MATEO 10

1Chantá Jesús chunka iskayniyoj apostolesninta wajyaspa, paykunaman atiyta qorqa sajra supaykunata qharqonankupaj, runasta sanoyachinankupajtaj tukuy laya onqoykunamanta, nanaykunamantawan. 2Chay chunka iskayniyoj apostolespa sutisnin kaykuna kanku: Ñawpaj kaj Simón, Pedro nisqa, wawqen Andreswan; Zebedeoj churisnin: Santiago, Juanwan; 3Felipe, Bartolomé, Tomás, impuestota cobraj Mateo, Alfeoj churin Santiago, Tadeo, 4Simón, cananeo nisqa; Judas Iscariote ima, pichus Jesusta jap'ichinan karqa, chay. 5Jesús kacharqa chay chunka iskayniyojta kay jinata kamachispa: Mana judío kajkunaj ñanninta ama rinkichejchu, nitaj samaritanospa llajtankuman yaykunkichejchu. 6Manachayqa riychej Israel ayllumanta chinkasqa ovejasllaman. 7Rispataj, willaramuychej: Diospa janaj pacha reinon qayllamunña, nispa. 8Onqosqasta sanoyachiychej, wañusqastataj kawsarichiychej; lepra onqoyniyojkunata llimphuchaychej, supaykunatapis runasmanta qharqoychej. Qankunaqa kayta mana pagaspalla jap'erqankichej, amallataj pagachikuychejchu. 9Ama apaychejchu qolqe wayaqapi qorita, qolqeta, nitaj cobre phatastapis. 10Ñampajqa amallataj qoqawi wayaqata apaychejchu, nitaj iskay p'achasta, nitaj waj juk'utastawampis, nillataj tojnutapis. Llank'aj runaqa mikhuchisqapuni kanan tiyan. 11May llajtallamampis, chayrí ranchomampis chayaspaqa, mask'aychej pichus k'acha runata, chaypitaj qhepakuychej, waj llajtaman rinaykichejkama. 12Wasiman yaykuspataj, chaypi tiyakojkunata napaykuychej. 13Chaypi tiyakojkuna chay napaykusqaykichejta jap'ikunankupaj jinachus kanku chayqa, napaykusqaykichejqa paykunapi qhepakonqa. Manachayrí qankunaman kutimponqa. 14Sichus pillapis wasinkuman mana wajyarikusunkichej, nitaj parlasqaykichejtapis uyarisunkichej chayqa, chay wasimanta, chayrí chay llajtamanta llojsiychej, chakisniykichejmanta jallp'ata thalarakuspa. 15Cheqatapuni niykichej: Juicio p'unchaypeqa aswan ñak'ariy kanqa chay llajtapaj Sodomamanta, Gomorramantawan nisqaqa. 16Kunanqa, Noqa kachashaykichej ovejasta jina atojkunaj chawpinkuman. Kataris jina sumaj yuyayniyoj kaychej, palomas jinataj llamp'u sonqoyoj. 17Allinta qhawakuychej runasmanta. Paykunaqa juntaman qankunata pusaspa, sinagogasninkupi jasut'ichisonqachej. 18Noqarayku pusasonqachej llajtapi kuraj kamachejkunaman, reyesman ima. Chantá ñawpaqenkupi Noqamanta willankichej paykunaman, mana judío kajkunamampis. 19Kamachejkunaman pusasqa kaspaqa, ama llakikunkichejchu imaynatachus parlanaykichejmanta, chayrí imatachus ninaykichejmanta. Chay ratopacha Dios yuyaychasonqachej imatachus parlanaykichejta. 20Mana qankunachu parlankichej; astawanqa Tataykichejpa Espíritun qankunanejta parlanqa. 21Wawqeqa wawqenta wañuchichenqa, tatapis wawanta; wawaspis oqharikullanqankutaj tatasninkuta wañuchichinankupaj. 22Noqarayku tukuy runas chejnisonqachej. Pichus tukukuykama sumajta sayanqa, chay salvasqa kanqa. 