MARCOS 2

1Ujtawan, pisi p'unchaykunamanta, Capernaumman Jesús kutirejtin, yachakorqa wasinman chayampusqan. 2Chaypacha ashkha runas tantakamorqanku; manaña punkullamampis chimpaykuna jinachu karqa. Chaypitaj Jesusqa Diosmanta willasharqa. 3Ajinallamantaj tawa runas wantupi apamorqanku uj suchu runata. 4Chaypi runas k'iski kajtinkutaj, mana ni imaynamanta aterqankuchu chay onqosqata Jesusman qayllaykuchiyta. Chayrayku wasej patanta jusk'orqanku, maypichus Jesús kasharqa, chaynejman. Chay jusk'u ruwasqankunejtataj, suchu runata urayk'ucherqanku phullumpi sirisqata. 5Chay runaspa creesqankuta rikuspa, suchu runata Jesusqa nerqa: Wawáy, juchasniykeqa pampachasqaña, nispa. 6Chaypi tiyasharqanku leymanta wakin yachachejkuna. Paykunaqa sonqonku ukhupi yuyasharqanku kay jinata: 7Imaraykutaj kay runa chay jinata parlanri? Diospa contranta rimashan. Ni pi runa atinchu juchasta pampachaytaqa, manachayqa Dioslla, nispa. 8Jesustajrí espiritumpi yacharqapacha imatachus sonqonkupi yuyasqankuta. Chayrayku paykunaman nerqa: Imaraykutaj chay jinata sonqoykichejpi yuyankichejri? 9Imataj aswan atikojlla kanman suchu runaman ninaypaj: Juchasniyki pampachasqaña, nispa ninaychu; chayrí: Sayariy, phulluykita oqharispa ripuy, nispa ninaychu? 10Kayta nini yachanaykichejpaj Runaj Churenqa kay pachapi atiyniyoj kasqanta juchasta pampachanampaj, nispa. Chantá suchu runata nerqa: 11Qanta niyki: Sayariy; phulluykita oqharispa, ripuy wasiykiman, nispa. 12Tukuy qhawashajtinkutaj, suchu runaqa ujllata sayarerqa, phullunta oqharispataj, riporqa. Chayta rikuspa, tukuy runas manchayta t'ukorqanku, Diosta jatunchaspataj nisharqanku: Mana jayk'ajpis jinataqa rikojchu kanchej, nispa. 13Jesusqa ujtawan kuterqa Galilea Qocha kantuman. Chaypeqa Jesusman jamorqanku ashkha runas, paykunamantaj yachachiyta qallarerqa. 14Chantá Jesús chaynejta rishaspa, rikorqa Alfeoj churin, Leví sutiyojta, tiyashajta impuesto cobrana wasipi. Jesustaj payman nerqa: Jamuy qhepayta, nispa. Levitaj sayarispa, Jesuswan rerqa. 15Jinataj karqa Levijpa wasimpi Jesús mikhushajtin, impuestota ashkha cobrajkuna, juchasapaspis Jesuswan jinallataj yachachisqasninwan khuska mikhushallarqankutaj, ashkhas Payta qhatisqankurayku. 16Leymanta wakin yachachejkuna, fariseos ima Jesusta chay juchasapaswan, impuestota cobrajkunawan khuska mikhushajta rikuspa, yachachisqasninman nerqanku: Imataj kayri? Yachachejniykichejqa impuestota cobrajkunawan, juchasapaswan khuska mikhushantaj, ujyashantaj, nispa. 17Jesustajrí chayta uyarispa, nerqa: Walej kajkunaqa jampejta mana wajyanankuchu tiyan, manachayqa onqosqa kajkunalla. Mana cheqan runastachu wajyaj jamuni, manachayqa juchasapasta. 18Uj kuti Juan Bautistaj yachachisqasnin, fariseospa yachachisqasnin ima ayunota ruwasharqanku. Ujkunataj Jesusman jamuspa, nerqanku: Juanpa yachachisqasnin, fariseospa yachachisqasnin ima ayunota ruwanku. Imaraykutaj Qampa yachachisqasniyki mana ayunota ruwankuchu? nispa. 19Jesustaj paykunaman kuticherqa: Yuyankichejchu casamientoman wajyasqas ayunota ruwanankuta, chaypi casarakoj kashajtin? Casarakojwan kashaspaqa, mana ayunota ruwankumanchu. 20Uj p'unchay kanqa, maypachachus casarakoj paykunamanta qhechusqa kanqa; chaypacharajmá ayunota ruwanqanku. 21Jesús nillarqataj: Mana pipis t'irinmanchu mawk'a p'achaman mosoj trapotaqa, imaraykuchus mosoj trapoqa q'entispa, aswan jatunta llik'irparinman mawk'a p'achataqa. 22Manallataj pipis mosoj vinota jich'anmanchu mawk'a qara botaman. Mosoj vinoqa poqoykuspa, qara botata phatachinman; jinapitaj vinoqa jich'akunman, qara botapis usunman. Chayrayku mosoj vinotaqa mosoj qara botamampuni jich'ana tiyan. 23Uj samarikuna p'unchaypi Jesús risharqa trigo chajraspa chawpinta, yachachisqasnintaj qallarerqanku trigo umasta p'itirayta. 24Chayta rikuspa, fariseosqa Jesusta nerqanku: Qhaway, imaraykutaj yachachisqasniyki samarikuna p'unchaypi mana ruwanata ruwanku? nispa. 25Jesustajrí paykunaman nerqa: Manachu jayk'ajpis leerqankichej Davidqa, paywan kajkunawan yarqhachikuspa, imatachus ruwasqanta? 26Chaypacha David yaykorqa Diospa wasinman, Abiatar kuraj kaj sacerdote kashajtin. Chaypi Diospaj t'aqasqa t'antata mikhorqa, paywan kajkunamampis mikhuchillarqataj. Chay t'antastaqa mana paykunachu mikhunanku karqa, manachayqa sacerdoteslla mikhoj kanku. 27Jesús nillarqataj: Samarikuna p'unchayqa runarayku churasqa karqa, manataj runaqa samarikuna p'unchaypajchu ruwasqa karqa. 28Chayrayku Runaj Churenqa samarikuna p'unchaypatapis Señornin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\