MATEO 24

1Jesusqa Templomanta llojsishajtin, yachachisqasnin qayllaykuspa, Templo imaynachus ruwasqa kasqanta reparachiyta munarqanku. 2Jinapi Jesús paykunaman nerqa: Rikunkichejchu kay tukuyta? Cheqatapuni niykichej: Kaypeqa mana uj rumillapis rumi patapi qhepakonqachu; tukuynin thuñisqa kanqa, nispa. 3Olivos Orqopi Jesús tiyasqa kashajtin, yachachisqasnin qayllaykuspa, sapallampi taporqanku: Niwayku, mayk'ajtaj chay imas kanqa? Ima señaltataj rikuchiwasqayku kutimunaykimanta, kay pachaj tukukuyninmantawan? nispa. 4Chantá Jesús paykunaman kuticherqa: Allinta qhawakuychej; pajtataj pipis umaykichejta muyuchisunkichejman. 5Chayta niykichej, imaraykuchus ashkhas sutiypi jamuspa, nenqanku: Noqa Cristo kani, nispa. Ashkhastataj pantachenqanku. 6Uyarinkichejtaj wañuchinaku maqanakus kasqanmanta, ch'ajwasmanta parlaykunatawan. Chaymantaqa ama mancharinkichejchu, imaraykuchus ajinapuni kanan tiyan. Chaywampis manaraj kay pachaj tukukuyninchu kanqa. 7Uj nación waj naciompa contranta oqharikonqa, uj reinopis waj reinoj contranta; jinallataj kanqa yarqhaykuna, sinch'i jallp'a ikhakuykuna ima kaynejpi, jaqaynejpi. 8Chaywampis chay tukuy imasqa nanaykunaj qallariynillanraj kanqa. 9Chantá qankunata ñak'arichisonqachej, wakinniykichejtataj wañuchisonqachej. Ajinata tukuy runaj chejnisqan kankichej Noqaj sutiyrayku. 10Chaypacha ashkhas misk'anqanku; wakinkuna purajmanta ch'atanakonqanku, chejninakonqankutaj. 11Ashkha llulla profetas rikhurimuspa, ashkhasta pantachenqanku. 12Anchapuni jucha kajtintaj, ashkhaspa munakuyninku chiriyaponqa. 13Pichus tukukuykama sinch'ita sayajrí, chaymá salvasqa kanqa. 14Janaj pacha reinomanta evangelio tukuynejpi willasqa kanqa, tukuy runas yachanankupaj; chaypachamá tukukoyqa jamonqa. 15Pichus kayta leejqa entiendechun. Maypachachus rikunkichej chay chejnina millay millachikunata Diospa Templompi sayashajta, mayqenmantachus profeta Daniel parlasqanta chaypacha, Judeapi kashajkuna ayqechunku orqosman. 17Chay p'unchaypi pichus alto patapi kashajqa ama urayk'amuchunchu wasinmanta imallatapis orqhoj. 18Chajrapi kashajpis ama kutichunchu wasinman p'achanta orqhoj. 19Ay, chay p'unchaypi wijsayoj warmismanta, ñuñoj wawayoj warmismantapis ima. 20Diosmanta mañakuychej ari, ama chiri tiempopi ayqenaykichej kanampaj, nitaj samarikuna p'unchaypipis. 21Chaypacha manchay ñak'ariy kanqa; kay pacha qallarikusqanmantapacha manaraj chay jina karqachu, nitaj jayk'ajpis kanqachu. 22Chay p'unchaykunachus mana pisiyachisqa kankuman chayqa, mana pipis salvasqachu kanman. Ajllasqasraykutaj chay p'unchaykuna pisiyachisqa kanqanku. 23Chantá pillapis nisojtiykichej: Kaypi Cristo kashan, nispa, chayrí: Jaqaypi kashan, nispa, ama paykunata creenkichejchu. 24Ashkhas jamuspa nenqanku: Noqa Cristo kani, chayrí, profeta kani, nispa. Paykuna jatuchaj señalesta, milagrosta ima ruwanqanku, chaywantaj tukuyta ch'awkiyaspa pantachenqanku; atinkumanchus chayqa, Diospa ajllasqasnintapis pantachinkuman. 25Chaytaqa ñawpajmantaña nerqaykichej. 26Chayrayku: Cristo ch'innejpi kashan, nispa nisojtiykichejqa, ama rinkichejchu; chayrí: Wasi ukhupi kashan, nispa nisojtiykichejpis, amallataj creenkichejchu. 