MARCOS 9

1Chaymanta Jesús nillarqataj: Sut'inta niykichej: Wakin kaypi kajkunamanta mana wañuyta rikonqankuchu, Diospa reinonta manchay atiywan jamojta rikunankukama, nispa. 2Sojta p'unchayninman, Jesús pusarqa Pedrota, Santiagota, Juantawan uj jatun orqoman. Chaypitaj Jesús ñawpaqenkupi waj jinaman tukorqa. 3P'achasnenqa k'ancharispa, yuraj rit'iman tukorqa; mana pipis kay pachapi chay jina yurajta t'ajsayta atinmanchu. 4Chaymantaj Eliaswan, Moiseswan rikhurimuspa, Jesuswan parlasharqanku. 5Chantá Pedroqa Jesusman nerqa: Yachachej Señor, walej kaypi kasqanchejqa. Kunanqa ruwasqayku kinsa ch'ujllasta, ujta Qampaj, ujta Moisespaj, ujtataj Eliaspaj, nispa. 6Pedroqa mana yacharqachu imatachus parlashasqanta, imaraykuchus chay yachachisqas mancharisqa kasharqanku. 7Chay jinallaman phuyu rikhurimuspa, paykunata p'ampaykorqa. Dios Tatataj phuyu ukhumanta nimorqa: Kaymin munasqa Chureyqa; Payta uyariychej, nispa. 8Ujtawan muyuyninkuta qhawarispataj, manaña chay ujkunata rikorqankuchu, manachayqa Jesús sapallantaña. 9Orqomanta urayk'amushajtinku, Jesús yachachisqasninta kamacherqa ama pimampis chay rikusqankuta willanankuta, Runaj Churin wañusqasmanta kawsarimpunankama. 10Yachachisqasnenqa chay nisqanta sonqonkupi waqaycharqanku, tapunakorqankutaj imachus wañusqasmanta kawsarimpuy kasqanta. 11Chaymantataj Jesusta taporqanku: Imaraykutaj leymanta yachachejkuna ninku Eliasraj ñawpajta jamunan kasqanta? nispa. 12Jesús paykunaman kuticherqa: Cheqamanta Eliasqa ñawpajta jamuspa, tukuy imata maychus kasqanman churanqa. Manachu Diosmanta Qhelqasqapi nin Runaj Churin mayta ñak'arinanta, qhesachasqataj kananta? 13Noqa kayta niykichej: Eliasqa jamunña, runastaj imatachus munasqankuta payta ruwarqanku, paymanta Qhelqasqapi kasqanman jina. 14Jesús, maypichus yachachisqasnin kasharqanku, chayman chayaspa, rikorqa muyuyninkupi runasta, leymanta ashkha yachachejkunatataj yachachisqasninwan churanakushajta. 15Runasqa Jesusta rikuytawan, t'ukorqanku, usqhayta rispataj, napaykorqanku. 16Jesustaj yachachisqasninta taporqa: Imamanta paykunawan churanakushankichej? nispa. 17Chantá nimorqa uj runa chawpimanta: Yachachej Señor, wawayta pusamorqayki, imaraykuchus payqa opayachej supayniyoj kashan. 18Sichus maynejllapipis ujllata kay supay jap'in chayqa, pampaman wijch'un, k'aspipachata saqen, wawataj kirusninta k'arurakuspa phosoqota ajtumun. Yachachisqasniykita nerqani chay supayta qharqonankuta, manataj aterqankuchu, nispa. 19Jesús paykunaman kuticherqa: Ay, mana creey atej runas. Mayk'ajkamataj qankunawan kasaj? Mayk'ajkamataj pacienciakusqaykichejri? Chay waynata pusamuwaychej, nispa. 20Pusamorqankutaj waynata. Chay supayqa Jesusta rikuytawan, chay kikimpi waynata sinch'ita thalarqa, waynataj pampaman urmaspa, kayman jaqayman sunt'iykacharqa, phosoqota ajtumuspa. 21Jesustaj waynaj tatanta taporqa: Mashkha unayñataj ajinari? nispa. Paytaj kuticherqa: Wawamantapacha. 22Sapa kuti supayqa wawayta ninaman, manachayqa yakuman wijch'uykun, payta wañuchiyta munaspa. Sichus Qan imallatapis ruwayta atiwaj chayqa, khuyariwayku, yanapariwaykutaj, ari, nispa. 23Chantá Jesús nerqa: Imayna mana atiymanchu? Creejpajqa tukuy imapis atikun, nispa. 24Chayta uyariytawan, waynaj tatanqa qhaparerqa: Creeni. Yanapaway ari, astawan creenaypaj, nispa. 25Runas k'iskikamojta rikuspa, Jesusqa millay supayta k'amerqa: Opa joq'ara supay, Noqa kamachiyki: Llojsiy kay waynamanta, amataj ujtawan payman kutiykuychu, nispa. 