MARCOS 15

1Sut'iyamojtenqa, tantakorqanku kuraj sacerdotes, kurajkuna, leymanta yachachejkuna, tukuy juntantin. Paykunataj Jesusta watasqata Pilatoman pusarqanku. 2Chantá Pilatoqa Jesusta taporqa: Qanchu judiospa Reynin kanki? nispa. Jesustaj kuticherqa: Arí, qan ninki, nispa. 3Kuraj sacerdotesqa maytapuni Jesusta ch'ataykusharqanku. 4Chantá Pilato ujtawan Jesusta tapullarqataj: Manachu imatapis kutichikunki? Uyariy, chay chhika imasmanta ch'atashasunku, nispa. 5Chaywampis Jesusqa manapuni kuticherqachu. Chayrayku Pilatoqa t'ukusharqa. 6Sapa Pascua p'unchaypi Pilatoqa kacharejpuni uj presota, mayqentachá runas munaj kanku, chayta. 7Chaypacha uj runa, Barrabás sutiyoj, carcelpi wisq'asqa kasharqa waj runaswan, pikunawanchus ch'ajwapi runata wañuchisqanku, chaykunawan. 8Ashkha runas tantakamuspataj, Pilatomanta mañarqanku sapa wata ruwasqanman jina uj presota kacharichinanta. 9Pilatotaj paykunaman nerqa: Munankichejchu judiospa Reyninta kacharinayta? nispa. 10Payqa allinta yacharqa kuraj sacerdotes chejnikusqankurayku Jesusta pusamusqankuta. 11Jinallapi kuraj sacerdotesqa runasman yachacherqanku Pilatomanta mañanankupaj Barrabasta kacharichinanta. 12Pilatotaj ujtawan paykunaman nerqa: Imatataj ruwanayta munankichej judiospa Reyninwanri? nispa. 13Runastaj qhaparispa, kuticherqanku: Cruzpi chakatasqa kachun, nispa. 14Pilato tapullarqataj: Ima sajratataj Pay ruwarqari? nispa. Paykunatajrí astawan qhaparerqanku: Cruzpi chakatasqa kachun, nispa. 15Ajinapi Pilatoqa runasman allin rijch'ananrayku Barrabasta kacharicherqa, Jesusta jasut'ichispataj, soldadosman jaywaykorqa cruzpi chakatanankupaj. 16Chantá soldadosqa Jesusta pusaykorqanku kamachina wasej ukhu pationman, chaymantaj tantacherqanku tukuy soldadosta. 17Jesusta puka p'achawan p'achallichispa, umanman churaykorqanku khishkamanta simp'asqa pilluta. 18Chantá alqochakuyta qallarerqanku: Kawsachun judiospa Reynin, nispa. 19Jesuspa umampi soqosowan wajtaspa, uyanman thoqaykorqanku, alqochakoj jinataj qonqoriykukuspa k'umuykorqanku. 20Alqochakuyta tukuytawan, puka p'achata lluch'uspa, kikin p'achasninta churaykaporqanku. Chantá jawaman Jesusta orqhorqanku cruzpi chakatanankupaj. 21Cirenemanta Simón, Alejandroj, Rufojtawan tatan, campomanta jampushajtin, Jesuspa cruzninta mana munashajta lijraricherqanku. 22Jesustataj pusarqanku Gólgota nisqa Orqoman; chay niyta munan T'ojlu pata. 23Chantá Jesusman qoyta munarqanku vinota, mirrawan chajrusqata, Paytajrí mana ujyarqachu. 24Jesusta cruzpi chakataytawan, soldadosqa p'achasninta rak'inakorqanku suerteta choqaspa, chayman jina sapa uj apakapunampaj. 25Jesusta cruzpi chakatashajtinkoqa, tutamanta jisq'on hora karqa. 26Imamantachus juchachasqanku qhelqasqataj kay jina karqa: Judiospa Reynin, nispa. 27Jesuswan khuskata chakatallarqankutaj iskay suwastapis, ujninta pañanman, ujnintataj lloq'enman. 28Ajinamanta, Diosmanta Qhelqasqapi Paymanta nisqan junt'akorqa: Payqa juchasapaswan yupasqa karqa, nispa. 29Chaynejta purejkunaqa umankuta khiwirispa, Jesuspaj rimarqanku: Qan kanki Templota urmachej, kinsa p'unchaypitaj sayarichej. 30Qan kikiykita salvakuy. Chay cruzmanta urayk'amuy, nispa. 31Ajinallatataj kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkunawan Jesusta asipayaspa, ninakusharqanku: Wajkunata salvarqa; jinapis Payqa mana salvakuyta atinmanchu kasqa. 32Kunanqa Cristo Israelpa Reynin urayk'amuchun chay cruzmanta, chayta rikuspa, creenanchejpaj, nispa. Ajinallatataj chay iskay Paywan cruzpi chakatasqaspis rimallarqankutaj. 33Chawpi p'unchay kashajtin, tukuy chay cheqaqa laqhayaykamorqa samay horakama. 34Chay kikin horallapitaj Jesusqa sinch'ita qhaparerqa: Eloi, Eloi, lema sabactani? nispa. Chay niyta munan: Diosníy, Diosníy, imaraykutaj saqerpariwankiri? nispa. 35Chayta uyarispa, wakin chaypi uyarejkunamanta nerqanku: Uyariychej, Eliasta wajyakushan, nispa. 36Ujnintaj usqhayta phinkispa, esponjata vinagreman chhapuykuytawan, soqosoman wataykorqa. Jesuspa siminman churarqa ujyanampaj, nerqataj: Qhawanalla, ichachus Elías jamonqa cruzmanta urayk'uchej, nispa. 37Chantá Jesusqa sinch'ita qhaparispa, wañuporqa. 38Chaypacha, Temploj velon iskayman llik'ikorqa, patamanta urakama. 39Chaypachallataj soldadospa capitanqa Jesuspa cruznimpa ñawpaqempi kasharqa; paytaj Jesús qhaparispa wañupusqanta rikuspa, nerqa: Cheqatapuni kay runaqa Diospa Churin kasqa, nispa. 40Wakin chaypi kajkuna warmispis karullamanta qhawamusharqanku. Paykuna ukhupi karqanku María Magdalena, sullk'a kaj Santiagojta, Josejtawan mamanku María, Salomé ima. 41Galileapi Jesús kashajtillanraj, chay warmisqa Jesuswan rej kanku yanapaspa. Waj ashkha warmispis Jesuswan Jerusalenman wicharillasqankutaj. 42Ch'isiña kashajtin, samarikuna p'unchaypaj wakichikuna kasqanrayku, 43Arimateamanta José jamorqa. Payqa juntapi sumaj runapaj qhawasqa karqa, Diospa reinontataj suyasharqa. Jinapi mana manchachikuspa, Pilatomanta Jesuspa ayanta mañarqa. 44Pilatotaj t'ukorqa Jesús wañusqaña kasqanmanta; chayrayku soldadosta kamachej capitanta wajyaspa, taporqa Jesús wañusqañachus kasqanta. 45Chay capitán willajtintaj, Pilatoqa Joseman Jesuspa ayanta qoporqa. 46Josetaj sabanata rantimuspa, Jesuspa ayanta cruzmanta urayk'uchiytawan mayt'uykorqa. Chantá chhankapi jusk'usqa aya p'ampanaman Jesusta churaykuytawan, jatun rumiwan wisq'aykorqa. 47Chaypacha María Magdalenataj, Josejpa maman Mariawan qhawasharqanku maymanchus Jesuspa ayanta churasqankuta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\