MATEO 23

1Chaymantaqa Jesús kay imasta parlarqa runasman, yachachisqasninman ima: 2Fariseoswan, leymanta yachachejkunawan imaqa Moisespa yachachisqanta yachachinku. 3Imatachá nisunkichej, chayta kasuspa, ruwaychej; chaywampis sajra ruwasqankutaqa ama ruwaychejchu. Paykunaqa parlallanku, manataj ruwankuchu. 4Llasa q'epista, mana oqhariy atinasta runasman q'epirichinku, paykunatajrí mana dedollankuwampis chay q'epista kuyurichinkuchu. 5Paykunaqa tukuy imasta ruwanku allimpaj qhawasqa kayta munaspa. Diosmanta Qhelqasqamanta wakin qhelqasqata frentesninkuman, makisninkuman ima watakunku. Jatuchaj waych'asniyoj p'achastataj churakunku. 6Jatun mikhuykunapipis ñawpajpipuni tiyayta munanku, jinallatataj sinagogaspipis. 7Plazaspi napaykuchikuyta munanku runaswan: Yachachej Señor, nichikuspa. 8Qankunarí, ama Yachachej Señor nichikunkichejchu, imaraykuchus ujlla Yachachej Señorniykichejqa. Qankunaqa tukuyniykichej hermanos kankichej. 9Kay pachapi ama pitapis ninkichejchu: Tatáy, nispa, imaraykuchus ujlla Tataykichejqa, Paytaj janaj pachapi kashan. 10Ama nichikuychejchu: Yachachej Señor, nispa, imaraykuchus Yachachej Señorniykichejqa ujlla, chayqa Cristo. 11Qankunamanta kurajpaj qhawasqa kajqa kamachiykichej kachun. 12Jatunchakojqa k'umuykachachisqa kanqa, k'umuykukojtaj jatunchasqa kanqa. 13Ay qankunamanta, leymanta yachachejkuna, fariseos, puraj uyas. Qankunaqa janaj pacha reinota wisq'ankichej runasmanta; qankunaqa mana yaykunkichejchu, nitaj yaykuyta munajkunatapis saqenkichejchu yaykojta. 14Ay qankunamanta, leymanta yachachejkuna, fariseos, puraj uyas. Viudaspa wasisninkuta ch'inyachinkichej, paykunatataj ch'awkiyankichej unay unayta rezaspa; chayrayku qankunaqa astawan juchachasqa kankichej. 15Ay qankunamanta, leymanta yachachejkuna, fariseos, puraj uyas. Qankunaqa mama qochanta, tukuy jallp'asnejta ima purinkichej, uj runallatapis t'aqaykichejman pusaykunaykichejpaj. Chantá qankunaman k'askakapojtintaj, qankunamanta astawanraj ukhu pachaman wijch'usqa kanampaj jinata tukuchinkichej. 16Ay qankunamanta, ciegos kashaspa wajkunata pusaykachajkuna. Qankuna yachachinkichej: Pichus Templorayku jurajqa mana jurasqanta junt'anampunichu tiyan; Temploj qorinrayku jurajrí junt'anampuni tiyan, nispa. 17Wampus, ciego runas. Mayqentaj aswan kurajri: Temploj qorinchu, chayrí chay qorita Diospaj t'aqaj Templochu? 18Chaymantá yachachillankichejtaj: Pichus altarrayku jurajqa mana chay jurasqanta junt'anampunichu tiyan; chantá pichá altar patapi kashaj jaywasqarayku jurajrí junt'anampuni tiyan, nispa. 19Ciego runas. Mayqentaj aswan kurajri: Jaywasqachu, chayrí chay jaywasqata Diospaj t'aqaj altarchu? 20Pichus altarpa sutinrayku jurajqa altar patapi kaj imasraykupis jurallantaj. 21Templorayku jurajpis mana Temploraykullachu juran, astawanqa, chaypi tiyakoj Diosraykupis. 