MARCOS 5

1Ajinamanta Jesús yachachisqasninwan chayarqa qochaj chimpanman, Gerasa jallp'aman. 2Botemanta urayk'usqantawantaj, Payta taripaj jamorqa supayniyoj uj runa, panteonmanta llojsimuspa. 3Chay runaqa tiyakoj panteompi, manataj pipis watayta atejchu ni cadenaswampis. 4Ashkha kutitaña chakisninta, makisnintapis cadenaswan watasqanku, sapa kutitaj cadenasta p'itiraj; manataj pipis aterqañachu atipayta. 5Tuta p'unchay qhaparispallapuni puriykachaj panteompi, orqo pataspi ima, rumiswan takakuspa. 6Chay runaqa karumantapacha Jesusta rikuspa, correrqa, ñawpaqenmantaj qonqoriykukorqa. 7Sinch'ita qhaparispataj, nerqa: Jesús, sinch'i jatun Diospa Churin. Imá ruwanayki tiyan noqawan? Diospa sutimpi mañakuyki ama ñak'arichinawaykita, nispa. 8Chayta nerqa imaraykuchus Jesusqa kamachisharqa: Millay supay, llojsiy chay runamanta, nispa. 9Chantá Jesús taporqa: Imá sutiyki? nispa. Paytaj kuticherqa: Suteyqa Tropa, imaraykuchus ashkha kayku, nispa. 10Jesusmanta mayta mañakusharqa ama wijch'unanta. 11Chay cheqamanta orqo qayllapi ashkha khuchis mikhusharqanku. 12Supaykunataj Jesusmanta mañakorqanku: Saqewayku khuchisman yaykojta, nispa. 13Chantá Jesús saqerqa ajinata ruwanankuta. Millay supaykunataj runamanta llojsiytawan, khuchisman yaykorqanku. Chay khuchisqa iskay waranqa jina karqanku. Jinapi imata jina correspa, qaqanta wijch'uykukorqanku qochaman, jeq'eqaspataj wañurarqanku. 14Chayta rikuspa, khuchi michejkunaqa ayqerqanku, llajtapi, campopi runasman imataj chay tukuyta willamorqanku. Runastaj jamorqanku imachus kasqanta yachanankupaj. 15Jesusman jamuspa, rikorqanku chay ashkha supayniyoj runata p'achallisqataña, tiyakushajta sumaj yuyaynimpi; paykunataj mancharerqanku. 16Rikojkunataj jamojkunaman willarqanku imaynatachus supayniyoj runa sanoyakapusqanta, khuchispis imaynatachus wañurasqankuta ima. 17Chantá chay runasqa maytapuni mañakorqanku Jesús jallp'ankumanta ripunanta. 18Boteman Jesús yaykushajtin, ashkha supayniyoj karqa, chay runaqa Jesusmanta mañakorqa: Qanwan khuska rejta saqeway, nispa. 19Jesustajrí mana paywan rinanta munaspa, runaman nerqa: Kutipuy wasiykiman, ayllusniykiman ima. Paykunamantaj willamuy may jina jatun imastachus Señor khuyasuspa qampaj ruwasqanta, nispa. 20Ajinamanta chay runaqa riporqa. Chantá Decápolis nisqa suyupi purerqa tukuyman willaraspa imatachus Jesús paypaj ruwasqanta, tukuytaj t'ukorqanku. 21Jesús ujtawan botepi kutirerqa chay qochaj chimpanman. Qocha kantupi kashajtintaj, ashkha runas Payman tantakamorqanku. 22Chantá sinagogamanta ujnin kuraj kamachej Jairo sutiyoj jamullarqataj. Jesusta rikuytawantaj, ñawpaqenman qonqoriykukuspa, 23maytapuni mañakusharqa: Ususiy wañupushanña. Jamuriy ari. Makisniykiwan payta llankhaykuripuwanki, sanoyakapuspa kawsarinampaj, nispa. 24Jesusqa Jairowan rishajtin, ashkha runas qhatisharqanku, k'iskinakuspataj Jesusta ñit'imusharqanku. 25Chaypacha uj onqosqa warmi kasharqa; payqa chunka iskayniyoj watastaña yawar apaywan onqosqa karqa. 26Unaytaña ñak'arerqa jampejkunawan jampichikuspa, tukuy kapuyninta tukuchinankama, manataj imaynapi sanoyakuyta aterqachu; astawanraj chullchusharqa. 27Jesusmanta parlajta uyarispa, qhepallata jamusharqa runaspa chawpinta, Jesuspa p'achantataj llankhaykorqa. 28Sonqompi nisharqa: Sichus p'achallantapis llankhaykuyman chayqa, sanoyapuyman, nispa. 29Jesuspa p'achanta llankhaykojtin, chay ratopacha yawar apaynin ch'akiporqa, paytaj yacharqa onqoyninmanta sanoyakapusqanta. 30Jesusrí yacharqa atiynin llojsisqanta, runasman kutirispataj, taporqa: Pitaj p'achayta llankhaykuwan? nispa. 31Yachachisqasnenqa Payman nerqanku: Rikushanki imaynatachus runas k'iskikamuspa ñit'imusqankuta, Qantaj tapushanki: Pitaj llankhaykuwanri? nispa. 32Chantá Jesús muyuyninta qhawarerqa, rikuyta munaspa pichus llankhaykusqanta. 33Warmitajrí sanoyapusqanta yachakuspa, Jesusman chimpaykorqa manchariywan kharkatitispa. Ñawpaqenman qonqoriykukuspataj, imachus paypi ruwakusqanta willarqa. 34Jesustaj payman nerqa: Wawáy, creesqaykirayku salvasqa kanki. Kunanqa sonqo tiyaykusqa ripuy; onqoyniykimanta sanoyasqaña kanki, nispa. 35Chayta warmiman nishajtin, Jairoj wasinmanta kamachis chayamuspa, nerqanku: Wawayki wañupunña; imapajña pusayta munashanki Yachachej Señorta? nispa. 36Jesustajrí, chay willasqankuta mana uyarej tukuspa, Jairoman nerqa: Ama mancharikuychu; creellaypuni, nispa. 37Jesús mana munarqachu waj runas Paywan rinankuta; chayrayku ajllarqa Pedrota, Santiagota, wawqen Juanllatawan. 38Chantá sinagogapi kamachejpa wasinman chayaspa, Jesusqa uyarerqa ch'ajwata, waqajkunata, qhaparejkunatawan. 39Yaykuspataj, runasman nerqa: Imamantá waqarikuspa, ch'ajwashankichej? Ch'iriskaqa mana wañusqachu, puñushallan, nispa. 40Chayta nisqanmanta asipayarqanku, Jesustajrí runasta jawaman qharqoytawan, ch'iriskaj tatanta, mamanta, paywan kajkunatawan pusaykuspa, yaykorqa, maypichus ch'iriska kasharqa, chayman. 41Makinmanta jap'iykuspataj, Jesusqa nerqa: Talita kumi, nispa; chayqa niyta munan: Imillita, qanta niyki: Jatarikuy, nispa. 42Chay ratopacha ch'iriskaqa sayarispa, puriyta qallarerqa; payqa chunka iskayniyoj watayoj karqa. Chayta rikuspa, runasqa maytapuni t'ukorqanku. 43Jesustajrí runasta mayta kamacherqa, ama pimampis chay ruwasqanta willanankuta, nerqataj: Ch'iriskaman mikhunata qoychej, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\