MARCOS 7

1Jesusman tantakamorqanku fariseos, leymanta wakin yachachejkunawan, Jerusalenmanta jamojkunawan ima. 2Jinapi rikorqanku Jesuspa wakin yachachisqasninta ch'ichi makiswan mana mayllakuspalla mikhushajta. 3Fariseosqa, tukuy judiospis mana allinta makisninkuta mayllakuspaqa, mana imatapis mikhojchu kanku, ñawpa tatasninkoj yachachisqankuta qhatispa. 4Plazamanta kutimuytawampis, mana ñawpajta makista mayllakuspaqa, mana mikhojchu kanku. Ajinallatataj waj ñawpa usustapis qhatej kanku. Chayrayku mayllaj kanku ujyana vasosta, mankasta, metal yurustapis. 5Chayrayku fariseos, leymanta yachachejkunawan Jesusta taporqanku: Imaraykutaj yachachisqasniyki mana ruwankuchu ñawpa tataspa yachachisqasninkuta? Paykunaqa t'antata mikhushanku makisninkuta mana mayllakuspalla, nispa. 6Chantá Jesús paykunaman kuticherqa: Puraj uyas, allintapuni qankunamanta Isaiasqa sut'incharqa kay jinata qhelqaspa: Kay runasqa simillankuwan yupaychawanku; sonqonkurí Noqamanta karupi kashan. 7Qhasillata paykuna yupaychawanku. Paykunaqa Diospa yachachiyninta jina runaspa kamachisqallanta yachachinku, nispa. 8Jesús nillarqataj: Qankunaqa Diospa kamachisqanta saqerpayaspa, runaspa yachachisqanta qhatinkichej. 9Jinallataj Diospa kamachisqanta qhesachankichej, ñawpa tatasniykichejpa yachachisqankuta ruwanaykichejpaj. 10Moisesqa kay jinata nerqa: Tataykita, mamaykitapis jatumpaj qhawanki, nispa; nillarqataj: Pichus tatanta, chayrí mamanta maldecejqa wañuchisqa kachun, nispa. 11Qankunarí ninkichej: Pillapis tatanta, chayrí mamanta niyta atin: Imawanchus qankunata yanapanay karqa, chayqa corbán, nispa; chay niyta munan: Diospaj t'aqasqa, nispa. 12Ajinamanta chay runata mana saqenkichejchu imallawampis tatanta nitaj mamanta yanapajta. 13Ajinata Diospa Simi Nisqanta mana valechinkichejchu ñawpa tatasniykichejpa yachachisqankuta ruwaspa; ashkha imastataj chayman rijch'akojta ruwankichej. 14Ujtawan runasta wajyaspa, Jesús nerqa: Tukuyniykichej uyariwaychej, entiendeychejtaj. 15Mana imapis jawamanta runaj ukhunman yaykojqa payta ch'ichichanchu; sonqomanta rikhurejmá runataqa ch'ichichan. 16Pichus ninriyojqa uyarichun, nispa. 17Runasmanta karunchakuspa, Jesús yaykorqa wasi ukhuman, chaypitaj yachachisqasnin taporqanku chay rijch'anachina ima niytachus munasqanta. 18Chantá Jesús paykunaman nerqa: Qankunapis mana yuyayniyojllatajchu kankichej? Manachu yachankichej tukuy ima jawamanta runaj ukhunman yaykojqa mana ch'ichichasqanta? 19Mana runaj sonqonmanchu yaykun, manachayqa wijsallanman, chaymantataj llojsipun. Chayta nispa, Jesús niyta munarqa tukuy mikhuna llimphu kasqanta. 20Nillarqataj: Imachá runaj sonqonmanta rikhurin, chaymá runataqa ch'ichichan. 21Runaspa sonqonkumanta kay imas rikhurin: Sajra yuyaykuna, solteropura khuchichakuykuna, suwaykuna, runa wañuchiykuna, 22khuchichakuspa qhenchachakuykuna, qolqeta munapayaykuna, sajra ruwaykuna, ch'awkiyaykuna, aychaj millay munayninta ruwaykuna, envidiaykuna, sajra rimaykuna, runaykachaykuna, mana yuyayniyoj kaykuna ima. 23Chay tukuy sajra ruwaykunamá ukhumanta rikhurispa, runataqa ch'ichichanku. 24Chay qhepata Jesús rerqa Tiro nisqa cheqaman. Chaypi uj wasiman yaykuspa, mana munarqachu ni pipis Paymanta yachananta; chaywampis mana pakakuyta aterqachu. 25Uj warmi uyarerqa Jesús chaypi kasqanta; chay warmej ususin millay supayniyoj karqa. Chayrayku chay warmi jamuspa, Jesuspa ñawpaqempi pampakama k'umuykukorqa. 26Chay warmeqa griego parlayniyoj karqa, Sirofenicia llajtamanta. Jesusmantataj maytapuni mañakusharqa wawanmanta supayta qharqonanta. 27Jesusrí warmita nerqa: Ñawpajtaqa wawasraj mikhunanku tiyan sajsakunankukama; mana allinchu wawasmanta t'antankuta qhechuspa, alqetusman qaranaqa, nispa. 28Warmitajrí kuticherqa: Arí, Señor; chaywampis alqetusqa wawaspa t'akasqanku t'anta t'unasta mesa urapi mikhunkupuni, nispa. 29Jesusqa warmita nerqa: Chayta nisqaykirayku, ripullayña; wawaykimanta supayqa llojsinña, nispa. 30Jinapi warmeqa wasinman chayaspa, tariparqa wawanta puñunampi sirikushajta; supayqa paymanta llojsisqaña. 31Tiro nisqa cheqamanta llojsispa, Jesús rerqa Sidonnejta, Decápolis llajtas chawpinta Galilea Qochaman. 32Chaymantaj runasqa uj joq'ara opa runata pusamuspa, Jesusmanta mayta mañakorqanku makinwan payta llankharinanta. 33Chantá Jesús chay runas chawpimanta wajnejman chay runata pusarqa; ninrisninman dedosninta sat'iykuspataj, thoqayninwan qallunta llojchiykorqa. 34Patata qhawarerqa, ayqospataj, nerqa: Efata, nispa. Chayqa niyta munan: Kicharikuy. 35Chay nisqantawankama runaj ninrisnin kicharikorqanku, qallumpis phaskarakorqa, ch'uwatataj parlarerqa. 36Jinapi Jesusqa chaypi kaj runasta kamacherqa ama pimampis willanankuta; ajinata kamachishajtimpis, astawan willararqanku. 37Chayta uyarejkunataj maytapuni t'ukuspa, nerqanku: Tukuy imata allinta ruwan. Joq'arasta uyarichin, opastapis parlarichin, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\