22Janaj pacharayku jurajpis Diospa kamachina tiyananraykupis juran, pichá chaypi tiyashan, Payrayku ima. 23Ay qankunamanta, leymanta yachachejkuna, fariseos, puraj uyas. Qankunaqa sapa chunkamanta ujta Diosman qonkichej mentamanta, anismanta, cominomanta ima. Leypi aswan allin kajtarí mana kasunkichejchu cheqan kajta, khuyakuyta, Diosta mana wasanchayta ima. Chay imasta ruwanaykichej karqa, ama chay ujkunata qonqaspa. 24Pusaykachajkuna ciego runas, ch'uspita ch'umankichej; chaywampis camellota oqoykunkichej. 25Ay qankunamanta, leymanta yachachejkuna, fariseos, puraj uyas. Qankunaqa vasota, chuwatapis jawallanta mayllankichej; ukhunkurí suwanawan, millay kawsaywan ima junt'a kashan. 26Ciego fariseo, ñawpajta mayllay vasoj ukhunta, chuwaj ukhuntawan, ajinamanta jawampis llimphu kanampaj. 27Ay qankunamanta, leymanta yachachejkuna, fariseos, puraj uyas. Qankunaqa yurajchasqa covachasman rijch'akunkichej. Chay covachasqa jawamanta k'achitu rikukun. Ukhunrí aya tullus, tukuy millay asnawan ima junt'a kashan. 28Ajinallatataj qankunapis qhawarisqaqa cheqan runasman rijch'akunkichej; ukhuykichejpirí, puraj uya kaywan, sajra kaywan ima junt'a kashankichej. 29Ay qankunamanta, leymanta yachachejkuna, fariseos, puraj uyas. Qankunaqa profetaspa covachasninkuta sayarichinkichej; ajinallatataj, cheqan kaj runaspa covachasninkutapis k'achanchankichej. 30Ninkichejtaj: Sichus ñawpa tatasninchejpa p'unchaynimpi kawsasunman karqa chayqa, profetasta wañuchiyta mana yanapasunmanchu karqa, nispa. 31Chay nisqaykichejwanqa qankunallataj willakunkichej, profetasta wañuchejkunaj wawasnin kasqaykichejta. 32Kunanqa qankunapis tatasniykichej ruwayta qallarisqankuta tukuychallaychejña. 33Kataris, phiña katarispa miraynin. Imaynatataj ukhu pachaman wijch'usqa kanaykichejmanta llusp'iyta yuyankichejri? 34Chayrayku kachamuni profetasta, yachayniyojkunata, yachachejkunata ima. Qankunataj wakinta wañuchinkichej, wakinta chakatankichej, wakintataj sinagogasniykichejpi jasut'inkichej, wakintataj llajtamanta llajta chejnispa qhatiykachankichej. 35Ajinamanta mana juchayojkunaj yawarnin kay jallp'a patapi jich'akusqan qankunaj pataykichejman jamonqa, cheqan kawsayniyoj Abelpa yawarninmantapacha Berequiaspa churin Zacariaspa yawarninkama, pitachus Temploj patiompi, altar qayllapi wañucherqankichej, chaypata. 36Cheqatapuni niykichej: Kay tukuy imasqa jamonqa kay tiempo runaspa patanman. 37Jerusalén, Jerusalén, profetasta wañuchej, qanman kachamusqastapis rumiswan ch'anqaj llajta. Mashkha kutitachus wawasniykita tantayta munarqani, imaynatachus wallpa chillwisninta lijrasnin uraman tantaykun, ajinata, qantajrí mana munarqankichu. 38Qhawaychej: Wasiykichejqa ch'usajpacha qhepakonqa. 39Chayrayku niykichej: Kunanmantaqa manaña rikuwankichejchu, ninaykichejkama: Bendecisqa kachun Señorpa sutimpi jamojqa, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\