MATEO 13

1Jaqay p'unchaypi Jesús wasimanta llojsispa, qocha kantupi tiyaykukorqa. 2Ashkha runas Payman tantakamojtinku, Jesusqa boteman wicharispa tiyaykukorqa, runastaj qocha kantullapi kasharqanku. 3Chantá Jesusqa ashkha imasta rijch'anachinaswan yachachispa, nerqa: Uj tarpoj runa llojsisqa mujuta tarpoj. 4Tarpushajtintaj, wakin mujoqa urmasqa ñan pataman, p'isqostaj jamuytawan mikhukapusqanku. 5Wakin mujoqa pisi jallp'ayoj rumiraraman urmasqa. Chaypitaj usqhayta p'utumusqa, jallp'a mana ukhu kasqanrayku. 6Inti llojsimojtinkamataj, qawiraspa ch'akipusqa, saphisnin mana ukhupi kasqankurayku. 7Wakin mujoqa, khishkas chawpiman urmasqa, khishkastaj chajrawan khuska wiñaykuspa p'ampaykusqanku. 8Wakin mujutajrí sumaj jallp'aman urmaspa, poqosqa: Wakin muju pachajta, wakin sojta chunkata, wakintaj kinsa chunkata uj mujullamanta. 9Pillapis ninriyojqa uyarichun. 10Chantá yachachisqasnin Jesusman qayllaykuspa, nerqanku: Imajtintaj runasman parlanki rijch'anachinaswanri? nispa. 11Paytaj kuticherqa: Qankunamanqa Dios rejsichisunkichej Paypa reinonmanta pakasqa yachayninta, manataj paykunamanqa. 12Kapuyniyojmanqa yapasqa kanqa, aswan kapuyniyoj kanampaj. Pisi kapuyniyojmantatajrí chay pisi kapuynimpis qhechusqa kanqa. 13Chayrayku Noqaqa rijch'anachinaswan paykunaman parlani, imaraykuchus qhawashaspa, mana rikunkuchu; ninriyoj kashaspapis, mana uyarinkuchu, nitaj entiendenkuchu. 14Ajinata Isaiaspa sut'inchasqan paykunapi junt'akun: Uyarinkichej, manataj entiendenkichejchu; qhawayta qhawankichej, manataj rikunkichejchu. 15Kay runaspa sonqonqa rumiyasqa. Ñak'ayllata uyarinku. Ñawisninkuta, ninrisninkutapis wisq'anku. Paykunachus ñawisninkuwan qhawankuman, ninrisninkuwan uyarinkuman, sonqonkuwantaj kutirikamuwankuman chayqa, chaypacha Noqaqa paykunata sanoyachiyman, nispa. 16Qankunaqa kusikuyniyojmin kankichej, imaraykuchus ñawisniykichejqa rikun, ninrisniykichejpis uyarin. 17Cheqatapuni niykichej: Ashkha profetas, cheqan runaspis rikuyta munarqanku imatachus kay rikusqaykichejta, manataj rikorqankuchu. Munallarqankutaj uyariyta imatachus uyarishankichej, chayta, nillataj uyarerqankuchu. 18Uyariychej ari imatachus niyta munasqanta tarpojmanta rijch'anachina yachachiy. 19Pipis janaj pacha reinomanta willayta uyarishaspa mana entiendejtin, Kuraj Supay jamuspa, sonqompi imachus tarpusqa kajta qhechun. Payqa ñan pata jina, maymanchus muju t'akakusqa, chay. 20Pichus Diospa Simi Nisqanta uyarin, chaypachataj kusiywan jap'in, chay runaqa rumirara jallp'a jina, maymanchus muju t'akakusqa, chay. 21Mana allin saphichasqa kaspa, mana unayta kayta atinchu; Diospa Simi Nisqanrayku llakiy, chejniy jamojtin, payqa urman. 22Khishkarara jallp'a, maymanchus muju t'akakusqa, chay jallp'aqa Simi Nisqanta uyarejwan ninakun. Jinapis kay pacha imaspi yuyaykuna, qhapajyayta munapayay ima Diospa Simi Nisqanta p'ampaykuspa, mana poqojta saqenkuchu. 23Chay sumaj jallp'a maymanchus muju t'akakusqa, chay jallp'aqa ninakun, pichus Diospa Simi Nisqanta uyarispa sumajta entienden, sumaj poqoyta jinataj rikuchin kawsaynimpi, chayman. Chay runasmanta wakenqa kanku sapa mujumanta pachajta poqoj jina, wakintaj sojta chunkata, wakintaj kinsa chunkata. 24Waj rijch'anachinatawan Jesús yachacherqa: Diospa janaj pacha reinonqa rijch'akun sumaj mujuta jallp'ampi tarpoj runaman. 25Tarpojkuna puñuranankukamataj, tarpuchejpa enemigonqa jamuspa, cizaña nisqa qhora mujuta trigo tarpusqaman t'akaykuytawan, ripusqa. 26Trigo umashajtinñaqa, cizaña qhorapis rikhurillasqataj trigowan khuska. 27Kamachisnintaj rispa, chajrayojman nisqanku: Patrón, jallp'aykipeqa manachu sumaj mujuta tarporqanki? Imaynamantataj rikhurin cizaña qhorari? nispa. 28Paytaj nisqa: Pi enemigochá kaytaqa ruwan, nispa. Kamachistaj tapusqanku: Munawajchu chay qhorasta qhoramunaykuta? nispa. 29Paytaj kutichisqa: Ama jinaychejchu. Qhorata t'irashaspa, trigotawan t'iraykuwajchej. 