MATEO 21

1Jerusalenman qayllashaspa, Olivos Orqoj chimpampi Betfagé llajtaman chayarqanku. Chaymantataj Jesusqa iskay yachachisqasninta kachaspa, 2nerqa: Jaqay chimpa ranchoman riychej. Chaypitaj tarinkichej uj china burrota uñanwan khuska watasqata; phaskaraspataj, kayman aysamuychej. 3Sichus pipis imata nisunkichejman chayqa, niychej: Señor necesitan kay burrosta. Chantá askamalla qhatichimpusonqachejpacha, nispa. 4Kaywan junt'akorqa profetaj nisqan: 5Jerusalén llajtaman niychej: Reyniyki jamushasunki, llamp'u sonqoyoj, uj burropi lloq'asqa, maltón burropi, chaytaj chajnana uywaj uñan, nispa. 6Yachachisqasnenqa rispa, Jesuspa kamachisqanman jina ruwarqanku. 7Burrota uñantinta aysamuspa, p'achasninkuwan caronaykorqanku, Jesustaj chayman lloq'aykorqa. 8Chantá runasqa p'achasninkuta ñanman mast'arqanku, wakintaj sach'a ramasta k'utuspa ñanman mast'allarqankutaj. 9Ñawpaqenta qhepanta ima rejkunataj qhaparisharqanku: Jatunchasqa kachun Davidpa Churenqa. Señorpa sutimpi jamojqa bendecisqa kachun. Janaj pachapipis jatunchasqallataj kachun, nispa. 10Jerusalenman Jesús yaykusqantawantaj, tukuy llajtantin maytapuni aywirispa, qhollpikorqanku: Pitaj kayri? nispa. 11Kuticherqankutaj: Kayqa profeta Jesús, galileo, Nazaret llajtamanta, nispa. 12Jesusqa Temploman yaykuspa, tukuy vendejkunata, rantejkunata ima jawaman qharqorqa. Jinallataj qolqe chhalajkunaj mesasninkuta, palomasta vendejkunaj tiyanasninkutapis tijrararqa. 13Nerqataj: Diosmanta Qhelqasqapi nin: Waseyqa Diosmanta mañakunapaj wasi sutichasqa kanqa; qankunarí, suwa thapaman tukuchisqankichej, nispa. 14Ajina Jesusqa Templopi kashajtin, jamorqanku ciegos, suchus ima. Paykunatataj sanoyacherqa. 15Jinapi kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkuna ima Jesuspa milagrosninta rikorqanku. Chantá wawaspis qhaparisharqanku: Jatunchasqa kachun Davidpa Churin, nispa. Chayta uyarispa, sacerdotesqa maytapuni phiñarikorqanku. 16Chayrayku Jesusta nerqanku: Uyarishankichu kaykuna imatachus nishasqankuta? nispa. Jesustaj kuticherqa: Arí, uyarini. Qankunarí, manachu jayk'ajpis Diosmanta Qhelqasqapi leerqankichej: Juch'uy wawasta, ñuñojkunatawan sumajta yupaychanankuta yuyaycharqanki, nispa nisqata? 17Chayta niytawan, paykunata saqerpayaspa, Betaniaman rerqa. Chay tutataj chaypi qhepakorqa. 18Q'ayantin paqarin, Jerusalenman kutishaspa, Jesús yarqhachikorqa. 19Ñan patapitaj uj higo sach'ata rikorqa, qayllaykuspataj laqhesllata tarerqa. Chantá chay sach'ata nerqa: Kunanmantapacha, amaña jayk'aj poqoychu, nispa. Sach'ataj chay ratopacha ch'akiporqa. 20Yachachisqasnenqa chayta rikuytawan, t'ukuspa, nerqanku: Imaraykutaj higo sach'a chay ratopacha ch'akipunri? nispa. 21Jesustaj kuticherqa: Noqaqa cheqatapuni niykichej: Creewajchejchus chayqa, mana higo sach'awan ruwasqallaytachu ruwawajchej. Astawanqa, sichus mana iskayrayaspa, kay orqotapis niwajchej: Ithiriy kaymanta, qochamantaj wijch'uykukuy, nispa chayqa, ajina ruwakunman. 22Creespatajchus tukuy imata mañakunkichej chayqa, mañakusqaykichejta jap'inkichej. 23Chantá Jesusqa Temploman kutiykuspa yachachishajtin, kuraj sacerdotes, llajtapi kuraj runas ima Payman qayllaykuspa, taporqanku: Ima atiywan kay imasta ruwankiri? Pitaj kay atiyta qosorqa? nispa. 24Jesustaj paykunaman kuticherqa: Noqapis ujta tapurillasqaykichejtaj; kutichiwankichejchus chayqa, Noqapis nisqaykichej ima atiywanchus kayta ruwasqayta. 