MATEO 11

1Jesusqa chunka iskayniyoj apostolesninman yachachiyta tukuytawan, riporqa yachachej, willarajtaj chay cheqanejpi llajtasman. 2Chaypacha Juan Bautista carcelpi kasharqa. Chantá Cristoj ruwasqasninmanta uyarispa, wakin yachachisqasninta Jesusman kacharqa 3tapunankupaj: Qanchu kanki, jamunan karqa chay, chayrí, wajtachu suyasqayku? nispa. 4Jesustaj paykunaman kuticherqa: Rispa, Juanman willamuychej imatachus rikusqaykichejta, uyarisqaykichejtawan. 5Ciegosqa rikunku, suchusqa puririnku, lepra onqoyniyojkuna llimphuchasqa kanku, joq'aras uyarinku, wañusqas kawsarinku, wajchasmampis evangelio willakun. 6Kusikuyniyojmin kanqa pichus Noqarayku mana misk'ajqa. 7Juanpa yachachisqasnin ripusqankutawan, Jesusqa Juanmanta runasman parlayta qallarerqa: Imata rikojtaj ch'in pampaman rerqankichej? Wayraj wajtaykachasqan soqosotachu? 8Chayrí, imatataj qhawaj llojserqankichej? Sumaj p'achayoj runatachu? Sumaj p'achayojkunaqa reyespa wasisninkupi kashanku. 9Chantá, imata qhawajpunitaj llojserqankichejri? Uj profetatachu? Arí, niykichej, profetamantapis aswan kurajtaraj. 10Kay Juanmanta parlaspa, Diosmanta Qhelqasqapi nin: Willajniyta Noqa kachamushani ñawpaqeykita, ñanta wakichipusunampaj, nispa. 11Cheqatapuni niykichej: Tukuy nacekojkunamanta mana ujpis Juan Bautistamanta nisqaqa aswan kuraj rikhurimorqachu. Chaywampis Diospa janaj pacha reinompi aswan juch'uy kajpis, kurajraj paymantaqa. 12Juan Bautistaj jamusqanmantapacha, Diospa janaj pacha reinonqa atiyniyojkunaj kallpampa mithasqan, runastaj chay reinotaqa kallpawan jap'inku. 13Tukuy profetas, ley imaqa Juan jamunankama chay reinomanta willarqanku. 14Sichus qankuna Juanpa nisqanta creeyta munankichej chayqa, paymin jamunan karqa, chay Eliasqa. 15Ninrisniyojqa uyarichun. 16Pimantaj rijch'achisaj kunan tiempo runastari? Paykunaqa rijch'akunku plazaspi pujllaj wawasman, imaynatachus paykuna wawa masisninkuta qhaparispa, ninku: 17Qankunapaj qenata tocapuyku, manataj tusunkichejchu; llakiykunata takipuyku, nillataj waqankichejchu, nispa. 18Juan jamorqa, paytaj mana jatun mikhuypi mikhojchu, nitaj ujyajchu; chantá runas ninku supayniyoj kasqanta. 19Runaj Churimpis jamullarqataj. Payqa mikhoj ujyajtaj, qankunataj ninkichej: Kay runaqa anchata mikhun, vinotataj ujyan, impuesteroswan, juchasapaswan imataj kawsakun, nispa. Jinapis Diospa yachaynenqa ruwasqasnimpi rejsichikun. 20Chaypacha Jesusqa k'amiyta qallarerqa, may llajtaspichus astawan milagrosta ruwarqa, chaykunata, runas manapuni juchasninkumanta Diosman kutirikusqankurayku. 21Nerqataj: Ay qanmanta, Corazín llajta; ay qanmantapis, Betsaida llajta. Tiro llajtapi, Sidonpi imatajchus milagros qankuna ukhupi jina ruwakunman karqa chayqa, maypachaña chaypi tiyakojkunaqa Diosman kutirikunkuman karqa, qhashqa p'achata churakuytawan, ushpha patapi tiyaspa. 22Cheqatapuni niykichej: Juicio p'unchaypeqa aswan ñak'ariy qankunapaj kanqa Tiromanta, Sidonmantawan nisqaqa. 23Qantaj, Capernaum llajta, cielokama oqharikoj, urayk'uchisqa kanki ukhu pachakama. Sodomapichus qampi jina chay milagros ruwakunman karqa chayqa, kunan p'unchaykama kakushanman karqa chay llajtaqa. 24Chayrayku niykichej: Juicio p'unchaypeqa qankuna astawan sinch'ita ñak'arinkichej Sodomapi tiyakojkunamanta nisqaqa. 25Chaypacha Jesús nillarqataj: Jatunchayki, Tatáy, janaj pachajta, kay pachajtawan Señornin, imaraykuchus kay imasta pakaykorqanki yachayniyojkunamanta, yuyayniyojkunamantawan, wawasmantaj sut'incharqanki. 26Arí, Tatáy, ajinata munarqanki. 27Tatayqa tukuy imata qowan. Mana pipis Churinta rejserqachu; Dios Tatalla rejserqa. Dios Tatatapis nillataj pipis rejserqachu; Churillan Paytaqa rejserqa, pikunamantajchus Chureqa rejsichiyta munan, chaykunapis. 28Noqaman jamuychej, tukuy sayk'usqa kajkuna, llasa q'epiyojkuna ima, Noqataj samarichisqaykichej. 29Yugoyman churakuychej, yachaqakuychejtaj Noqamanta. Noqaqa k'acha, llamp'u sonqotaj kani, almasniykichejpajtaj samakuyta tarinkichej, 30imaraykuchus yugoyqa llamp'ulla, q'epiypis chhallalla, nispa nerqa Jesusqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\