MATEO 17

1Chaymanta sojta p'unchayninmanqa Jesús wajyarqa Pedrota, Santiagota, wawqen Juantawan. Paykunata pusariykukuspataj, uj jatun orqoman wicharerqa. 2Chaypeqa paykunaj ñawpaqenkupi Jesusqa uj jinaman tukorqa. Uyanqa inti jina k'ancharerqa, p'achantaj yurajman tukorqa, k'anchay jina. 3Chay ratopachataj Moisés, Elías ima paykunaman rikhurimuspa, Jesuswan parlasharqanku. 4Jinallapi Pedroqa Jesusman nerqa: Señor, walej kanman kaypi qhepakapunanchej. Munajtiykeqa, kinsa ch'ujllasta kaypi ruwasaj: Ujta Qampaj, ujta Moisespaj, ujtataj Eliaspaj, nispa. 5Ajinata Pedro parlashajtillanraj, ujllata k'ancharishaj phuyu paykunata p'ampaykorqa, chay phuyu ukhumantataj nimorqa: Kaymin munasqa Chureyqa, Ajllakusqaytaj. Paywan ancha kusisqa kani; Payta uyariychej, nispa. 6Yachachisqasnenqa chayta uyarispa, pampakama k'umuykukorqanku, imaraykuchus sinch'itapuni mancharikorqanku. 7Chantá Jesús qayllaykuspa, paykunata llankharerqa, nerqataj: Sayariychej, ama mancharikuychejchu, nispa. 8Qhawarispataj, Jesusllata rikorqanku, manataj pitapis. 9Orqomanta urayk'ushaspa, Jesús paykunata kamacherqa: Chay rikusqaykichejta ama pimampis willankichejchu, Runaj Churin wañusqasmanta kawsarimpunankama, nispa. 10Chantá yachachisqasnin Jesusta taporqanku: Imaraykutaj leymanta yachachejkuna ninku Eliasraj ñawpajta jamunantari? nispa. 11Paytaj kuticherqa: Arí, cheqatapuni Eliasraj ñawpajta jamonqa; tukuy imatapis maychus kajman churanqa. 12Noqatajrí niykichej: Eliasqa jamorqaña. Mana rejsispataj, runasqa munayninkuman jina payta ñak'aricherqanku. Ajinallatataj Runaj Churintapis ñak'arichenqanku. 13Chaypacha yachachisqasnenqa entienderqanku Jesusqa Juan Bautistamanta parlashasqanta. 14Ashkha runas kasharqanku, chayman chayajtinku, ujnin qayllaykorqa, Jesuspa ñawpaqenman qonqoriykukuspataj, nerqa: 15Señor, churiyta khuyaripuway ari, imaraykuchus t'uku onqoy anchata payta ñak'arichin. Ashkha kutita ninaman urmaykun, yakumampis. 16Yachachisqasniykiman pusamorqani, manataj sanoyachiyta aterqankuchu, nispa. 17Chantá Jesús nerqa: Mana creej, sajra miray runas. Mayk'ajkamataj qankunawan kasajri? Mayk'ajkamataj qankunawan pacienciakusajri? Chay onqosqa waynata kayman pusamuychej, nispa. 18Chantá Jesusqa supayta k'amerqa, chay supaytaj waynamanta llojserqa. Chaymantapacha chay waynaqa sanoyaporqa. 19Chaymantataj, yachachisqasnin Jesusman qayllaykuspa, sapallampi taporqanku: Imaraykutaj noqayku, mana qharqoyta aterqaykuchu chay supaytari? nispa. 20Jesustaj kuticherqa: Pisita creesqaykichejrayku. Cheqatapuni niykichej: Sichus mostaza muju chhikallampis creesqaykichej kanman chayqa, kay orqota niwajchej: Kaymanta jaqayman ithiriy, nispa, rinmantaj. Mana imapis qankunapaj kanmanchu mana atikojqa. 21Kay laya supaytaqa qharqonapaj, Diosmanta mañakuna, ayunotataj ruwana, nispa. 22Jesusqa Galileapi kashaspa, yachachisqasninman nerqa: Runaj Churinta runaswan jap'ichenqanku, 23wañuchenqankutaj. Kinsa p'unchaymantataj kawsarimponqa, nispa. Jinapi yachachisqasnin chayta uyarispa, mayta llakikorqanku. 24Capernaumman chayasqankutawan, Pedroman qayllaykorqanku impuestota cobrajkuna taporqankutaj: Manachu Yachachej Señorniykichejqa iskay dracma qolqe impuestota pagan? nispa. 25Pedrotaj kuticherqa: Arí, Pay pagan, nispa. Wasiman yaykushajtintaj, Jesús payman nerqapacha: Ima ninkitaj qan, Simón? Kay pachapi reyesqa pimantataj tasata, chayrí impuestota mañanku, wawasninkumantachu, chayrí waj runasmantachu? nispa. 26Pedrotaj kuticherqa: Waj runasmanta mañanku, nispa. Chantá Jesús nerqa: Arí; jina kajtenqa, wawasninku mana impuestota pagankuchu. 27Chaywampis, kaykuna ama rimanankupaj, qochaman rispa, anzuelota choqamuy. Ñawpajta chhallmamoj challwatataj orqhospa, siminta kichariytawan tarinki uj qolqeta; chayta qanmanta, Noqamantawan pagamuy, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\