtaj. Jinallaña kachun; ñapis hora junt'akunña. Runaj Churenqa juchasapaspa makimpiña kashan. 42Jatariychej, jaku. Jap'ichiwajqa qayllapiña, nispa. 43Jesús parlashajtillanraj, Judas chayaykamorqa; payqa chunka iskayniyojmanta ujnin kaj karqa. Paywantaj ashkha runas jamorqanku espadasniyoj, k'aspisniyoj ima. Chaykunata kachamusqanku kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkuna, kurajkuna ima. 44Judasqa yachachinakusqaña imaynatachus Jesusta jap'ichinampaj: Pitachari noqa much'aykusaj, chay kanqa. Payta jap'ispa, presota apaychej, nispa. 45Judastaj chayaykamuytawan, Jesusman qayllaykuspa, nerqa: Yachachej Señorníy, nispa, much'aykorqataj. 46Runastaj Jesusta jap'iytawan, presocharqanku. 47Chaypi kajkunamanta ujnenqa espadanta sik'ikuspa, kuraj kaj sacerdotej kamachimpa ninrinta qholurparerqa. 48Jesustaj runasman nerqa: Suwata jinachu jap'iwaj jamunkichej espadasniyoj, k'aspisniyoj ima? 49Templopi sapa p'unchay yachachishajteyqa, mana jap'iwarqankichejchu; kunantajrí Diosmanta Qhelqasqaj nisqan junt'akunampaj jap'iwankichej. 50Chantá Jesusta saqerparispa, tukuynin yachachisqasnin ayqerikaporqanku. 51Uj waynataj Jesusta qhatisharqa, sabanawan qhatasqa. Paytapis jap'illarqankutaj. 52Jap'ejkunaj makinkupi sabanata saqerparispataj, q'alalla waynaqa ayqerikaporqa. 53Chaymanta Jesusta pusarqanku kuraj kaj sacerdoteman. Chaymantaj tantakamorqanku kuraj kaj sacerdotes, kurajkuna, leymanta yachachejkuna ima. 54Pedroqa karullamanta Jesusta qhatispa, yaykorqa kuraj kaj sacerdotej ukhu pationman. Chaypitaj payqa nina qayllapi chukuspa, kamachiswan q'oñikusharqa. 55Kuraj kaj sacerdoteswan, juntamanta tukuy kajkunawan mask'arqanku llulla testigosta, Jesusta ch'ataykunankupaj, chaymantataj wañuchinankupaj. Chaywampis ni imata tarerqankuchu. 56Ashkhas llullakuspa Paypa contranta parlarqanku, chay parlasqankutajrí mana kikinchu karqa. 57Chantá wakin sayarispa, Jesuspa contranta nerqanku: 58Noqayku Jesusta uyarerqayku nejta: Noqa urmachisaj runaj makinwan ruwasqa kay Templota, chaymantataj kinsa p'unchaypi watejmanta sayarichisaj mana runaj makinwan ruwasqata, nispa. 59Chaywampis, paykunaj tumpasqankupis manallataj kikinchu karqa. 60Chaypacha kuraj kaj sacerdote chawpinkumanta sayarispa, Jesusta taporqa: Manachu imatapis kutichikunki? Imasmanta kaykuna ch'atasunku? nispa. 61Jesustajrí ch'inlla karqa, mana imata kutichikuspa. Watejmanta kuraj kaj sacerdoteqa Jesusta tapullarqataj: Qanchu Cristo kanki, yupaychasqa Diospa Churin? nispa. 62Jesustaj kuticherqa: Arí, Noqa kani. Qankunataj rikunkichej Runaj Churinta Tukuy Atiyniyoj Diospa pañampi tiyashajta, cieloj phuyuspitaj jamushajta, nispa. 63Chayta uyariytawankama, kuraj kaj sacerdoteqa p'achasninta llik'irakuspa, nerqa: Imapajñataj munanchej testigosta? 64Qankuna uyarinkichejña imaynatachus Diospa contrampi sajrata rimasqanta. Kunanqa, ima ninkichejtaj? nispa. Tukuyninkutaj Jesusta wañuchisqa kanampaj juchacharqanku. 65Chantá wakinkuna qallarerqanku Jesusman thoqaykuyta, ñawisninta qhataykuspataj, sajmarqanku, nerqankutaj: Sut'inchawayku pichus sajmasusqanta, nispa. Templota qhawaj soldadospis Jesusta laq'arqanku. 66Pedroqa ukhu patiopi kashajtin, jamorqa kuraj kaj sacerdotej ujnin sipas kamachin. 67Paytaj Pedrota nina qayllapi q'oñikushajta rikuspa, qhawariytawan nerqa: Qampis Jesús nazarenowan purej kanki, nispa. 68Pedrotajrí nerqa: Mana jinachu. Mana Payta rejsinichu, nitaj yachanichu imamantachus parlasqaykita, nispa. Chantá jawaman llojserqa; ajinallamantaj gallo waqarqa. 69Chay sipas kamacheqa Pedrota ujtawan rikuspa, chaypi kajkunaman nerqa: Kay runaqa paykunamanta, nispa. 70Pedrotajrí ujtawan nerqa: Mana jinachu, nispa. Uj chhikanmantawan chaypi kajkunapis Pedrota uyancharqanku: Cheqamanta qampis paykunamanta kanki, imaraykuchus Galileamanta kanki, nispa. 71Jinapi Pedroqa maldecispa, jurayta qallarerqa: Mana chay runata rejsinichu, pimantachus parlashankichejpis, nispa. 72Chantá ujtawan gallo waqallarqataj, Pedrotaj chayta uyarispa, Jesuspa kay nisqanmanta yuyarikorqa: Manaraj iskay kutita gallo waqashajtin, qanqa kinsa kutita ninki mana rejsiwasqaykita, nispa. Chayta yuyarikuspataj, Pedroqa waqarqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\