MARCOS 6

1Chaymanta llojsispa, Jesusqa kutiriporqa Nazaret llajtanman, yachachisqasnimpis Paywan khuska rillarqankutaj. 2Samarikuna p'unchay chayamojtintaj, sinagogapi yachachiyta qallarerqa. Chaypacha ashkha runas Jesuspa yachachisqanta uyarejkuna t'ukuspa, nerqanku: Kay runarí, maypitaj kay tukuy imata yachamorqa? Imaynamantataj kay yachayta jap'erqa? Imaynamantataj kay milagrostapis ruwanri? 3Manachu kayqa carpintero, jinataj Mariajpa churin? Manachu wawqesnimpis Santiago, José, Judas, Simón ima kanku? Manachu panasnimpis noqanchejwan kaypi kashanku? nispa. Ajinata Jesustaqa qhesacharqanku. 4Jesustajrí paykunaman nerqa: Profetaqa mayllapipis allin qhawasqa; llajtallampi, ayllusnimpi, wasimpipis qhesachasqa, nispa. 5Chayrayku chaypeqa Jesús mana ni ima milagrota ruwayta aterqachu; wakin onqosqasllata sanoyacherqa, paykunata llankhaykuspa. 6Jesustaj mayta t'ukorqa mana creesqankumanta. Chantá Pay rerqa chay muyuynintimpi llajtasman, Diospa Simi Nisqanta yachachispa. 7Jesusqa chunka iskayniyoj apostolesninta wajyaspa, paykunata kacharqa iskaymanta iskay. Paykunaman atiyta qorqa millay espiritusta qharqonankupaj. 8Kamacherqataj ama ni imata ñampaj apakunankuta, manachayqa tojnullata; ama wayaqatapis, ni qoqawitapis, nitaj qolqetapis qara chumpinkupi apanankuta. 9Kamachillarqataj juk'utasta churakunankuta, uj p'achallawantaj kanankuta. 10Chantá nillarqataj: Mayllapipis uj wasiman wajyachikuspaqa, chay wasillapi kakuychej llajtamanta ripunaykichejkama. 11Sichus maypipis mana wajyarisunkichejman, nitaj uyarisunkichejman chayqa, ripuychej chaymanta, chakisniykichejmanta jallp'ata thalarakuspa; ajinamanta sajrata ruwasqanku yachakonqa, nispa nerqa Jesusqa. 12Chaymanta rispa, apostolesqa runasman willararqanku: Diosman kutirikuychej, nispa. 13Paykunataj ashkha supaykunata runasmanta qharqorqanku; ashkha onqosqastapis aceitewan jawispa, onqoyninkumanta sanoyaracherqanku. 14Rey Herodes chay imasta Jesusmanta uyarerqa, imaraykuchus Jesuspa ruwasqasnenqa tukuynejpiña yachakorqa. Wakin runas nisharqanku: Juan Bautistachá kawsarimpun. Chayrayku Payqa kay jina atiyniyojpuni, t'ukuna imastataj ruwan, nispa. 15Wajkunataj nisharqanku: Payqa profeta Eliaschá, nispa. Ujkunataj nerqanku: Payqa Diospa profetan, chay ñawpa profetas jina, nispa. 16Herodestajrí chayta uyarispa, nerqa: Kayqa Juan Bautistapuni. Noqa paypa umanta qholucherqani, kunanrí wañusqamanta kawsarimusqa, nispa. 17Chay ñawpajta kikin Herodesllataj Juanta jap'ichispa, wataykuchispataj, wisq'aykuchisqa Herodiasrayku. Payqa Felipe wawqempa warmin karqa. 18Chay warmirayku Juan Bautistaqa Herodesta k'amillarqapuni: Mana allinchu wawqeykej warminta jap'ikunaykeqa, nispa. 19Chayrayku Herodiasqa Juanta wateqarqa wañuchinampaj, manataj aterqachu. 20Herodesqa sumaj runapaj Juanta qhawaspa, payta manchachikorqa cheqan runa, allin kawsayniyojtaj kasqanrayku. Chayrayku sumajta payta waqaycharqa. Herodesqa tukuy sonqo uyarillajpuni Juantaqa, sapa uyarispataj, mayta t'ukoj. 21Uj p'unchay Herodes diachakuspa, sumaj mikhunasta wakichicherqa. Chaymantaj wajyacherqa kurajkunata, soldadosta kamachejkunata, Galilea suyupi atiyniyojkunata ima. 22Chantá Herodiaspa ususin yaykumuspa, paykunapaj tusorqa. Herodestaj, diachakupi mikhojkuna ima mayta gustachikorqanku; chayrayku Herodesqa sipasman nerqa: Imatachus munasqaykita mañakuway, noqataj chayta qosqayki, nispa. 23Chantá juraspa, nillarqataj: Imatachá mañawasqaykita qosqayki, reinoypa khuskanninkamapis, nispa. 24Sipastaj llojsispa, mamanta tapumorqa: Imatataj mañakuymanri? nispa. Jinapi mamanqa nerqa: Juan Bautistaj umanta mañay, nispa. 25Chantá sipasqa usqhayta kutiykuspa, Herodesmanta mañarqa: Kunampacha qoway uj phampa chuwapi Juan Bautistaj umanta, nispa. 26Chayta uyarispa, Herodesqa mayta phutikorqa; chaywampis jurasqanrayku, tukuy mikhojkuna rikusqankuraykutaj, sipastaqa manapuni mana, niyta aterqachu. 27Herodes chay ratopacha uj soldadota kacharqa Juanpa umanta apamunampaj. 