MATEO 2

1Jesús nacekorqa Belén llajtapi, chaytaj karqa Judea jallp'api, rey Herodes kamachishajtin. Chaypacha inti llojsimuynejmanta yachaysapa runas Jerusalenman chayamorqanku. 2Taporqankutaj: Maypitaj kashan judiospa reynin nacekojri? Kayta niyku, imaraykuchus ch'askanta rikuyku inti llojsimuynejpi. Chayrayku kayman jamuyku Payta yupaychaj, nispa. 3Rey Herodes chayta uyarispa, mancharikorqa, jinallatataj Jerusalenpi tukuy kajkunapis. 4Chaymantataj kuraj sacerdotesta, Diospa leyninta yachachejkunatawan wajyachispa, taporqa: Maypitaj Cristo nacekunan karqari? nispa. 5Paykuna nerqanku: Belenpi, Judea jallp'api, imaraykuchus kay jinata profeta qhelqarqa: 6Qanrí Belén, Judajpa jallp'ampi kaj, manamin aswan juch'uychu kanki Judajpa llajtasnin ukhupi. Qanmanta llojsenqa uj kamachej, Paytaj Israel aylluyta michenqa, nispa. 7Chantá Herodesqa pakayllamanta yachaysapa runasta wajyaspa, aswan allinta taporqa mayk'ajpunichus chay ch'aska paykunaman rikhurisqanta. 8Chaymantá paykunata kacharqa Belenman: Riychej jaqayman, allintataj yachamuychej chay wawamanta. Wawata tarispataj, willawankichej, noqapis Payta yupaychamunaypaj, nispa. 9Chay yachaysapa runasqa reypa nisqanta uyariytawan, riporqanku. Chantá inti llojsimuynejpi rikhurimoj ch'askaqa ñawpaqenkuta risharqa, wawa maypichus kasharqa, chaykama, chaynejpitaj sayaykorqa. 10Paykuna chay ch'askata rikuspa, maytapuni kusikorqanku. 11Wasiman yaykuspataj, wawata, María mamantawan rikorqanku. Chaypi qonqoriykukuspa, wawata yupaycharqanku. Chantá, q'episninkumanta orqhospa, jaywarqanku qorita, inciensota, mirratawan. 12Chantá mosqoypi Dios paykunaman willarqa ama Herodesman kutinankuta. Chayrayku waj ñannejta llajtankuman kutiporqanku. 13Yachaysapa runas ripusqankumanta, Señorpa angelnenqa Joseman mosqoypi rikhurispa, nerqa: Sayariy, wawata, mamantawan pusarikuspa, ayqey Egipto jallp'aman. Chaypitaj qhepakunki noqa ujtawan willasunaykama, imaraykuchus Herodesqa wawata mask'anqa Payta wañuchichinampaj, nispa. 14José jatariytawankama, wawata, mamantawan tutapacha pusarikuspa, riporqa Egiptoman. 15Chaypitaj kamorqa Herodes wañunankama. Ajinata junt'akorqa Señorpa nisqan profetanejta: Egiptomanta Churiyta wajyarqani, nispa. 16Herodesqa yachaysapa runas payta ch'awkiyasqankuta yachaspa, maytapuni phiñakorqa. Chantá pay kamacherqa Belén llajtapi, muyuynimpi ima tukuy qhari wawasta wañurachinankuta iskay watayojmanta uraman, yachaysapa runasta allinta tapusqanman jina. 17Chaypacha junt'akorqa profeta Jeremiaspa qhelqasqan: 18Ramá llajtapi uj qhapariy uyarikun, jatun waqay, jik'uytaj. Raquel waqasharqa wawasninmanta, manataj sonqochasqa kayta munarqachu, imaraykuchus wawasnin wañusqasña karqanku. 19Herodes wañusqanmantaña, Señorpa angelnenqa mosqoypi Joseman rikhurillarqataj Egipto jallp'api. Pay nerqa: 20Sayariy, wawata, mamantawan pusariykukuspa, kutipuy Israel jallp'aman, imaraykuchus wawata wañuchiyta munajkunaqa ñapis wañurankuña, nispa. 21Chaymantá José jatariytawan, wawata, mamantawan pusarikuspa, kutiporqa Israel jallp'aman. 22Jinapi José uyarerqa Judeapi Arquelao kamachishasqanta tatan Herodespa cuentanmanta. Chayrayku Joseqa manchachikorqa chayman riyta. Dios mosqoypi willasqanraykutaj, Galilea jallp'aman riporqa. 23Nazaret llajtaman chayaspa, chaypi tiyakorqa. Ajina junt'akorqa profetaspa nisqanku: Jesusqa nazareno sutichasqa kanqa, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\