MATEO 15

1Wakin fariseos, leymanta yachachejkuna ima Jerusalenmanta jamorqanku, Jesusman qayllaykuspataj, taporqanku: 2Imaraykutaj yachachisqasniyki p'akinku ñawpa tataspa usunkutari? Paykunaqa makisninkuta mana mayllakunkuchu mikhunankupaj, nispa. 3Jesustajrí tapurerqa: Imaraykutaj qankunapis Diospa kamachisqanta p'akinkichej, qankunaj usuykichejta ruwanaykichejrayku? 4Diosqa kamacherqa: Tataykita, mamaykitawan jatumpaj qhawanki. Pichus tatanta, chayrí mamanta maldecejqa wañuchisqa kachun, nispa. 5Qankunarí ninkichej: Pillapis tatanta, chayrí mamanta niyta atin: Mana yanapayta atiykichu, imaraykuchus tukuy kapuwasqanta Diospaj t'aqapuniña, nispa. 6Jinapeqa, manaña tatanta, nitaj mamantapis jatumpaj qhawaspa yanapanqachu. Ajinamanta qankunaqa Diospa kamachisqanta p'akinkichej chay ñawpa usuykichejrayku. 7Puraj uyas. Allinta Isaías qankunamanta nerqa: 8Kay runasqa simillankuwan yupaychawanku, sonqonkurí Noqamanta karupi kashan. 9Qhasillata yupaychawanku. Paykunaqa Diospa yachachiyninta jina runaspa kamachisqallanta yachachinku, nispa. 10Chantá Jesusqa runasta wajyaspa, nerqa: Uyariychej, entiendeychejtaj. 11Imachus simiman yaykojqa mana runata ch'ichichanchu; simimanta llojsimojmá runataqa ch'ichichan, nispa. 12Jinapi yachachisqasnenqa qayllaykuspa, tapurerqanku: Yachankichu, fariseosqa nisqaykita uyarispa phiñarikusqankuta? nispa. 13Jesustaj kuticherqa: Ima yurallapis janaj pacha Tataypa mana plantasqanqa saphinmantapacha sik'isqa kanqa. 14Paykunata saqeychej, imaraykuchus ciegos kanku, ciegosta pusaykachajkunataj. Sichus uj ciego waj ciegota pusaykachanman chayqa, iskayninku t'oqoman urmaykunkuman. 15Chaymanta, Pedroqa Jesusta nerqa: Sut'inchawayku kay rijch'anachinamanta, nispa. 16Jesustajrí kuticherqa: Manarajchu qankunapis entiendenkichej? 17Manachu unanchankichej tukuy ima siminejta yaykojqa wijsallaman risqanta, chaymantataj llojsisqanta? 18Simimanta llojsejqa sonqomanta rikhurin; chaymá runataqa ch'ichichan. 19Sonqomanta rikhurin tukuy sajra yuyaykuna, runa wañuchiykuna, khuchichakuspa qhenchachakuykuna, solteropura khuchichakuykuna, suwaykuna, llulla testigomanta sayaykuna, Diospa contranta rimaykuna ima. 20Chay imasmá runastaqa ch'ichichanku; mana mayllasqa makiswan mikhoyqa mana runataqa ch'ichichanchu. 21Jesusqa Genesaretmanta puririspa, Tironejman, Sidonnejmanwan rerqa. 22Chaynejmantataj uj cananea warmeqa Jesusman qayllaykuytawan, qhaparispa mañakorqa: Señor, Davidpa Churin, khuyariway ari. Ususiyta anchataña supay ñak'arichin, nispa. 23Jesustajrí mana imata kuticherqachu chay warmiman. Chantá yachachisqasnin Jesusman qayllaykuspa, nerqanku: Chay warmita kachapuy, imaraykuchus qhepanchejta qhaparispa jamushan, nispa. 24Jesustaj warmiman kutichispa, nerqa: Diosqa kachamuwan Israel ayllumanta chinkasqa ovejasllaman, nispa. 25Chaywampis warmeqa qayllaykuspa, Jesuspa ñawpaqempi pampakama k'umuykukorqa, nerqataj: Señor, yanaparillaway ari, nispa. 26Jesustaj kuticherqa: Mana allinchu, wawaspa t'antankuta qhechuspa, alqetusman qaranaqa, nispa. 27Chay warmitajrí nerqa: Arí, Señor; chaywampis alqetusqa mikhullankutaj dueñosninkoj mesanmanta t'anta t'unas t'akakojta, nispa. 28Chantá Jesús payman nerqa: Warmi, creesqaykeqa may jatun. Munasqaykiman jina ruwasqa kachun, nispa. Chaymantapacha ususenqa sanoyaporqa. 29Jesús chaymanta llojsispa, Galilea Qocha kantuman rerqa; orqoman wicharispataj, chaypi tiyaykukorqa. 30Ashkha runas Jesusman qayllaykorqanku, pusamuspa suchusta, ciegosta, opasta, ñuk'usta, waj ashkha onqosqastawan. Jesuspa ñawpaqenman churaykojtinkutaj, paykunata sanoyacherqa. 31Jinapi runasqa mayta t'ukorqanku, rikuspa opasta parlajta, ñuk'usta jaywarejta, suchusta purirejta, ciegostataj rikojta. Paykunataj Israelpa Diosninta jatuncharqanku. 32Chantá Jesusqa yachachisqasninta wajyaspa, nerqa: Sonqoy nanawan kay runasmanta, imaraykuchus kinsa p'unchaytaña Noqawan kashanku, mana ima mikhunayoj. Manataj munanichu mana mikhusqasta kachapuyta, ama ñampi llawch'iyaranankupaj, nispa. 33Yachachisqasnintajrí nerqanku: Maymantataj noqanchej chay chhika t'antata kay ch'impi tarisunman, tukuynin runata sajsachinapajri? nispa. 34Jesustaj taporqa: Mashkha t'antastaj tiyapusunkichejri? nispa. Paykunataj kuticherqanku: Qanchis t'antalla, pisi challwitaswan, nispa. 35Chantá Jesusqa runasta kamacherqa pampapi tiyarakunankuta. 36Qanchis t'antasta, challwasta ima makimpi jap'ispa, Dios Tatanman graciasta qorqa. Partispataj, yachachisqasninman jaywarqa, paykunataj runasman jaywarqanku. 37Tukuyninku mikhuspa, sajsakorqanku. Puchoj t'antatataj qanchis canastas junt'ata oqharerqanku. 38Chay mikhojkunaqa tawa waranqa qharis karqanku, mana yupaspa warmista, nitaj wawasta. 39Runasta kacharpayaytawan, Jesusqa boteman wicharispa, Magadán llajta chaynejman rerqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\