25Niwaychej: Pitaj Juanta bautizanampaj churarqa, Dioschu, chayrí runaschu? nispa. Chantá chay tapojkunaqa ninakorqanku: Dios churarqa, nispa nejtinchejqa, Pay niwasun: Imaraykutaj chantá mana paypa nisqanta creerqankichejchu? nispa. 26Juanta runas churanku, nispa nejtinchejrí, runastañataj manchachikunchej, imaraykuchus tukuy yuyanku Juanqa profetapuni kasqanta. 27Chaymantataj Jesusman nerqanku: Mana yachaykuchu, nispa. Jesustaj kuticherqa: Noqapis manallataj niykichejmanchu ima atiywanchus kay imasta ruwasqayta. 28Nillarqataj: Ima ninkichejtaj qankuna? Uj runa iskay churisniyoj kasqa, ujninmantaj nisqa: Wawáy, kunan p'unchay riy uvas huertayman trabajaj, nispa. 29Churintaj nisqa: Mana riymanchu, nispa. Jinapis yuyaycharikuspa, risqa uvas huertaman. 30Ujninmantaj kikillantataj nisqa: Qampis riy trabajaj, nispa. Chay churintaj nisqa: Risaj, nispa; chaywampis mana risqachu. 31Chay iskayninkumanta mayqentaj tatampa munasqanta ruwarqa? nispa taporqa Jesusqa. Paykunataj kuticherqanku: Ñawpaj kaj, nispa. Jesustaj nerqa: Cheqatapuni niykichej: Impuestota cobrajkuna, phisu warmis ima Diospa reinonman ñawpajta yaykonqanku. 32Juan Bautistaqa ñawpajta jamorqa cheqan kajta yachachej, qankunataj paypa nisqanta mana creerqankichejchu. Impuestota cobrajkuna, phisu warmis imatajrí nisqanta creerqanku. Qankunaqa chay imasta rikushaspapis, manapuni creerqankichejchu, Diosman kutirikunaykichejpaj. 33Uyariychej waj rijch'anachinata: Uj patronqa uvasta plantasqa jallp'ampi, perqawantaj muyuykuchisqa. Chawpimpitaj uvas ch'irwanata ruwachisqa, qhawana torretataj sayachisqa. Chantá runasman partidopi qospa, karuman ripusqa. 34Chantá uvas pallaypi wakin kamachisninta kachasqa, paypa t'aqanta jap'inankupaj. 35Chay runastajrí, kamachista jap'iytawan, ujninta maqaykusqanku, ujnintataj wañuchisqanku, ujnintataj rumiswan ch'anqaykusqanku. 36Ujtawan patronqa waj kamachistawan kachasqa; chaykunatapis kikillantataj ruwasqanku. 37Qhepatarí, churintañataj kachaspa, nisqa: Paytaqa jatumpaj qhawanqanku, nispa. 38Chay runasrí churinta jamojta rikuspa, paykuna pura ninakusqanku: Kayqa herenciata jap'ej. Jamuychej, payta wañuchisun, jallp'antataj jap'ikapusunchej, nispa. 39Payta jap'iytawantaj, huertamanta jawaman orqhospa, wañurparichisqanku. 40Chantá Jesús taporqa: Uvas huertayoj kutimuspaqa, chay runaswan imatataj ruwanqari? nispa. 41Runastaj kuticherqanku: Chay sajra runastaqa mana khuyaspa wañurachenqa, jallp'antataj waj runasmanñataj qonqa, cosechapi partenta qopunankupaj, nispa. 42Chantá Jesusqa nerqa: Manachu jayk'ajpis Diosmanta Qhelqasqapi leerqankichej? Ajinata nin: Wasi ruwajkunaj qhesachasqanku rumeqa aswan sumaj wasi esquina rumiman tukupun. Chaytaqa Señor ruwarqa t'ukunanchejpaj jina, nispa. 43Chayrayku niykichej: Diospa reinonqa qankunamanta qhechusqa kanqa, jinataj Diospa munayninta ruwajkunaman qosqa kanqa. 44Pillapis kay rumi pataman urmajqa t'unasqa kanqa. Chantá, pejpa patanmanchus kay rumi urmaykonqa, chaytaj phirisqa kanqa. 45Ajinamanta kuraj sacerdotes, fariseos ima yacharqanku Jesusqa rijch'anachinaswan paykunamanta parlasqanta. 46Chayrayku Payta presochayta munarqanku; runasta manchachikuspataj, mana imanayta aterqankuchu, imaraykuchus runasqa Jesús profeta kasqanta creerqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\