30Saqellaychej khuska wiñajta cosechakama. Trigo ruthunaña kajtintaj, ruthojkunaman nisaj: Cizaña qhorataraj ñawpajta pallaychej, marq'a marq'ata wataraspa ruphachinapaj. Trigotataj pirwayman waqaychamuychej, nispa. 31Jesusqa waj rijch'anachina yachachiyta paykunaman willarqa: Diospa janaj pacha reinonqa rijch'akun uj mostaza mujuman, mayqentachus uj runa jallp'ampi tarpusqa, chayman. 32Cheqatapuni chay mujoqa tukuy mujusmanta aswan juch'uy. Jinapis wiñaspa, tukuy qhorasmanta aswan jatunta wiñan, sach'ayanankama. Chantá p'isqospis jamuspa, thansasnimpi thapacharikunku. 33Waj rijch'anachina yachachiytañataj paykunaman willarqa: Janaj pacha reinoqa levaduraman rijch'akun, mayqentachus uj warmi kinsa arrobas jak'uman chajruykusqa tukuynin masata poqochinampaj, chayman. 34Chay tukuy imasta Jesusqa rijch'anachinaswan parlarqa runasman; mana rijch'anachinaswanqa mana imatapis yachacherqachu. 35Chaywan profetaj nisqan junt'akorqa: Rijch'anachinaswan simiyta kicharisaj, sut'inchasajtaj pakasqa imasta, mayqenchus pakasqa karqa, Dios kay pachata ruwasqanmantapacha, chayta. 36Chantá runasta kacharpayaspa, Jesusqa wasiman yaykorqa. Yachachisqasnintaj Payman qayllaykuspa, nerqanku: Cizañamanta sut'inchawayku, nispa. 37Chantá Pay kuticherqa: Sumaj mujuta tarpojqa Runaj Churin. 38Jallp'aqa kay pacha. Sumaj mujutaj janaj pacha reinoj wawasnin, cizañataj Kuraj Supaypa wawasnin. 39Cizañata t'akaj enemigoqa Kuraj Supay. Cosechaqa kay pachaj tukukuynin, ruthojkunataj ángeles kanku. 40Imaynatachus cizañata runas tantaykuspa ruphaykuchinku ninawan, ajinallataj kay tiempoj tukukuynimpi kanqa. 41Runaj Churin kachamonqa angelesninta reinonmanta orqhonankupaj juchaman misk'achej tukuy runasta, juchasapastawan. 42K'ajarishaj hornomantaj paykunata wijch'uykonqanku, chaypitaj manchay waqay, kiru k'arukuytaj kanqa. 43Cheqan kaj runastajrí inti jina lliphipenqanku Tatankoj reinompi. Pillapis ninriyojqa uyarichun. 44Janaj pacha reinoqa tapadoman rijch'akun. Uj runa chayta tariytawan, pachallanmantaj watejmanta p'ampaykusqa. Kusisqa ripuspataj, tukuy imasninta vendemusqa, chay jallp'ata rantikapunampaj. 45Jinallataj janaj pacha reinoqa, ranqhero runa sumachaj perlasta mask'ajman rijch'akun. 46Uj sumaj perlata tarispataj, tukuy kapusqanta vendeytawan, chay sumaj perlata rantikapusqa. 47Janaj pacha reinoqa rijch'akullantaj uj challwa jap'ina ch'ipaman, qochaman wijch'uykusqa, tukuy laya challwasta jap'ejman. 48Challwas ch'ipaman junt'aykojtinkukamataj, challwiris qocha kantuman aysasqanku. Chaypi tiyaykuspa, allin kaj challwasta canastasman ajllasqanku, mana allin kajtataj wijch'upusqanku. 49Ajina kanqa kay tiempoj tukukuynimpi; ángeles llojsimuspa, juchasapasta t'aqanqanku cheqan runasmanta. 50Chantá k'ajarishaj hornoman juchasapasta wijch'uykonqanku. Chaypitaj manchay waqay, kiru k'arukuytaj kanqa. 51Chaymanta Jesús paykunata taporqa: Kay tukuy imata entiendenkichejchu? nispa. Paykunataj kuticherqanku: Arí, Señor, nispa. 52Chantá Jesús paykunaman nillarqataj: Chayrayku, leymanta pi yachachejpis, janaj pacha reinomanta yachaqakuspa, rijch'akun uj wasiyojman, pichus waqaychananmanta orqhomun mosojkunata, mawk'asta ima, chayman. 53Jesús rijch'anachinaswan parlayta tukuspa, chaymanta riporqa. 54Nazaret llajtanman chayaspataj, sinagogankupi yachachisharqa. Paykunaqa t'ukuspa, nerqanku: Maypitaj kay jinata yachamorqari? Imaynamantataj kay milagrostapis ruwanri? 55Manachu Payqa carpinteroj churin? Manachu mamampis María, wawqesnimpis Santiago, José, Simón, Judas ima kanku? 56Manachu panasnimpis noqanchej ukhupi kashanku? Chantá maymantataj kay tukuy imasta Pay yachanri? nispa. 57Chayrayku paykunaqa Jesusta pisipaj qhawarqanku. Jesustajrí paykunaman nerqa: Mayllapipis profetaqa allimpaj qhawasqa; llajtallampi, wasillampi qhesachasqa, nispa. 58Mana creesqankuraykutaj, chaypeqa mana ashkha milagrosta ruwarqachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\