MATEO 25

1Chantá, janaj pacha reinoqa rijch'akun chunka sipaskunaman. Paykunaqa k'anchanasninkuta oqharikuspa, casarakojta taripaj risqanku. 2Phishqa sipaskuna mana yuyayniyoj kasqanku, phishqataj yuyayniyoj. 3Chay mana yuyayniyoj sipaskunaqa k'anchanasninkuta oqharispa, mana aceiteta apakusqankuchu. 4Yuyayniyojkunarí yurusninkupi, k'anchanasninkupi ima aceiteta apakusqanku. 5Casarakoj mana usqhayta chayamojtintaj, tukuyninku puñuywan atichikuspa, puñurparisqanku. 6Chawpi tutata uj qhapariy uyarikusqa: Casarakoj runa chayamushanña; taripamuychej ari, nispa. 7Tukuynin sipaskunataj jatariytawan, k'anchanasninkuta wakichisqanku. 8Jinapi mana yuyayniyojkunaqa nisqanku yuyayniyojkunaman: Qoriwayku uj chhika aceiteta, imaraykuchus k'anchanasniyku wañupushankuña, nispa. 9Yuyayniyojkunatajrí kutichisqanku: Mana qoriykumanchu, imaraykuchus noqaykupaj, qankunapajpis pisinman. Astawanqa, rispa qhatojkunamanta rantikamuychej ari, nispa. 10Chantá paykuna aceiteta rantej rinankukama, casarakoj runa chayamusqa, yuyayniyoj sipaskunataj paywan khuska casamiento wasiman yaykusqanku, punkutaj wisq'akapusqa. 11Qhepata chayamoj sipaskunataj wajyakusqanku: Wiraqochi, wiraqochi, kicharimuwayku, nispa. 12Casarakojtajrí nimusqa: Cheqatapuni niykichej: Qankunataqa mana rejsiykichejchu, nispa. 13Wakichisqapuni kaychej, imaraykuchus mana yachankichejchu ima p'unchaytachus, chayrí ima horatachus Runaj Churin kutimunanta. 14Janaj pacha reinoqa rijch'akun uj runa karuman puririshaspa, kamachisninman kapuyninta saqejman. 15Ujman phishqa talento qolqeta qosqa, ujmantaj iskayta, ujninmantaj uj talentollata. Ajinata sapa ujman qosqa atisqankuman jina. Chaymantataj karuman ripusqa. 16Chantá phishqa talentosta jap'ej kamacheqa chay qolqeta uj jinatawan mirachisqa. 17Jinallatataj iskay talentosta jap'ejpis iskaytawan mirachisqa. 18Uj talentota jap'ejrí rispa, pampata allaytawan, chayman p'ampaykusqa patronnimpa qolqentaqa. 19Patronninkoqa unaymanta kutimuspa, paykunamanta cuentata mañasqa. 20Jinapi phishqa talentosta jap'ej kamachi chimpaykuspa, jaywasqa uj phishqatawan: Wiraqochi, kay phishqa talentosta qowarqanki, chaywantaj kay phishqatawan miracherqani, nispa. 21Patronnintaj nisqa: Walejpacha, allinta ruwaj kamachi. Pisi kajpi qanqa allinta ruwaspa junt'asqaykirayku, kunanqa aswan ashkhata qosqayki; patronniykej kusikuyninman yaykuy, nispa. 22Chaymantaqa iskay talentosta jap'ejñataj chimpaspa, nisqa: Wiraqochi, kay iskay talentosta qowarqanki, chaywantaj kay iskaytawan miracherqani, nispa. 23Patronnintaj payman nisqa: Walejpacha, allinta ruwaj kamachi; pisi kajpi allinta ruwaspa junt'asqaykirayku, kunanqa aswan ashkhata qosqayki; patronniykej kusikuyninman yaykuy, nispa. 24Chantá uj talentota jap'ejqa chimpaykuspa, nisqa: Wiraqochi, rejserqayki phiña runa kasqaykita, mana tarpuspalla cosechasqaykita, jinallataj mana t'akaspalla oqharisqaykita. 25Chayrayku, manchachikuspa, jallp'aman p'ampaykamorqani qolqeykita. Kayqa, jap'ikapuy qolqeykita, nispa. 