23Sichus mayqen llajtallapipis chejnispa qhatiykachasunkichej chayqa, waj llajtamanñataj ayqeychej. Cheqatapuni niykichej ari: Manaraj tukuy israelitaspa llajtasnimpi willayta tukushajtiykichej, ñapis Runaj Churenqa kutimonqaña. 24Yachakojqa yachachejninmanta mana aswan kurajchu, nitaj kamachipis patronninmanta kurajllatajchu. 25Yachakojpajqa walej yachachejnin jina kanan, kamachipajpis patronnin jina kanan. Wasiyojtachus Beelzebú sutiwan suticharqanku chayqa, imatarajchus sutichanqanku wasimpi kajkunataqa. 26Chayrayku, ama runasta manchachikuychejchu. Mana imapis pakasqaqa kanchu mana sut'inchakojqa, nitaj pakaypi kajpis mana yachakojqa. 27Imatachus tutallan niykichej, chayta sut'i p'unchaypi niychej. Pakaypi uyarisqaykichejtapis, wasi patamanta qhaparispa willaychej. 28Ama manchachikuychejchu cuerpota wañuchejkunata, imaraykuchus almataqa mana wañuchiyta atinkuchu. Astawanqa, pichus cuerpota, almatapis ukhu pachaman wijch'uykuyta atin, chayta manchachikuychej. 29Manachu iskay p'isqetustapis vendenku phatallapi? Chaywampis, Dios Tataykichej mana munajtenqa, ni uj p'isqetullapis jallp'aman urmanchu. 30Ajinallatataj, umaykichejpi chujchasniykichejpis tukuyninku yupasqa kashanku. 31Chayrayku ama manchachikuychejchu. Qankunaqa p'isqetusmanta nisqaqa aswan valorniyoj kankichej. 32Sichus pipis runaspa ñawpaqempi Noqata rejsiwasqanta nenqa chayqa, Noqapis payta rejsisqayta nillasajtaj janaj pachapi kashaj Tataypa ñawpaqempi. 33Chantá, sichus pipis runaspa ñawpaqempi mana rejsiwasqanta nenqa chayqa, Noqapis payta mana rejsisqayta nillasajtaj janaj pachapi kashaj Tataypa ñawpaqempi. 34Ama qankunaqa yuyaychejchu Noqa kay pachaman allin kawsayta apamoj jamusqayta. Mana allin kawsaytachu apamuni, manachayqa phiñanakuyta. 35Noqaqa runasta t'aqanachej jamuni: Churita tatanmanta, ususita mamanmanta, ñojch'atapis suegranmanta. 36Ajinamanta runaj enemigosnenqa wasillanmantataj kanqanku. 37Pichus tatanta, chayrí mamanta, Noqamanta astawan munakojqa mana Noqaypata kanampaj jinachu. Ajinallatataj, sichus pipis churinta, chayrí ususinta Noqamanta astawan munakun chayqa, nillataj payqa Noqaypata kanampaj jinachu. 38Sichus pipis mana cruznin aparisqa qhepayta jamonqa chayqa, payqa mana Noqaypata kanampaj jinachu. 39Pichus kawsayninta tarejqa chinkachenqa, pitajchus Noqarayku kawsayninta chinkachejtajrí kawsayninta tarenqa. 40Sichus pipis qankunata wasinman wajyarisunkichej chayqa, Noqata wajyariwan. Pichus Noqata wasinman wajyariwajtaj Kachamuwajta wajyarin. 41Sichus pipis profetata wajyarikun profeta kasqanrayku chayqa, profetaj t'inkanta jap'enqa. Jinallataj, sichus pipis cheqan runata wajyarikun, cheqan runa kasqanrayku chayqa, paypis cheqan runaj t'inkanta jap'illanqataj. 42Sichus pipis kay juch'uykunamanta ujninman, yachachisqay kasqanrayku uj vaso yakullatapis jaywarin chayqa, cheqatapuni niykichej t'inkayojpuni kananta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\