MATEO 16

1Chantá fariseos, saduceoswan Jesusman qayllaykorqanku, imaynallapipis pantachiyta munaspa, mañarqankutaj janaj pachamanta ima señaltapis rikuchinanta. 2Jesustajrí kuticherqa: Qankunaqa, ch'isiyaykushajtin, ninkichej: Sumaj p'unchay kanqa, imaraykuchus phuyu pukata antawaramushan, nispa. 3Tutamantataj ninkichej: Kunanqa sinch'ita paranqa. Puka yanata phuyuykamushan, nispa. Puraj uyas. Qankunaqa phuyusta qhawarispa, yachankichej imayna p'unchaychus kananta; jinapis mana reparayta atinkichejchu tiempospa señalesninta. 4Kay sajra, qhenchachakoj runaj miraynenqa mañan uj señalta. Manataj ima señalpis qosqachu kanqa, Jonaspa señalninmanta astawanqa, nispa. Chantá paykunata saqerpayaspa, riporqa. 5Jesuspa yachachisqasnenqa qocha chimpaman chayaspa, yuyarikorqanku t'antata mana apakamusqankumanta. 6Jesustaj nerqa: Qhawakuychej, karunchakuychejtaj fariseospa levadurankumanta, saduceospamantawan, nispa. 7Yachachisqasnintaj paykunapura ninakorqanku: Kaytaqa niwanchej t'antata mana apakamusqanchejrayku, nispa. 8Chantá Jesusqa chay nisqankuta yachaspa, nerqa: Pisi creeyniyoj runas. Imaraykutaj qankunapura ninakunkichej mana t'antaykichej kasqanta? 9Manarajchu entiendenkichej, nitajchu yuyarikunkichej phishqa t'antasmanta phishqa waranqa runas mikhusqankuta, puchoj t'antastataj mashkha canastastarajchus oqharisqaykichejta? 10Nitajchu yuyarikunkichej qanchis t'antasmanta tawa waranqa qharis mikhusqankuta, mashkha canastastarajchus oqharisqaykichejta? 11Imajtintaj mana entiendenkichejchu mana t'antamantachu qankunaman parlasqayta? Astawanqa, allinta qhawakuychej fariseospa levadurankumanta, saduceospamantawan, nispa nerqa Jesusqa. 12Chaymantaña yuyayninkuman churakorqanku Jesusqa mana t'anta levaduramantachu parlasqanta, manachayqa, fariseospa yachachiyninkumanta, saduceospamantawan. 13Cesarea Filipoman chayaspa, Jesusqa yachachisqasninta taporqa: Runasqa, Runaj Churinta pi kasqantataj ninku? nispa. 14Paykunataj nerqanku: Wakin ninku Juan Bautista, ujkunataj Elías, wajkunataj Jeremías, chayrí profetasmanta ujnin kaj, nispa. 15Jesús tapullarqataj: Qankunarí, pi kasqaytataj niwankichej? nispa. 16Chantá Simón Pedro kuticherqa: Qanqa Cristo kanki, kawsaj Diospa Churin, nispa. 17Chantá Jesús nerqa: Kusikuyniyojmin kanki Simón, Jonaspa churin; chaytaqa mana runachu sut'inchasunki, manachayrí, janaj pachapi kashaj Tatay chaytaqa sut'inchasunki. 18Noqataj niyki: Qanqa Pedro kanki, kay chhanka patapitaj Iglesiayta sayarichisaj. Ukhu pachaj atiynimpis mana Iglesiaytaqa atipanqachu. 19Qanman qosqayki janaj pacha reinoj llavesninta; imatachus kay pachapi watanki, chayqa janaj pachapipis watasqallataj kanqa. Imatachus phaskaranki, chayqa janaj pachapipis phaskarasqallataj kanqa, nispa nerqa Jesusqa. 20Chaymantataj yachachisqasninta allinta kamacherqa ama pimampis willanankuta Pay Cristo kasqanta. 21Chaymantapacha Jesusqa yachachisqasninman willayta qallarerqa Jerusalenman rinampuni kasqanta, chaypitaj kurajkuna, leymanta yachachejkuna, kuraj sacerdotes ima anchatapuni Payta ñak'arichinankuta, wañuchinankuta ima, kinsa p'unchaymantataj kawsarimpunanta. 22Jinapi Pedroqa Jesusta sapallanta wajnejman pusaspa, k'amiyta qallarerqa: Señor, Dios Tataqa amapuni chayta munachunchu. Ama chaytaqa parlallaypischu, nispa. 23Jesustajrí kutirikuspa, Pedroman nerqa: Riy kaymanta, Satanás. Qanqa misk'achiyta munawanki, imaraykuchus mana Diospa imasnimpichu yuyashanki, manachayqa runaspa imasnillampi, nispa. 24Chaypacha, Jesusqa yachachisqasninman nerqa: Pillapis Noqawan riyta munajqa pay kikinta qhesachakuspa, cruznin oqharisqa qhepayta jamuchun. 25Pichus kawsayninta salvayta munajqa kawsayninta chinkachenqa; kawsayninta Noqarayku chinkachejrí tarikaponqa. 26Ima allintaj runapaj kanman, sichus kay pachaj tukuy kapuyninta ganakapunman, almantaj chinkapunman chayqa? Chayrí, imatataj runa qonman almanrayku? 27Runaj Churenqa Tatampa jatun kaynimpa k'anchaynimpi jamonqa angelesninwan khuska. Chaypachataj sapa ujman qoponqa ruwasqanman jina. 28Cheqatapuni niykichej: Wakin kaypi kajkunamanta mana wañonqankuchu, Runaj Churinta reinompi jamojta rikunankukama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\