26Patronnintajrí payman kutichisqa: Sajra, qhella kamachi, yacharqankichu mana tarpuspalla cosechasqayta, jinallataj mana t'akaspalla oqharisqayta? 27Jina kajteyqa, bancoman qolqeyta churanayki karqa, kutimuspa qolqeyta interesnintawan orqhokapunaypaj, nispa. 28Chantá kamachisninta nisqa: Qhechuychej chay qolqe talentota, chunka talentosniyojmantaj qoychej. 29Kapuyniyojmanqa qosqa kanqa, aswan kapuyniyoj kanampaj; pisi kapuyniyojmantatajrí pisi kapusqampis qhechusqa kanqa. 30Jinataj chay ni imapaj allin kamachitaqa jawa laqhaman wijch'uychej, maypichus waqay, kiru k'arukuytaj kanqa, chayman. 31Maypachachus Runaj Churenqa Rey jina jatun kaynimpa k'anchaynimpi tukuy angelesninwan jamonqa chaypacha, lliphipej kamachina tiyanampi tiyaykukonqa. 32Tukuynejmantataj tukuy laya runas ñawpaqenman tantakamonqanku. Paytaj ujkunata ujkunamanta t'aqanqa, imaynatachus michejpis ovejasta cabrasmanta wajman t'aqan, ajinata. 33Ovejasta pañanman churanqa, cabrastataj lloq'enman. 34Chantá Reyqa pañampi kajkunata nenqa: Jamuychej, Tataypa bendecisqasnin, jap'ikapuychej qankunapaj qallariymantapacha wakichisqa reinota. 35Yarqhasqa kashajtiy, qankunaqa mikhuchiwarqankichej; ch'akiyniyoj kashajtiy, ujyachiwarqankichej; forastero kashajtiy, wajyarikuwarqankichej. 36P'achamanta usushajtiy, p'achallichiwarqankichej; onqosqa kashajtiy, waturikuwarqankichej; carcelpi kashajtiypis, watukoj jamuwarqankichej, nispa. 37Chantá cheqan kajta ruwajkuna nenqanku: Señor, mayk'ajtaj yarqhasqata rikususpa, mikhuchisorqayku, chayrí ch'akiyniyoj kashajtiyki, ujyachisorqayku? 38Mayk'ajtaj forasterota rikususpa, wajyarikorqayku, chayrí p'achamanta usushajtiyki, p'achallicherqayku? 39Mayk'ajtaj onqosqata, chayrí carcelpi kashajtiykipis, waturikorqaykuri? nispa taponqanku chay cheqan runasqa. 40Reytaj paykunaman kutichenqa: Cheqatapuni niykichej: Imatachus chay mana kasuta ruwana ujnin kaj wawqeypaj ruwarqankichej, chaytaqa noqa kikiypaj ruwarqankichej, nispa. 41Chantá lloq'empi kajkunaman nenqa: Riychej kaymanta, sajra runas, wiñay nina larwayman, mayqenchus wakichisqa kashan Kuraj Supaypaj, chantá angelesnimpaj ima. 42Qankunaqa yarqhasqa kashajtiy, mana mikhunata qoriwarqankichejchu, ch'akichikojtiytaj, yakuta mana jaywariwarqankichejchu. 43Forastero kashajtiy, mana wajyarikuwarqankichejchu; p'achamanta usushajtiy, mana p'achallichiwarqankichejchu; onqosqa, carcelpitaj kashajtiypis, mana waturikuwarqankichejchu, nispa. 44Chantá paykuna taponqanku: Señor, mayk'ajtaj rikusorqayku yarqhasqata, ch'akichikojta, forasterota, p'achamanta pisichikojta, onqosqata, carcelpi wisq'asqata ima, manataj yanapasorqaykuchu? nispa. 45Reytaj paykunaman kutichenqa: Cheqatapuni niykichej: Sichus chay mana kasuta ruwana ujnin kaj wawqeypaj mana imata ruwaporqankichej chayqa, nillataj noqapajpis ruwapuwarqankichejchu. 46Chaykunaqa wiñay ñak'ariyman renqanku, cheqan kajta ruwajkunataj wiñay kawsayman renqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\