28Chay soldadotaj carcelman rispa, Juanpa umanta qholurpariytawan, phampa chuwapi sipasman jaywarqa, sipastaj mamanman qorqa. 29Chayta yachaytawan, Juanpa yachachisqasnin carcelman rispa, ayanta apakaporqanku, p'ampaykorqankutaj. 30Apostolesnin ujtawan Jesuswan tantakuspa, willarqanku tukuy ima ruwasqasninkuta, imaynatachus yachachisqankuta ima. 31Jesustaj paykunaman nerqa: Jamuychej ch'innejman, chaypitaj tumpallatapis samarikunkichej, nispa, imaraykuchus ashkha runas, rispa jamuspa, paykunata mana saqejchu kanku mikhojllatapis. 32Ajinamanta paykunalla boteman yaykuspa, ch'innejman rerqanku. 33Ashkha runastajrí paykunata rejta rikuspa, rejsikaporqanku. Chayrayku llajtasmanta usqhayllata chakipi kachaykukuspa, paykunamanta aswan ñawpajta chayarqanku, Jesusmantaj qayllaykorqanku. 34Jesusqa botemanta llojsimuspa, ashkha runasta rikorqa, paykunatataj khuyakuywan qhawarqa, mana michejniyoj ovejas jina kasqankurayku. Chantá paykunaman tukuy imata yachachiyta qallarerqa. 35Inti chinkaykusharqaña, yachachisqasnintaj Jesusman qayllaykuspa, nerqanku: Ch'impi kanchej, ch'isiyaykushanñataj. 36Runasta kachapullayña, kay qayllapi wasismanta, ranchosmanta, ima mikhunatapis rantikamunankupaj, imaraykuchus mana mikhunanku kanchu, nispa. 37Jesustajrí paykunaman kuticherqa: Qankuna mikhuchiychej, nispa. Paykunataj nerqanku: Iskay pachaj denario qolqewan t'antata rantimuspachu paykunaman mikhuchisqayku? nispa. 38Jesús paykunata taporqa: Mashkha t'antataj kapusunkichejri? Rispa, qhawarimuychej, nispa. Paykunataj mashkhachus kasqanta yachaspa, Jesusman willarqanku: Phishqa t'antalla, iskay challwaswan kapuwayku, nispa. 39Chantá Jesús kamacherqa t'aqa t'aqalla runas tiyarakunankuta q'omer ch'iki pasto patapi. 40Paykunataj qotulla tiyaykukorqanku, wakin t'aqapi pachaj, wakimpitaj phishqa chunka. 41Jesús chay phishqa t'antasta, iskay challwastawan makimpi jap'erqa, cielota qhawarispataj, graciasta qorqa. T'antata partispataj, yachachisqasninman jaywarqa runasman qomunankupaj. Iskay challwastapis jaywallarqataj rak'iranankupaj tukuyninkuman. 42Jinapi tukuyninku mikhorqanku sajsakunankukama. 43Yachachisqasnintaj oqharerqanku chunka iskayniyoj canastas junt'ata t'anta puchojta, challwa puchojtawan. 44Chay mikhojkunaqa phishqa waranqa qharis karqanku. 45Chay ratopacha Jesusqa yachachisqasninta boteman pusaykorqa Paymanta ñawpashanankupaj qocha chimpa Betsaida llajtaman. Chaykamataj Jesusqa runasta kachapusharqa. 46Runasta kachapuytawantaj, orqoman wicharerqa Diosmanta mañakoj. 47Tutayamuyta botepi rejkunaqa khuskan qochapiña karqanku, Jesustajrí qocha kantupi sapallan kasharqa. 48Pay rikorqa yachachisqasninta ñak'ayllataña boteta ñawpajman purichishajta, ñawpaqenkumanta wayra manchayta wayramushasqanrayku. Sut'iyarpayaytaña Jesús chay cheqanman jamorqa, yaku patata purispa. Pay ñawparinayasharqa, 49paykunatajrí yaku patata purejta rikuspa, qhaparerqanku, alma kasqanta yuyaspa. 50Payta rikuspa, tukuyninku manchachikuywan kharkatishajtinku, ujllata Jesusqa paykunata parlapayamorqa: Sonqochakuychej. Noqa kani. Ama manchariychejchu, nispa. 51Jesús boteman wicharisqantawan, wayra thañerqa. Chayta rikuspataj, yachachisqasnin mancharikorqanku, maytataj t'ukorqanku. 52T'antata ashkhayachisqanta mana entiendeyta aterqankuchu, sonqosninku rumiyasqa kasqankurayku. 53Jesusqa yachachisqasninwan qochata chimpaspa, Genesaret chaynejman chayarqanku, chaypitaj boteta watarqanku. 54Botemanta llojsisqankutawankamataj, runasqa Jesusta rejserqankupacha. 55Maypichus Jesús kasqanta yachaspa, tukuynejman usqhayllata rerqanku, onqosqasta phullusninkupi apamunankupaj. 56Maymanchá Jesús chayarqa, chay ranchosman, llajtasman, camposman, chaykunaj plazasninman ima onqosqasta apamorqanku. Chantá Jesusmanta mañakorqanku p'achampa kantullantapis onqosqas llankharinankuta. Tukuy llankhaykojkunataj onqoyninkumanta sanoyakaporqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\