MATEO 1

1Kayqa Jesucristoj ñawpa tatasnimpa mirayninmanta libro. Jesusqa karqa Davidpa ayllunmanta, Abrahampa ayllunmantawan. 2Abrahamqa Isaacpa tatan karqa, Isaactaj Jacobpata. Jacobtaj Judajta, wawqesnimpatawan tatanku karqa. 3Judaqa Farespata, Zarajtawan tatanku karqa, mamankutaj Tamar karqa; Farestaj Esrompata tatan karqa, Esromtaj Arampata. 4Aramqa Aminadabpa tatan karqa, Aminadabtaj Naasonpata, Naasontaj Salmonpata. 5Salmonqa Boozpa tatan karqa, Boozpa mamantaj Rahab karqa. Booztaj Obedpa tatan karqa, mamantaj Rut, Obedtaj Isaipata tatan karqa. 6Isaíqa rey Davidpa tatan karqa. Rey Davidtaj Salomonpa tatan karqa, Uriaspa warmin ñawpajta karqa, chay warmitaj Salomonpa maman karqa. 7Salomonqa Roboampa tatan karqa, Roboamtaj Abiaspata, Abiastaj Asajta. 8Asaqa Josafatpa tatan karqa, Josafattaj Jorampata, Joramtaj Uziaspata. 9Uziasqa Jotampa tatan karqa, Jotamtaj Ajazpata, Ajaztaj Ezequiaspata tatan karqa. 10Ezequiasqa Manasespa tatan karqa, Manasestaj Amonpata, Amontaj Josiaspata. 11Josiasqa Jeconiaspa tatan karqa, wawqesnimpatawan, israelitas Babiloniaman presos apasqa kashajtinku. 12Babiloniaman risqankumantaña Jeconiasqa Salatielpa tatan karqa, Salatieltaj Zorobabelpata. 13Zorobabelqa Abiudpa tatan karqa, Abiudtaj Eliaquimpata, paytaj Azorpa tatan karqa. 14Azorqa Sadocpa tatan karqa, Sadoctaj Aquimpata, Aquimtaj Eliudpata. 15Eliudqa Eleazarpa tatan karqa, Eleazartaj Matanpata, Matantaj Jacobpata. 16Jacobqa Josejpa tatan karqa, Josetaj Mariajpa qosan, Mariataj Jesuspa maman karqa, Cristo sutichasqajta. 17Ajinamanta, Abrahammanta Davidkama chunka tawayoj miraykuna karqa. Davidmantapacha israelitas Babiloniaman presos apachikusqankukama, chunka tawayoj miraykuna karqa. Chaymantataj Cristokama waj chunka tawayoj miraykuna kallarqataj. 18Jesucristoj nacesqan kay jina karqa: María mamanqa mañaqasqa karqa Josewan casarakunampaj. Manaraj khuska tiyakushajtinkutaj, Mariaqa wijsallisqa rikhurerqa Espíritu Santoj atiyninwan. 19José qosanqa cheqan runa kaspa, María warminta mana p'enqaypi rikhurichinanrayku, pakayllamanta saqerpayayta munasharqa. 20Kay imapi José yuyashajtintaj, Señorpa angelnin payman mosqoypi rikhurispa, nerqa: José, Davidpa ayllunmanta kaj, ama manchachikuychu. María warmiykita jap'ikapullay, imaraykuchus paypi kaj wawaqa Espíritu Santomantamin. 21María uj qhari wawata nacechikojtin, chay wawata sutichanki Jesús sutiwan, imaraykuchus Payqa ayllunta salvanqa juchasninmanta, nispa nerqa chay angelqa. 22Kay tukuy ima karqa Señorpa nisqan junt'akunampaj, profetanejta nisqanman jina: 23Uj sipas, qharejpa mana chayasqan, wijsallikonqa, nacechikonqataj uj qhari wawata. Payqa Emanuel sutiwan sutichasqa kanqa. Chay suti niyta munan: Dios noqanchejwan kashan, nispa. 24José puñusqanmanta rijch'arispa, Señorpa angelnimpa kamachisqanman jina ruwarqa, María warmintataj jap'ikaporqa. 25María warminwanqa manaraj casarasqa jinachu tiyakorqa wawata nacechikunankama. Jinataj Joseqa wawataqa Jesús sutiwan suticharqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\