27Imaynatachus lliuj lliujqa inti llojsimuynejmanta inti yaykuynejkama lliphipirispa rikuchikun, ajinallataj kanqa Runaj Churimpa jamuynenqa. 28Maypichá wañusqa kashan, chayman suwintus tantakonqanku. 29Ñak'ariy tiempo tukukojtinkamataj, inti laqhayaykaponqa; killapis manaña k'anchanqachu, ch'askastaj urmaramonqanku; cielopi atiykunapis kuyurenqanku. 30Chaypacha Runaj Churimpa señalnin cielopi rikhurenqa, tukuy kay pachapi ayllustaj waqanqanku. Runaj Churinta cielo phuyus patapi jamushajta rikonqanku, tukuy atiyninwan, jatun kaynimpa k'anchayninwan ima. 31Chantá angelesninta kachamonqa tukuy ajllasqasninta tantanankupaj, cornetata sinch'ita waqachispa, kay pachaj k'uchusninmanta cieloj ujnin kantunmanta, ujnin kantunkama. 32Higo sach'amanta rijch'anachinamanta yachaqakuychej: Ramasnin wawayarejtin, laqhesnimpis rikhurirejtin, yachankichej q'oñi tiempo jamushasqantaña. 33Ajinallatataj qankunapis kay tukuy imasta rikuspa, yachankichej ñapis Cristoj kutimunan qayllapiña kasqanta. 34Cheqatapuni niykichej: Kunan tiempo runasqa manaraj wañonqankuchu, chay tukuy ima junt'akunankama. 35Cielopis, kay pachapis tukukaponqanku, nisqasniytajrí mana jayk'ajpis tukukonqankuchu, junt'akonqankupuni. 36Mayk'ajchus, ima p'unchaychus, ima horachus chay imas kananta mana pipis yachanchu; ni janaj pachapi angelespis, nitaj Churipis yachanchu. Tatallay chaytaqa yachan. 37Imaynachus Noepa tiempompi karqa, ajinallataj Runaj Churimpa kutimuynimpis kanqa. 38Noepa tiempompi, manaraj jatun para chayamushajtin, runasqa mikhusharqanku, ujyasharqanku, casarakusharqanku, ususisninkutapis casarachisharqanku, arcaman Noé yaykunankama. 39Paykunaqa mana imatapis reparakorqankuchu jatun para jamunankama, tukuyninkutaj chinkachisqa karqanku. Ajinallataj kanqa Runaj Churimpa kutimuynimpipis. 40Chaypachaqa iskay runas chajrapi kashanqanku. Ujnin oqharisqa kanqa, ujnintaj saqerparisqa. 41Jinallataj iskay warmis molinopi jak'ushanqanku; ujnin oqharisqa kanqa, ujnintaj saqerparisqa. 42Chayrayku, wakichisqas suyaychej, imaraykuchus mana yachankichejchu ima p'unchaychus Señorniykichej kutimunanta. 43Kayta yachaychej: Sichus wasiyojqa tutapi ima horatachus suwa jamunanta yachanman chayqa, mana puñuspa suyaykunman, nitaj wasinta jusk'ojta saqenmanchu. 44Chayrayku qankunapis wakichisqa kaychej, imaraykuchus mana yuyasqaykichej horapi Runaj Churenqa kutimonqa. 45Pitaj chay allin kamachi, yuyayniyojtaj kanman, mayqentachus patronnin churanman kamachi masisninman horampi mikhunata jaywanampaj, chay? 46Kusikuyniyojmin kanqa chay kamacheqa, mayqentachus patronnin chayamuspa ajinata ruwashajta taripajtenqa. 47Cheqatapuni niykichej: Ajinata ruwajtenqa, patronnin payta churanqa mayordomota jina tukuy kapuyninta qhawanampaj. 48Chantá, ichapis chay kamachi sajra kaspa, sonqompi ninman: Manarájsina patronniy chayamonqachu, nispa. 49Jinapi wakin kamachi masisninta maqayta qallarinman, machajkunawantaj mikhunman, ujyanmantaj. 50Ajina kashajtintaj, patronnin kutimonqa, mana suyasqan p'unchaypi, mana yachasqan horapitaj. 51Chaypacha, may sinch'ita jasut'iytawan, payta wijch'onqa puraj uyastawan khuska, maypichus waqay, kiru k'arukuytaj kanqa, chayman.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\