MATEO 22

1Jesús ujtawan paykunaman parlarqa rijch'anachinaswan: 2Janaj pacha reinoqa rijch'akun, uj rey, churin casarakushajtin, jatun mikhuyta wakichejman. 3Kamachisninta kachasqa jatun mikhuyman wajyasqasta pusamojta, wajyasqasrí mana jamuyta munasqankuchu. 4Ujtawan waj kamachisnintañataj kachaspa, nisqa: Tukuy ima wakichisqaña, jamullachunkuña; wira uywasta, wira torosta ima ñak'achiniña. Chayrayku jamullachunkuña casamientopi jatun mikhuyman, nispa. 5Wajyasqastajrí mana kasorqankuchu, manachayqa, ujnin chajranman ripusqa, ujnintaj qhatoj. 6Wakinkunataj, reypa kachasninta jap'ispa, maqaykusqanku wañuchinankukama. 7Jinapi reyqa chayta uyarispa, phiñakusqa, uj tropa soldadosnintataj kachasqa chay runa wañuchista tukuchinankupaj, llajtankutataj ruphaykuchinankupaj. 8Chaymantataj wakin kamachisninman nisqa: Cheqatapuni casamientopaj jatun mikhoyqa wakichisqa kashan, wajyachisqasniytaj mana chayman jamunankupaj jinachu karqanku. 9Kunanqa riychej, ñankunapi tarisqaykichejta casamientopi jatun mikhuyman wajyamuychej, nispa. 10Kamachistaj ñankunaman llojsispa, tarisqankuta wajyasqanku, allin kajkunata mana allin kajkunatapis. Ajinamanta casamiento wasiman runasta junt'aykuchimusqanku mikhunankupaj. 11Chantá reyqa wajyasqasta qhawarej yaykusqa, chaypitaj uj runata rikusqa mana casamiento p'achayojta. 12Nisqataj: Kawsaqéy, imajtintaj kayman yaykumorqanki mana casamiento p'achayojri? nispa. Chay runataj ch'inlla kasqa. 13Reytaj kamachisninman nisqa: Chakin makin watasqata jawa laqhaman chay runata wijch'uychej, maypichus jatun waqay, kiru k'arukuytaj kanqa, chayman. 14Ajinataj ari, wajyasqasqa ashkhas kanku, ajllasqastajrí pisislla kanku. 15Chantá fariseosqa tantakuspa, yachachinakorqanku ima nisqampipis pantajtin, Jesusta ch'ataykunankupaj. 16Paykunataj kacharqanku paykuna ukhumanta kajkunata, herodianostawan, Jesusman nimunankupaj: Yachachej Señor, yachayku Qan cheqan sonqo kasqaykita, Diospa ñannintataj cheqanta yachachisqaykita, mana runaj parlasqanta kasuspa. Qanqa mana runata qhawarispallachu imatapis ruwanki. 17Ima ninkitaj: Allinchu kanman impuestota Cesarman pagana, manachu? nispa. 18Jesustajrí sajra yuyayninkuta yachaspa, nerqa: Puraj uyas. Imaraykutaj pantachiwayta munankichej? 19Impuesto pagana qolqeta rikuchiwaychej, nispa. Paykunataj uj denario phisuta jaywarqanku. 20Chantá Jesús paykunata taporqa: Pejpa uyantaj kay phisupi kashan? Pejpa sutintaj kay phisupi qhelqasqa kashan? nispa. 21Paykunataj kuticherqanku: Cesarpata ari, nispa. Chaypachataj paykunaman nerqa: Cesarpata kajtaqa Cesarman qoychej, Diospata kajtataj Diosman qopuychej, nispa. 22Chayta uyarispa, t'ukorqanku; chantá riporqanku. 23Chay p'unchayllapitaj, saduceospis Jesusman jamorqanku, pikunachus ninku wañusqasmanta kawsarimuy mana kasqanta, chaykuna. Paykunaqa Jesusta taporqanku: 24Yachachej Señor, Moisesqa nerqa: Sichus pi runapis mana wawasniyoj wañun chayqa, wawqen casarakuchun chay viudawan, wañoj wawqempa miraynin rikhurinampaj, nispa. 25Noqayku ukhupi qanchis wawqes karqanku. Ñawpaj kaj casarakorqa. Warmimpi mana wawan karqachu, wañuporqataj. Chantá warmenqa cuñadonwan casarakaporqa. 26Ajinallataj karqa iskay kajwan, kinsa kajwampis. Ajinamanta qanchisnintin wañuporqanku. 27Tukuyninkoj qhepantataj chay warmipis wañupullarqataj. 28Chantá, kawsarimuypeqa, mayqenninkoj warmintaj kanqa kawsarimojtinkuri? Chay warmeqa qanchisnintinwan casarakorqaqa. 29Chantá Jesús paykunaman kuticherqa: Qankunaqa pantasqa kankichej, Diosmanta Qhelqasqata mana rejsisqaykichejrayku, nitaj Diospa atiynintapis. 30Wañusqasmanta kawsarimuypeqa runas manaña casaranqankuchu, nitaj casarachenqankuchu. Janaj pachapeqa Diospa angelesnin jina kanqanku. 31Wañusqaspa kawsarimuyninmantaqa, manachu leerqankichej Dios imatachus nisqanta? Kay jinata nerqa: 32Noqa Abrahampa Diosnin kani, Isaacpata, Jacobpata ima, nispa. Diosqa mana wañusqaspa Diosninchu, manachayqa kawsajkunajta, nispa nerqa Jesusqa. 33Chay imasta uyarispa, runasqa yachachiyninmanta t'ukorqanku. 34Fariseosqa tantakorqanku, saduceosta Jesús ch'inyachisqanta yachaspa. 35Paykunamanta leymanta ujnin yachachejtaj, Jesusta pantachiyta munaspa, taporqa: 36Yachachej Señor, leypa kamachisqasninmanta mayqentaj aswan kurajri? nispa. 37Jesustaj kuticherqa: Señor Diosniykitaqa munakunki tukuy sonqoykiwan, tukuy almaykiwan, tukuy yuyayniykiwantaj. 38Chaymin leypa kamachisqasninmanta aswan kuraj, ñawpaj kajtaj. 39Qhepan kaj kamachisqapis ñawpaj kajman rijch'akullantaj: Runa masiykita munakunki qan kikiykita jina. 40Chay iskay kamachisqaspi tukuy ley junt'akun, profetaspa nisqankupis, nispa nerqa Jesusqa. 41Fariseos tantasqa kashajtinku, 42Jesús paykunata taporqa: Ima ninkichejtaj Cristomanta? Pejpa Churintajri? nispa. Paykunataj kuticherqanku: Davidpa Churin, nispa. 43Jinapi Jesús nerqa: Chantá imaraykutaj Davidqa Espiritupi kaspa, Payta Señor nerqari? Pay nin: 44Señorqa Señorniyman nerqa: Tiyakuy pañaynejpi, enemigosniykita chakisniyki uraman churanaykama, nispa. 45David kikinchus Payta Señor nin chayqa, imaynamantataj Cristoqa Davidpa Churin kanmanri? nispa taporqa Jesusqa. 46Mana pipis kutichiyta atispa, chaymantapacha manaña astawan taporqankuchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\