MATEO 12

1Chaypacha Jesusqa samarikuna p'unchaypi trigo chajraspa chawpinta risharqa. Yachachisqasnintaj yarqhachikuspa, qallarerqanku trigo umasta p'itiyta, mikhorqankutaj. 2Fariseosqa chayta rikuspa, Jesusman nerqanku: Qhaway yachachisqasniykita; samarikuna p'unchaypi mana ruwanata ruwashanku, nispa. 3Jesustajrí paykunaman nerqa: Manachu leerqankichej, uj kuti David, paywan kajkunawan ima yarqhachikuspa imatachus ruwasqanta? 4Diospa wasinman yaykuspa, Diospaj t'aqasqa t'antasta mikhorqanku, mayqenkunatachus David mana mikhunanchu karqa, nitaj paywan kajkunapis, chayta; sacerdoteslla chaytaqa mikhunanku karqa. 5Chayrí, manachu leypi leerqankichej, Templopi sacerdotes samarikuna p'unchayta mana waqaychasqankuta? Chaywampis mana juchayojchu kanku. 6Noqatajrí niykichej: Kaypi aswan kuraj kashan Templomanta nisqaqa. 7Yachawajchejchus imatachus niyta munasqanta: Ujkunata khuyanaykichejta munani, mana uywa wañuchisqatachu, nispa chayqa, mana juchachawajchejchu karqa mana juchayojkunataqa, 8imaraykuchus Runaj Churenqa samarikuna p'unchaypa Señornin. 9Chaymanta llojsispa, Jesusqa sinagogankuman rerqa. 10Chaypitaj uj makin ch'akisqa runa kasharqa. Jinapi runasqa Jesusta ch'ataykuyta munaspa, taporqanku: Atikunchu samarikuna p'unchaypi onqosqata sanoyachina? nispa. 11Jesustaj paykunaman nerqa: Pipis qankunamanta uj ovejayoj kaspa, samarikuna p'unchaypi ovejan pujyuman urmaykojtin, manachu orqhokapunman? 12Chantá manachu runaqa aswan valorniyoj ovejamanta nisqaqa? Chayrayku samarikuna p'unchaypipis allin kajtaqa ruwana, nispa. 13Chantá chay runaman nerqa: Jaywariy makiykita, nispa. Paytaj makinta jaywarejtin, chay ujnin makin jina sanoman tukuporqa. 14Fariseostajrí llojsiytawan, paykunapura parlarqanku imaynamantachus Jesusta wañuchinankupaj. 15Jesusqa chayta yachaspa, riporqa, paywantaj ashkha runas rillarqankutaj. Tukuy onqosqastataj sanoyacherqa. 16Chantá paykunata mayta kamacherqa ama pimampis willanankuta pichus Pay kasqanta. 17Chayta ruwarqa profeta Isaiaspa nisqan junt'akunampaj: 18Kaymin ajllasqa kamacheyqa, munakusqay; Paypi almayqa kusikun. Payman qosaj Espirituyta, chantá Diospa justicianta mana judío kajkunaman willanqa. 19Mana churanakonqachu, nitaj qhaparqachanqachu, nillataj pipis callespi parlasqanta uyarenqachu. 20Lajrasqa soqosollatapis mana p'akenqachu, nitaj q'oshñishaj mechatapis wañuchenqachu, justiciata atipachinankama. 21Paypa sutimpitaj mana judío kajkuna atienekuspa suyakonqanku. 22Chaymantá Jesusman pusarqanku supayniyoj ciego opa runata, Jesustaj payta sanoyacherqa. Ajinamanta chay runaqa parlarerqa, qhawarerqataj. 23Tukuy runastaj t'ukuspa, nerqanku: Manachu kayqa Davidpa Churin kanman? nispa. 24Fariseosrí chayta uyarispa, nerqanku: Kay runaqa mana Paypa atiyninwanchu supaykunata qharqon; Beelzebú Kuraj Supaypa atiyninwan chaykunata qharqon, nispa. 25Jesusqa imatachus yuyasqankuta yachaspa, nerqa: Sichus mayqen reinollapis iskayman t'aqakun chayqa, chinkapun. Jinallatataj sichus uj llajtapi, chayrí familiapipis t'aqanaku tiyan chayqa, chinkapullantaj. 26Sichus Satanasqa pay kikillantataj qharqokun chayqa, pay kikin t'aqanasqa kashan. Imaynatataj reinonqa kallanqapuniri? 27Chantá Beelzebujpa atiyninwanchus supaykunata qharqoni chayqa, qankunaj churisniykichejrí, pejpa atiyninwantaj supaykunata qharqonku? Chayrayku, paykunamin juezkunaykichej kanqanku. 