MATEO 18

1Chaypacha yachachisqasnin Jesusman qayllaykuspa, taporqanku: Pitaj aswan kurajpaj qhawasqa janaj pacha reinopiri? nispa. 2Chantá Jesusqa uj wawata wajyaspa, paykunaj chawpinkuman sayaykucherqa, 3nerqataj: Cheqatapuni niykichej: Diosman kutirikunaykichej tiyan kay wawaman jina tukuspa. Manachayqa, janaj pacha reinoman mana yaykunkichejchu. 4Sichus pipis kay wawa jina llamp'u sonqoyoj kanman chayqa, janaj pacha reinopeqa tukuymanta nisqaqa aswan kurajpaj qhawasqa kanqa. 5Pichus Noqaj sutiypi wajta kay wawata jina jap'ejqa, Noqata jap'iwan. 6Sichus pipis kay juch'uykunamanta Noqapi creejkunata ujninta juchaman urmachinman chayqa, aswan allin kanman chay runapaj, burros muyuchinku, chay molino rumita kunkanman warkhuykuspa, jatun qochaman wijch'uykusqa kananqa. 7Ay, kay pachapi juchaman urmachinasmanta. Chaykunaqa jamonqankupuni. Ay, jaqay runamanta, pichus ujkunata juchaman urmachin, chaymanta. 8Chayrayku makiykichus, chayrí chakiykichus juchaman urmachisunki chayqa, khuchuytawan wijch'uy. Aswan allin kanman ch'ulla maki, chayrí ch'ulla chakilla wiñay kawsayman yaykunaykeqa iskay makisniyoj, chayrí iskay chakisniyoj wiñay ukhu pachaman wijch'uykusqa kanaykimantaqa. 9Ñawiykitajchus juchaman urmachisunki chayqa, sik'iytawan wijch'uy. Aswan allin kanman ch'ulla ñawilla wiñay kawsayman yaykunaykeqa iskay ñawisniyoj wiñay ukhu pacha ninaman wijch'uykusqa kanaykimanta nisqaqa. 10Ama mayqentapis kay juch'uykunamanta qhesachankichejchu. Noqaqa niykichej: Paykunaj angelesninkoqa qhawashankupuni janaj pachapi kaj Tataypa uyanta. 11Runaj Churenqa chinkasqasta salvaj jamorqa. 12Ima ninkichejtaj qankuna? Uj runa pachaj ovejasniyoj kashajtin, sichus ujnin ovejan chinkanman chayqa, manachu jisq'on chunka jisq'onniyojta orqopi saqespa, chinkasqa kajta mask'aj rinman? 13Cheqatapuni niykichej: Chinkasqa ovejanta tarikapuytawan, chay ovejanmanta astawan kusikun jisq'on chunka jisq'onniyoj mana chinkajkunamanta nisqaqa. 14Ajinallatataj, janaj pachapi kashaj Tataykichej mana munanchu ujllapis kay juch'uykunamanta chinkananta. 15Hermanoyki juchallikojtenqa, sapallampi payta k'amiy. Chay nisqaykitachus kasusonqa chayqa, hermanoykita cheqan ñanman churanki. 16Mana uyarisojtinrí, ujta, chayrí iskay runasta pusakuy, iskay, chayrí kinsa testigospa nisqankuwan juchan sut'inchakunampaj. 17Paykunatapis mana uyarejtenqa, Iglesiaman willay. Iglesiatapis manallataj uyarejtinrí, mana creej runata jina, chayrí impuesterota jinallaña qhaway. 18Cheqatapuni niykichej: Sichus imatapis qankuna kay pachapi watankichej chayqa, janaj pachapipis watasqallataj kanqa. Ajinallatataj, sichus imatapis kay pachapi phaskarankichej chayqa, janaj pachapipis phaskarasqallataj kanqa. 19Cheqatapuni niykichej: Sichus qankunamanta iskay ukhu kay pachapi uj sonqolla kawajchej Diosmanta imatapis mañakunaykichejpaj chayqa, janaj pachapi kashaj Tatayqa tukuy mañakusqaykichejta qosonqachej. 20Maypichá iskay, chayrí kinsa, Noqaj sutiypi tantakunku, chaypeqa paykunaj chawpinkupi kashani, nispa nerqa Jesusqa. 21Chantá Pedro Jesusman qayllaykuspa, nerqa: Señor, wawqey contrayta juchallikojtenqa, mashkha kutitataj juchasninta perdonasajri? Qanchis kutitachu? nispa. 22Jesustajrí payman kuticherqa: Noqa niyki: Mana qanchis kutillatachu; astawanqa, qanchis chunka kuti qanchiskamaraj. 23Chayrayku janaj pacha reinoqa rijch'akun uj rey kamachisninmanta cuentata mañajman. 24Cuentata mañayta qallarejtintaj, chunka waranqa talento qolqe manuyoj kamachinta pusachimusqa. 25Mana imaynapi manunta junt'ayta atejtintaj, reyqa kamachisqa pay vendesqa kananta, chantá, warmin, wawasnin, tukuy imasninwan, ajinamanta manunta junt'anampaj. 26Chantá, kamacheqa reypa ñawpaqenman qonqoriykukuspa, maytapuni mañakusqa: Reyníy, suyarillawayraj ari, chantá tukuyninta qopullasqayki, nispa. 27Reynintaj khuyakoj sonqoyoj kaspa, qolqe manunta perdonapusqa, kacharipusqataj. 28Chay kamacheqa chaymanta ripuspa, uj kamachi masinwan tinkukusqa, pichus pachaj denario qolqe manun kasqa, chaywan. Kunkanmanta q'apispataj, yaqha sipirparisqa: Qolqeyta qopuway, nispa. 29Kamachi masintaj ñawpaqenman qonqoriykukuspa, mañakusqa: Suyarillaway ari, tukuyninta qopullasqayki, nispa. 30Paytajrí mana uyarillaytapis munasqachu, carcelmantaj wisq'aykuchisqa, chay manunta junt'anankama. 31Jinallapi wakin kamachi masisnin chayta rikuspa, maytapuni llakikusqanku, rispataj reyninkuman willaykamusqanku maychus kasqanta. 32Reyninkutaj chay kamachita wajyachispa, nisqa: Sajra kamachi, noqaqa tukuy manuykita perdonarqayki, khuyay khuyayta mañakuwasqaykirayku. 33Manachu qampis kamachi masiykita khuyanayki karqa, imaynatachus noqapis qanta khuyarqayki, ajinata? 34Reynintaj phiñakuspa, ñak'arichej runaswan jap'ichisqa, tukuy manunta junt'anankama. 35Kikillantataj qankunatapis janaj pachapi kashaj Tatayqa ruwasonqachej, manachus sapa ujniykichej wawqesniykichejta tukuy sonqo juchasninkumanta perdonankichej chayqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\