MATEO 14

1Jaqay p'unchaypi Galileapi kamachej Herodesqa Jesuspa milagrosninmanta uyarerqa. 2Kamachisninmantaj nerqa: Chayqa Juan Bautista; wañusqasmanta kawsarimun. Chayrayku Payqa milagrosta ruwan, nispa. 3Herodesqa Juanta jap'ichispa, maki watasqata carcelman wisq'aykuchisqa Felipe wawqempa warmin Herodiasrayku, 4imaraykuchus Juanqa Herodesman nisqa: Mana atinkichu payta warmiykipaj jap'ikapuyta, nispa. 5Chayrayku Herodesqa Juanta wañuchichiyta munarqa. Runasta manchachikuspataj, mana imanayta aterqachu, imaraykuchus tukuy runas yacharqanku Juanqa profeta kasqanta. 6Chantá Herodespa diachakumpi, Herodiaspa ususin tukuy runaspa ñawpaqenkupi tusojtin, Herodes mayta gustachikorqa. 7Chayrayku payqa juramentota ruwaspa, chay sipasta nerqa: Imatachus mañakuwasqaykita qosqayki, nispa. 8Sipastaj mamampa yuyaychasqan kaspa, Herodesman nerqa: Juan Bautistaj umanta qoway uj phampa chuwapi, nispa. 9Chayta nejtinkamaqa, rey Herodes llakikorqa. Chaywampis chaypi kajkunaj ñawpaqenkupi jurasqanrayku, kamacherqa Juanpa umanta qonankuta. 10Jinataj uj soldado carcelman rispa, Juanpa umanta qholumorqa. 11Chay umantataj phampa chuwapi apamuspa, sipasman jaywarqa, paytaj mamanman jaywallarqataj. 12Chay qhepata, Juanpa yachachisqasnin jamuspa, ayanta apakaporqanku, p'ampaykuspataj, Jesusman willamorqanku. 13Jesús chayta uyarispa, chaymanta sapallan botepi aswan jaqaynejman rerqa. Runastajrí risqanta yachaytawan, tukuy llajtasmanta chakipi rerqanku Paypa qhepanta. 14Jesusqa botemanta llojsishaspa, ashkha runasta rikorqa. Paykunata khuyaspataj, onqosqasninkuta sanoyacherqa. 15Ch'isiyaykuytataj, yachachisqasnin Payman qayllaykuspa, nerqanku: Kaynejqa ch'impacha, ch'isiyaykushanñataj. Chayrayku kachapullayña runasta, ranchosman rispa mikhunata rantikamunankupaj, nispa. 16Jesustajrí paykunata nerqa: Mana ripunankuchu tiyan; qankuna mikhunata paykunaman qoychej, nispa. 17Paykunataj kuticherqanku: Kaypeqa phishqa t'antas, iskay challwasllawan kapuwayku, nispa. 18Jesustaj nerqa: Chay mikhunata apamuwaychej, nispa. 19Chantá runasta ch'iki pataman tiyarakunankuta kamachiytawan, chay phishqa t'antasta, iskay challwastawan oqharerqa, cielota qhawarispataj, Diosman graciasta qorqa. T'antasta partispataj, yachachisqasninman jaywarqa, paykunataj runasmanñataj jaywarqanku. 20Tukuyninku mikhorqanku sajsakunankukama. T'anta puchojtaqa chunka iskayniyoj canastas junt'ataraj oqharerqanku. 21Chay mikhojkunaqa phishqa waranqa qharis karqanku, mana yupaspa warmista, nitaj wawasta. 22Chaypacha Jesusqa yachachisqasninta kamacherqa boteman wicharinankuta qocha chimpaman ñawpashanankupaj, Pay runasta kacharpayanankama. 23Runasta kacharpayaytawantaj, sapallan orqoman wicharerqa Dios Tatanmanta mañakoj. Tutayaykuytataj Pay sapallan jaqaypi kasharqa. 24Chaykama boteqa qocha chawpitaña rishajtin, yakoqa qhollchoqeyaspa, kayman jaqayman boteta apaykachasharqa, ñawpaqenkumanta sinch'ita wayramusqanrayku. 25Jesustaj sut'iyamuytaña yaku patata purispa, paykunaman jamusharqa. 26Jinapi yachachisqasnenqa yaku patata purejta rikuytawan manchachikuspa, qhaparerqanku: Jaqayqa alma, nispa. 27Jesustajrí usqhayta parlapayamuspa, nerqa: Sonqochakuychej. Noqa kani; ama mancharikuychejchu, nispa. 28Chantá Pedro kuticherqa: Señor, Qanchus kanki chayqa, niway kay yaku patata Qanman jamunayta, nispa. 29Jesustaj nerqa: Jamuy, nispa. Chantá Pedroqa botemanta urayk'uytawan, yaku patanta Jesusman riyta qallarerqa. 30Pedrotajrí sinch'i wayrata reparaspa, mancharikorqa; yakuman chinkaykoj jina kashaspataj, qhaparerqa: Señor, salvaway, nispa. 31Jesusqa usqhayta makinta aysariytawan, payta jap'iykuspa, nerqa: Pisi creeyniyoj runa, imaraykutaj iskayrayankiri? nispa. 32Boteman wicharejtinkukamataj, wayraqa thañikaporqa. 33Chaymantá botepi kajkunataj Jesusman qayllaykuspa, k'umuykukorqanku, nerqankutaj: Cheqatapuni Qanqa Diospa Churin kanki, nispa. 34Chantá qocha chimpaman rispa, Genesaret chaynejman chayarqanku. 35Chay llajtayoj runastaj Jesusta rejsiytawan, chayamusqanta tukuynejman willaracherqanku. Chantá tukuy onqosqasta Payman apamorqanku. 36Paykunataj Jesusmanta mañarqanku p'achampa kantullantapis onqosqa kajkuna llankharinankuta. Tukuy llankharejkunataj sanoyaporqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\