28Diospa Espiritumpa atiyninwanchus supaykunata qharqoni chayrí, cheqatapuni Diospa reinonqa qankunaman chayamunña. 29Chayrí imaynatataj pipis uj kallpasapa runaj wasinman yaykunman tukuy imasninta qhechoj, manaraj wasiyojta ñawpajta wataykuspari? Payta wataykusparaj, wasintaqa ch'inyachinman. 30Mana Noqawan kajqa contraypi kashan. Mana Noqawan pallajpis t'akan. 31Chayrayku niykichej: Runaj ima juchallampis, Diospa contranta rimasqampis, pampachasqa kanqa. Espíritu Santopaj sajrata rimasqarí, mana pampachasqachu kanqa. 32Sichus pipis Runaj Churimpa contranta riman chayqa, chay juchan pampachasqa kanqa. Sichus pipis, Espíritu Santoj contranta riman chayrí, mana chay juchaqa pampachasqachu kanqa kay p'unchaypi, nitaj jamoj p'unchaypipis. 33Allin sach'aqa allin poqoyta poqon. Mana allin sach'arí mana allin poqoytachu poqon. Chayrayku, sach'ataqa poqoyninnejta rejsinchej. 34Katarispa miraynin. Imaynatataj allinta parlawajchej sajras kashaspari? Sonqopi imachus junt'a kashan, chaymanta simeqa parlan. 35K'acha runaqa sonqompi k'acha kaj imasmanta allin imasta orqhomun. Sajra runatajrí, sonqompi sajra kaj imasmanta mana allin imasta orqhomun. 36Chayrayku niykichej: Juicio p'unchaypeqa runas cuentata qonqanku tukuy qhasi manakajta parlasqankumanta, 37imaraykuchus parlasqaykiman jina cheqan runapaj rejsisqa kanki, manachayrí juchachasqa kanki. 38Chaymantataj leymanta wakin yachachejkuna, fariseoswan ima Jesusman kuticherqanku: Yachachej Señor, munaykuman t'ukunapaj jina uj señalta rikuchinawaykuta, nispa. 39Jesustajrí paykunaman kuticherqa: Kay sajra, qhenchachakoj runaj miraynenqa mañan uj señalta. Jinapis mana waj señal qosqachu kanqa paykunaman; profeta Jonaspa señalnillan qosqa kanqa. 40Imaynatachus Jonás jatun challwaj wijsampi karqa kinsa p'unchayta, kinsa tutatawan, ajinallatataj Runaj Churimpis kinsa p'unchayta, kinsa tutatawan jallp'aj sonqompi kanqa. 41Chantá Nínive llajtayojkuna juiciopi jatarimuspa, kunan p'unchay runasta juchachanqanku. Ninivemanta kajkunaqa, Jonás willarajtinkama, Diosman kutirikorqanku. Kaypitaj kashan Jonasmanta aswan kuraj. 42Ura ladomanta reinapis juiciopi jatarimuspa, kunan p'unchay runasta juchachallanqataj. Payqa karu llajtamanta jamorqa Salomonpa yachayninta uyarej. Kaypi kajtajrí, Salomonmanta nisqaqa aswan kuraj. 43Millay supay uj runamanta llojsispaqa, ch'aki jallp'asnejta purin samarikuyta mask'aspa, manataj tarinchu. 44Chaypacha nin: Kutipusaj, maymantachus llojsimorqani, chay wasiman, nispa. Rispataj, taripan ch'usaj wasita, pichasqata, sumaj k'achanchasqatataj. 45Jinapi pusamoj rin paymanta aswan millay qanchis supaykunata. Runaman yaykuspa, chaypi tiyakunku. Chantá chay runaj kawsaynenqa aswan millayman tukupun ñawpaj kasqanmanta nisqaqa. Ajinallataj kanqa kay sajra runaspa miraynimpajpis. 46Jesús runasman parlashajtillanraj, maman, wawqesnin ima jawapi suyasharqanku, Paywan parlayta munaspa. 47Uj runataj Jesusman willarqa: Mamayki, wawqesniyki ima jawapi suyashasunku, Qanwan parlayta munaspa, nispa. 48Jesustajrí chay runaman kuticherqa: Pitaj mamayri? Pikunataj wawqesniy kankuri? nispa. 49Makinwan yachachisqasninta rikuchispataj, nerqa: Qhawariychej, kaykuna kanku mamay, wawqesniypis. 50Pichus janaj pachapi kashaj Tataypa munayninta ruwajmari wawqeytaj, panaytaj, mamaytaj, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\