MARCOS 4

1Ujtawan Jesús yachachiyta qallarerqa Galilea Qocha kantupi. Chaymantaj ashkha runas tantakamorqanku. Chayraykutaj Jesús boteman yaykuspa, tiyaykukorqa, runastaj qocha kantupi kasharqanku. 2Jesustaj tukuy imata rijch'anachinaswan yachacherqa. Yachachiynimpi paykunaman nisharqa: 3Kayta uyariychej: Uj runa tarpoj llojsisqa. 4Jallp'aman mujuta qhallishajtintaj, wakin muju ñanman urmasqa; p'isqostaj jamuspa mikhukapusqanku. 5Wakin mujoqa urmasqa rumirara pisi jallp'ayojman; mana ukhu jallp'ayoj kasqanrayku, chay mujoqa usqhayllata p'utumusqa. 6Intitaj llojsimuspa, p'utumojta qawirparichisqa; mana ukhupi saphiyoj kaspataj, ch'akipusqa. 7Wakin mujoqa khishkas chawpiman urmasqa, khishkas wiñaykamuspataj, p'utumojta p'ampaykusqanku. Chayrayku mana poqosqachu. 8Wakin mujutajrí sumaj jallp'aman urmasqa, p'utumuspataj, sumajta wiñasqa poqonankama. Poqoynintaj kay jina kasqa: Wakin muju kinsa chunkata poqosqa uj mujullamanta, wakintaj sojta chunkata, wakintaj pachajta poqosqa. 9Chantá nerqa: Pillapis ninriyojqa uyarichun, nispa. 10Jesús sapallan kashajtin, chay qayllapi kajkuna, chunka iskayniyoj yachachisqasnin ima Payman chimpaykuspa, taporqanku chay rijch'anachinamanta. 11Jesustaj kuticherqa: Qankunamanqa Dios rejsichisunkichej Paypa reinonmanta pakasqa yachayninta. Jawapi kaj runasmanrí, rijch'anachinaswan yachachina tiyan. 12Chayrayku qhawashaspapis, mana rikunkuchu; uyarishaspapis, nillataj entiendeyta atinkuchu, mana Diosman kutirikunankupaj, nitaj juchasninkupis pampachasqa kanampaj. 13Chaymantataj Jesús paykunata taporqa: Manachu entiendenkichej kay rijch'anachinamanta? Imaynamantataj chantá entiendewajchej chay waj rijch'anachinasmantari? 14Mujuta tarpojqa Diospa Simi Nisqanta tarpojmin. 15Wakin runasqa kanku ñan pata jina, maymanchus muju t'akakorqa, chay jina. Paykunaqa uyarinku Diospa Simi Nisqanta; Satanastajrí jamuytawan, sonqonkupi imachus tarpusqa kajta qhechun. 16Ajinallataj wakenqa kanku rumirara jallp'a jina, maymanchus muju t'akakorqa, chay jina. Paykunaqa Diospa Simi Nisqanta uyariytawankama, chay rato kusiywan jap'inku. 17Chaywampis mana allin saphichasqa kaspa, mana unayta kayta atinkuchu; Diospa Simi Nisqanraykutaj llakiy, chayrí chejniy jamojtin, paykunaqa urmanku. 18Wakin runasqa kanku khishkarara jallp'a jina, maymanchus muju t'akakorqa, chay jina. Paykunaqa Diospa Simi Nisqanta uyarinku. 19Chantá kay pachaj imasnimpi yuyaykuna, qhapajyayta munapayay, tukuy laya sajra imaspi yuyaykuna ima chay runaj sonqonman yaykuspa, Diospa Simi Nisqanta p'ampaykunku, manataj Diospa Simi Nisqampi wiñajta saqenkuchu. 20Wakin runastajrí kanku sumaj jallp'a jina, maymanchus muju t'akakorqa, chay jina. Paykunaqa Diospa Simi Nisqanta uyarispa, sonqonkupi jap'ikunku, chaymantataj sumaj poqoyta jina rikuchinku. Chay runasmanta wakenqa kanku sapa mujumanta kinsa chunkata poqoj jina, wajkunataj sojta chunkata, wajkunataj pachajta. 21Chantá Jesús nillarqataj: Pillapis k'anchanata jap'ichispaqa, mana wich'iwan k'umpuykunchu, nitaj catre uramampis churaykunchu. K'anchanataqa patamampuni churana k'anchanampaj. 22Imallapis pakaypi kajqa sut'inchakonqa, jinallataj mana ima pakasqapis kanqachu mana sut'inchakojqa. 23Chayrayku ninriyoj kajqa uyarichun. 24Jesús nillarqataj: Imatachus uyarisqaykichejta allinta watuychej. Ima medidawanchus wajkunaman qonkichej, ajinallatataj Dios qosonqachej, chaymantapis astawanraj. 25Kapuyniyojmanqa aswanraj qosqa kanqa, mana kapuyniyojmantatajrí pisi kapuynimpis qhechusqa kanqa. 26Jesús nillarqataj: Diospa reinonqa rijch'akun jallp'aman mujuta t'akaj runaman. 27Payqa puñun, sayarintaj; chaykamataj mujoqa p'utumuspa, tuta p'unchay wiñan, mana paypa yachasqallan. 28Jallp'aqa kikillanmanta ñawpajta p'utumoj yurata wiñachin, qhepanta espigachin, chantá sumaj granota espigapi poqochin. 29Trigo sumaj poqosqaña kajtintaj, runaqa ruthuyta qallarin, imaraykuchus ruthuna p'unchay chayamunña. 30Chaymanta Jesús nillarqataj: Imamantaj Diospa reinonta rijch'achisunmanri? Ima sut'inchanawantaj yachachisunmanri? 31Diospa reinonqa rijch'akun mostaza mujuman. Chay mujoqa jallp'api tarpukoj mujusmanta nisqaqa aswan juch'uysitu. 32Jinapis tarpusqaña kaspa, wiñamun tukuy qhorasta atipanankama. Palqasnenqa jatuchajta wiñanku, thansasnimpitaj p'isqospis llanthurikunku. 33Chay jina rijch'anachinaswan Jesusqa paykunaman Diospa Simi Nisqanta willaj, maychus entiendeyta atisqankuman jina. 34Runasman Jesús yachachej rijch'anachinaswampuni, yachachisqasninmantajrí sapankupi sut'inchaj tukuy imamanta. 35Chay p'unchay ch'isiyashajtinña, Jesús paykunaman nerqa: Jaku rinachej qocha chimpaman, nispa. 36Runasta saqespataj, Jesusta pusarqanku, mayqen botepichus kasharqa, chaypi; chaypitaj waj botespis kallarqataj. 37Chantá manchay sinch'i wayra oqharikorqa; yakupis qhollchoqeyaspa, boteman junt'aykusharqa. Chayrayku boteqa chinkaykusharqaña. 38Botepitaj qhepanejpi Jesús puñusharqa, umanta sawnanapi atiykukuspa. Chantá yachachisqasnin Payta rijch'arichispa, nerqanku: Yachachej Señor, manachu noqaykumanta dakunki? Yakuman chinkaykushanchejña, nispa. 39Jesusqa jatarimuytawan, wayrata k'amerqa, qochatapis nerqa: Ch'in kay. Sayay, nispa. Wayrataj thañerqa, may ch'intaj karqa. 40Paykunamantaj nerqa: Imaraykutaj kay jinatapuni mancharinkichejri? Manachu creenkichej? nispa. 41Paykunatajrí manchariywan t'ukuspa, ninakorqanku: Pitaj kay runari? Wayrapis, qochapis Payta kasunku, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\