26Chay supayqa sinch'ita qhaparispa, waynata ujtawan manchayta thalaraytawan, llojserqa. Jinallapi waynaqa wañusqa jina wijch'ukorqa. Chay jawataj ashkhas nisharqanku: Wañupunña, nispa. 27Jesusrí, waynata makinmanta jap'ispa aysarejtin, pay sayarerqa. 28Chantá wasi ukhuman Jesús yaykojtin, yachachisqasnin sapallampi taporqanku: Imaraykutaj noqayku mana aterqaykuchu chay supayta qharqoyta? nispa. 29Jesustaj kuticherqa: Chay laya supayqa mana imawampis qharqosqa kayta atinchu, manachayrí Diosmanta mañakuspalla. 30Chaymanta llojsispa, Galilea cheqanejta rerqanku, Jesustaj mana pipis yachananta munarqachu. 31Chantá yachachisqasninman yachachispa, nisharqa: Runaj Churenqa runaspa makisninkuman urmanqa, paykunataj wañuchenqanku, kinsa p'unchayninmantaj kawsarimponqa, nispa. 32Paykunatajrí mana entienderqankuchu chay nisqanta, manchachikorqankutaj tapuyta. 33Chay qhepata Jesusqa Capernaumman chayarqa, wasipitaj yachachisqasninta taporqa: Imamantataj ñampi siminakusharqankichej? nispa. 34Paykunarí ch'inlla karqanku, imaraykuchus ñampi siminakushasqanku, mayqenninkuchus kurajpaj qhawasqa kananmanta. 35Chantá Jesusqa tiyaykuytawan, chunka iskayniyoj apostolesninta wajyaspa, nerqa: Pillapis kurajpaj qhawasqa kayta munajqa tukuypa qhepampi kanan tiyan, tukuypa kamachintaj, nispa. 36Chantá Jesús uj wawata oqharispa, yachachisqasnimpa chawpinman sayaykucherqa, marq'ariykukuspataj paykunaman nerqa: 37Pichus sutiypi kay wawata jina jap'ikojqa Noqata jap'ikuwan. Pichus Noqata jap'ikuwajrí, mana Noqallatachu jap'ikuwan, astawanqa pichus Kachamuwajta. 38Chantá Juanqa Jesusta nerqa: Yachachej Señor, uj runata rikorqayku, sutiykipi supaykunata qharqoshajta. Paytaj mana noqanchejwanchu. Noqaykurí kamacherqayku ama qharqonanta, mana noqanchejwan kasqanrayku. 39Jesustajrí nerqa: Ama jark'aychejchu. Pillapis sutiypi milagrota ruwajqa mana Noqapaj sajrata rimanmanchu. 40Mana contranchejpi kajqa noqanchejwan kashan. 41Sichus pipis sutiypi uj vaso yakullatapis jaywarisunkichejman Cristojta kasqaykichejrayku chayqa, cheqatapuni niykichej: T'inkantaqa jap'ikaponqapuni, nispa. 42Jesús nillarqataj: Sichus pipis Noqapi creej wawasta juchaman urmachinman chayqa, allin kanman, chay urmachej runaj kunkanman molino rumita warkhuykuspa, jatun qochaman wijch'uykunaqa. 43Sichus makiyki juchaman urmachisunki chayqa, khuchurpayay; aswan allin kanman ch'ulla makilla wiñay kawsayman yaykunaykeqa, iskaynin makisniyoj wiñay ukhu pachaman yaykunaykimanta nisqaqa, maypichus ninaqa mana thasnukunchu, chayman. 44Chaypeqa khurusninku mana wañunkuchu, nitaj jayk'ajpis nina larway thasnukunchu. 45Sitajchus chakiyki juchaman urmachisunki chayqa, khuchurpariy; aswan allin kanman ch'ulla chakilla wiñay kawsayman yaykunaykeqa iskaynin chakisniykiwan wiñay ukhu pachaman wijch'uykusqa kanaykimanta nisqaqa. 46Chaypeqa khurusninku mana wañunkuchu, nitaj jayk'ajpis nina larway thasnukunchu. 47Sichus ñawiyki juchaman urmachisunki chayqa, orqhorpariy; aswan allin kanman ch'ulla ñawilla Diospa reinonman yaykunaykeqa, iskaynin ñawisniyoj wiñay ukhu pachaman wijch'uykusqa kanaykimanta nisqaqa. 48Chaypeqa khurusninku mana wañunkuchu, nitaj jayk'ajpis nina larway thasnukunchu. 49Tukuy runasqa ninawan kachinchasqa jina kanqanku. 50Kacheqa sumajmin. Kachitajchus q'aymayanman chayqa, imawantaj kachinchawajchej? Qankunapis kachinchasqa jina kaychej, ujkuna ujkunawantaj allinta kawsakuychej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\