MARCOS 16

1Samarikuna p'unchay pasayta, María Magdalena, Santiagoj maman María, Salomé ima q'apaj perfumesta rantimorqanku, chaywan Jesuspa ayanta jawimunankupaj. 2Semanaj ñawpaj p'unchaynin sut'iyamuyta, chay warmis inti llojsimuytaña aya p'ampanaman rerqanku. 3Rishaspataj, paykuna ninakusharqanku: Kunanqa, pitaj aya p'ampana punkupi rumita tanqaripuwasunri? nispa. 4Chayta nerqanku, rumeqa ancha jatun kasqanrayku. Qhawarispatajrí, rumitaqa tanqarparisqataña rikorqanku. 5Chay warmis aya p'ampanaman yaykuspa, rikorqanku uj waynata pañanejpi tiyashajta, qhoysu yuraj p'achayojta, paykunataj mancharikorqanku. 6Jinapi chay waynaqa nerqa: Ama mancharikuychejchu. Qankunaqa Jesús nazarenota mask'ashankichej, chay cruzpi chakatasqata. Payqa kawsarimpunña, mana kaypiñachu. Qhawaychej: Kaypi Jesuspa ayanta churarqanku. 7Kunanqa rispa, willamuychej yachachisqasninman, Pedroman ima. Jesusqa ñawpaqeykichejta Galileaman rishan, chaypitaj Payta rikunkichej, nisqanman jina, nispa nerqa chay angelqa. 8Chay warmisqa aya p'ampanamanta llojsispa, ayqerqanku, imaraykuchus mancharikuspa kharkatitisharqanku; chayrayku mana pimampis imallatapis willarqankuchu. 9Jesús semanaj ñawpaj p'unchaynin sut'iyamuyta kawsarimpuytawan, ñawpajta rikhurerqa María Magdalenaman, pimantachus Jesús qharqosqa qanchis supaykunata, chay kajman. 10Mariataj rispa, willamorqa, Jesuswan purej kanku, chaykunaman. Paykunaqa may llakisqa kaspa, waqasharqanku. 11Jesús kawsarimpusqanta uyarispa, Mariapis Payta rikusqanta, manapuni creerqankuchu. 12Chay qhepata Jesús rikhurillarqataj waj rijch'ayniyoj iskay yachachisqasninman, paykuna campoman rishajtinku. 13Chantá llajtaman kutirerqanku, chay ujkunamantaj willarqanku Jesusta rikusqankuta; jinapis nillataj paykunatapis creerqankuchu. 14Qhepaman Jesús rikhurillarqataj chunka ujniyoj apostolesninman, paykuna mikhushajtinku. Jinapi paykunata k'amirarqa, rumi sonqos kaspa, mana creesqankurayku, imaraykuchus kawsarimpusqanta rikojkunatapis manapuni creerqankuchu. 15Jesustaj nerqa: Riychej tukuy kay pachaman; evangeliota willaramuychej tukuy runasman. 16Pichus creejqa, bautizachikojtaj, salvasqa kanqa; mana creejtajrí wiñaypaj juchachasqa kanqa. 17Creejkunataj kay señalesta ruwanqanku: Sutiypi supaykunata qharqonqanku, mosoj parlaykunatataj parlanqanku. 18Makisninkuwan katarista oqharenqanku; venenota ujyaspapis, mana imanakonqankuchu; onqosqasman makisninkuwan llankhajtinku, chay onqosqas sanoyanqanku. 19Chantá Señorqa parlajtinkama, janaj pachaman oqharisqa karqa, chaypitaj Diospa pañanman tiyaykukorqa. 20Paypa apostolesninrí llojsiytawan, tukuynejpi evangeliota willarqanku. Señorpis paykunata yanapasharqa, señalesta ruwasqankuwan rikuchispa willasqanku cheqa kasqanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\