MATEO 20

1Janaj pacha reinoqa rijch'akun jallp'asniyoj uj runaman, pichus tutamanta peonesta mink'aj llojsisqa uvas huertampaj. 2Peonesta mink'asqa uj denario qolqeta paganampaj, uvas huertanmantaj paykunata kachasqa. 3Tutamantataj, yunta watay hora chayta, plazapi rikusqa mana ima ruwanayoj runasta. 4Qayllaykuspataj, nisqa: Qankunapis trabajaj riychej uvas huertayman, chantá qopusqaykichej maychus kajta, nispa. Paykunataj sayariytawan, risqanku. 5Jallp'ayojqa chawpi p'unchayta ujtawan llojsispa, chantá, chawpi p'unchay pasaytapis, trabajajkunata mink'allasqataj. 6Yunta kachariy horasta ujtawan plazaman llojsispa, tarisqa mana ima ruwanayojkunata, nisqataj: Imaraykutaj kaypi tukuy p'unchaynintin mana imata ruwaspa kashankichej? nispa. 7Paykunataj kutichisqanku: Mana pipis mink'akuwaykuchu, nispa. Paytaj nisqa: Qankunapis uvas huertayman trabajaj rillaychejtaj, nispa. 8Ch'isiyaykuyta, uvas huertayojqa mayordomoman nisqa: Peonesta wajyaspa, pagapuy qhepata yaykojkunamanta qallarispa, ñawpaj yaykojkunapi tukuychaspa, nispa. 9Jinataj, inti yaykuyllataña jamojkunaman uj denario qolqeta sapa ujman pagapusqa. 10Tutamantapacha trabajajkunataj yuyashasqanku aswan ashkha qolqeta jap'iyta. Manataj jinachu kasqa; sapa ujninku uj denariotakamalla jap'isqanku. 11Denariota jap'iytawantaj, uvas huertayojpaj anchata rimasqanku: 12Kay qhepa jamojkunaqa uj horallataña trabajarqanku, qantaj noqaykumampis paykunaman jinallataj pagashawayku; noqaykoqa uj p'unchay junt'ata trabajayku ruphaypi tuntispa, nispa. 13Huertayojtajrí ujninman kutichisqa: Kawsaqéy, mana noqaqa ch'awkiyashaykichu. Manachu uj denario qolqemanta mink'arqayki? 14Qampata kajta jap'ikapuspa, ripullay; kay qhepa jamojman qanman jinallataj qoyta munani. 15Manachu qolqeywanqa munasqayta ruwayta atiyman, chayrí, k'acha kajtiychu, sajra ñawiwan qhawashawanki? nispa. 16Ajinata qhepapi kajkunaqa ñawpajpi rikhurenqanku, ñawpajpi kajkunataj qhepapi kanqanku. 17Jerusalenman wicharishaspa, Jesusqa chunka iskayniyoj apostolesninta wajnejman wajyarqa, nerqataj: 18Kunanqa Jerusalenman wicharishanchej, chaypitaj Runaj Churenqa kuraj sacerdotesman, leymanta yachachejkunaman ima jaywaykusqa kanqa; paykunataj juchachaspa, wañuchichenqanku. 19Mana judío kajkunaman Payta jaywaykonqanku, paykunataj alqochakuspa jasut'enqanku, cruzpitaj chakatanqanku. Chaywampis kinsa p'unchayninman kawsarimponqa, nispa nerqa Jesusqa. 20Chantá, Zebedeoj warmenqa churisninwan Jesusman qayllaykuytawan, ñawpaqenman qonqoriykukuspa, mañakorqa churisninrayku. 21Jesustaj nerqa: Imatataj munankiri? nispa. Chay warmitaj kuticherqa: Niy ari, kay iskay churisniy reinoykipi ujnin pañaykipi, ujnintaj lloq'eykipi tiyaykukunankuta, nispa. 22Jesustaj nerqa: Mana yachankichejchu imatachus mañakusqaykichejta. Atiwajchejchu ujyanay vasomanta ujyayta? nispa. Paykunataj nerqanku: Arí, atisqayku, nispa. 23Chantá Jesús kuticherqa: Arí, vasoymantaqa ujyankichejpuni. Chaywampis pañaypi, lloq'eypiwan tiyaykunaykichejtaqa mana Noqamantachu. Chaytaqa Tatallay qoyta atin, pikunapajchus wakicherqa, chaykunaman. 24Jinallapi chay chunka apostolesqa chayta uyarispa, mayta phiñakorqanku chay iskaynin wawqespaj. 25Jesustajrí paykunata wajyaspa, nerqa: Qankuna yachankichej, sapa llajtapi kamachejkunaqa atiyninkuta rikuchispa, munayninkuman jina runasta apaykachanku. Ajinallatataj kurajkunapis atiyninkuwan runasninkuta kamachillankupuni. 26Qankuna ukhupirí mana jinachu kanan tiyan. Pichus qankunamanta kurajpaj qhawasqa kayta munajqa tukuypa kamachin kanan tiyan. 27Jinallataj, mayqellampis qankunamanta ñawpajpi kayta munajqa tukuypa wata runan kanan tiyan. 28Runaj Churimpis mana sirvichikojchu jamorqa. Astawanqa Payqa jamorqa runasta sirvej, kawsaynintataj qoj, ashkha runas salvasqa kanankupaj. 29Jesús apostolesninwan Jericó llajtamanta llojsishajtin, ashkha runas Paywan rerqanku. 30Chantá iskay ciego runas chay ñan patapi tiyasharqanku. Jesús chaynejta rishasqanta uyarispataj, qhaparerqanku: Señor, Davidpa Churin, khuyariwayku ari, nispa. 31Runasqa chayta uyarispa, paykunata k'amerqanku, ch'inyachiyta munaspa. Paykunatajrí astawanraj qhaparerqanku: Señor, Davidpa Churin, khuyariwayku ari, nispa. 32Jinapi Jesusqa sayaykuspa, ciegosta wajyarqa, taporqataj: Imatataj munankichej qankunapaj ruwanayta? nispa. 33Paykunataj kuticherqanku: Señor, munayku ñawisniyku rikunanta, nispa. 34Chantá Jesusqa paykunata khuyaspa, ñawisninkuta llankhaykorqa. Chay ratopachataj rikuyta aterqanku. Chantá Jesuswan riporqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\