MATEO 19

1Jesusqa chay tukuy imasta niytawan, Galileaman riporqa, Judea jallp'aman, Jordán Mayoj chimpanman. 2Ashkha runas Jesuspa qhepanta rerqanku, chaypitaj Payqa onqosqasta sanoyacherqa. 3Chaypacha wakin fariseosqa Jesusman qayllaykorqanku pantachiyta munaspa, taporqankutaj: Qhareqa atillanchu warminmanta t'aqakuyta mana imallamanta? nispa. 4Paytaj kuticherqa: Manachu Diosmanta Qhelqasqapi leerqankichej, pichus kay pachata ruwajqa qallariypi qharita warmitawan ruwasqanta? 5Chayrayku qhareqa tatanta, mamanta saqespa, warminwan khuskachakaponqa. Iskayninkutaj ujllaña kanqanku. 6Ajinapeqa manaña iskaychu kanku, manachayqa ujllaña. Chayrayku, Diospa ujchasqanta ama runaqa t'aqachunchu, nispa. 7Chantá fariseosqa ujtawan tapullarqankutaj: Imaraykutaj chantá Moisés kamacherqa, uj t'aqanaku papelta jaywaspa, warmita wijch'unanta? nispa. 8Jesustaj paykunaman nerqa: Qankunaj rumi sonqoykichejraykulla Moisesqa saqesorqachej warmiykichejmanta t'aqakunaykichejta. Chaywampis qallariypeqa mana jinachu karqa. 9Chayrayku niykichej: Sichus pipis warminmanta t'aqakun mana pay wajwan wasanchaspa khuchichakojtillan, waj warmiwantaj casarakun chayqa, khuchichakuspa qhenchachakun. 10Chantá yachachisqasnin nerqanku: Sichus ajinata qhari kawsanan kashan warminwan chayqa, mana allinchu casarakunaqa, nispa. 11Jesustaj kuticherqa: Mana tukuy runaschu kay yachachiytaqa jap'eqayta atinku; pikunamanchá kay yachay qosqa kashan, chaykunalla atinku. 12Wakin qharisqa nacesqankumantapacha mana casarakunankupajchu kanku, wakintataj runas capanku; wakintaj paykunaj munayninkumanta, janaj pacha reinorayku mana casarakunkuchu. Pichus chayta jap'eqayta atejqa jap'ichun. 13Chantá wawasta pusamorqanku Jesusman, paykunata makisninwan llankhaykuspa Diosmanta mañapunampaj. Yachachisqasnintajrí chay pusamojkunata k'amerqanku. 14Jinallapi Jesús paykunaman nerqa: Saqeychej wawasta Noqaman jamojta, amataj paykunata jark'aychejchu, imaraykuchus janaj pacha reinoqa paykuna jina kajkunajta, nispa. 15Wawasta llankhaykuyta tukuytawantaj, chaynejmanta riporqa. 16Chaypacha, Jesusman uj runa qayllaykuspa, nerqa: Yachachej Señor, ima k'acha kajtataj ruwasaj wiñay kawsayniyoj kanaypajri? nispa. 17Jesustaj kuticherqa: Imaraykutaj k'acha kajmanta tapuwankiri? Mana waj k'acha kanchu; Dioslla k'achaqa. Wiñay kawsayniyoj kaytachus munanki chayqa, Diospa kamachisqanta junt'ay, nispa. 18Chantá chay runaqa taporqa: Mayqenkunataj chay kamachisqasri? nispa. Jesustaj kuticherqa: Ama runata wañuchinkichu, ama khuchichakuspa qhenchachakunkichu, ama suwankichu, amataj llulla testigomantapis sayankichu. 19Tataykita, mamaykitapis jatumpaj qhaway, runa masiykitapis munakunki qan kikiykita jina, nispa. 20Chay runataj nerqa: Kay tukuyta junt'aniña. Imatawanraj ruwanay tiyanri? nispa. 21Chantá Jesús payman nerqa: Sichus cheqan runa kayta munanki chayqa, rispa, tukuy kapususqanta vendemuy, chay qolqetataj wajchasman qopuy. Ajinamanta kapuyniykeqa janaj pachapi waqaychasqa kanqa. Kutimuspataj, qhepayta jamuy, nispa. 22Chay runaqa Jesuspa nisqanta uyarispa, llakisqa riporqa, imaraykuchus may jina qhapaj karqa. 23Chantá Jesusqa yachachisqasninman nerqa: Cheqatapuni niykichej: Qhapaj runaqa ñak'ayllata janaj pacha reinoman yaykonqa. 24Ujtawan niykichej: Uj camelloraj yarwej ninrinta yaykuyta atinman, uj qhapaj runa Diospa reinonman yaykunanmantaqa, nispa. 25Chayta uyarispa, yachachisqasnenqa maytapuni t'ukorqanku, nerqankutaj: Pitaj chantá salvasqa kanmanri? nispa. 26Jesustaj paykunata qhawarispa, nerqa: Runaspajqa kayqa mana atikunchu; Diospajrí tukuy ima atikun, nispa. 27Jinapi Pedroqa Jesusman kuticherqa: Noqaykoqa tukuy kapuyniykuta saqerparispa, Qanwan purishayku. Imataj noqaykupaj kanqari? nispa. 28Chantá Jesusqa paykunaman nerqa: Cheqatapuni niykichej: Tukuy ima mosojman tukojtin, Runaj Churin kamachinan jatun tiyanampi tiyaykukojtintaj, qhepayta jamusqaykichejrayku qankuna chunka iskayniyoj kamachina tiyanaspi tiyaykukullankichejtaj, Israelpa chunka iskayniyoj ayllusninta juzganaykichejpaj. 29Pillapis wasisninta, wawqesninta, panasninta, chayrí tatanta, mamanta, warminta, chayrí wawasninta, jallp'asninta ima Noqaj sutiyrayku saqejqa, tukuy imamanta pachaj kutitawan jap'ikaponqa, wiñay kawsaymantaj yaykonqa. 30Chaywampis ñawpajpi kajkunaqa qhepapi rikhurenqanku, qhepapi kajkunataj ñawpajpi kanqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\