MATEO 26

1Jesusqa chay tukuy imasta yachachiyta tukuytawan, yachachisqasninman nerqa: 2Qankunaqa yachankichej iskay p'unchaymantawan Pascua fiesta kananta; chaypacha Runaj Churinta jap'enqanku cruzpi chakatanankupaj, nispa. 3Chantá Caifás sutiyoj kuraj kaj sacerdotej patiompi tantakorqanku kuraj sacerdotes, leymanta yachachejkuna, judiospa kuraj runasninku ima. 4Chaypitaj yachachinakorqanku imaynamantapis Jesusta llullerioswan jap'ispa wañuchinankupaj. 5Jinapi ninakorqanku: Ama Pascua fiestapeqa jap'ichinachu, runas ama ch'ajwanankupaj, nispa. 6Jesusqa Betaniapi lepra onqoyniyoj Simonpa wasimpi kashajtin, 7uj warmi qayllaykorqa, valorniyoj perfume aparisqa alabastro nisqa rumimanta yuritupi. Chantá Jesuspa umanman chay perfumeta jich'aykorqa, mikhunampaj tiyasqa kashajtin. 8Jesuspa yachachisqasnintajrí chayta rikuytawan, phiñakuspa, nerqanku: Imapajtaj kay jinata perfumeta usuchinri? 9Chayqa ashkha qolqepi vendekunman karqa, wajchasman qonapaj, nispa. 10Jesustajrí chayta yachaspa, paykunaman nerqa: Imaraykutaj kay warmipaj rimashankichejri? Chay ruwasqanqa Noqapaj allin. 11Wajchasqa qankunawampuni kanqanku, Noqarí mana qankunallawampunichu kasaj. 12Payqa kay perfumewan jawiwaspa, p'ampakunaypaj wakichishawan. 13Cheqatapuni niykichej: Mayllapipis tukuy kay pachapi kay evangelio willakojtin, kay warmej ruwasqampis willakullanqataj, paymanta runas yuyarikunankupaj. 14Chaypacha chunka iskayniyojmanta ujnin, Judas Iscariote sutiyojqa kuraj sacerdotesman rerqa. 15Nerqataj: Jesustachus jap'ichiykichejman chayqa, imatataj qowankichejman? nispa. Paykunataj nerqanku: Kinsa chunka qolqeta qosqayku, nispa. 16Chaymantapacha Judas mask'asharqa imaynamantachus Jesusta jap'ichinanta. 17Pascua fiesta ñawpaj p'unchaypi, mana levadurayoj t'anta mikhuna kashajtin, Jesusman qayllaykuspa, yachachisqasnin taporqanku: Maypitaj munanki Pascua mikhuyta wakichinaykuta? nispa. 18Paytaj kuticherqa: Riychej llajtaman, uj runaj wasinman, niychejtaj: Yachachej Señorniykoqa nimusunki: Horay qayllapiña; wasiykipi Pascua mikhuyta yachachisqasniywan mikhusaj, nispa. 19Yachachisqasnintaj Jesuspa kamachisqanman jina, Pascua mikhuyta wakichimorqanku. 20Ch'isiyaykuyta Jesusqa chunka iskayniyoj apostolesninwan mikhoj tiyaykorqa. 21Mikhushajtinkutaj, Jesús nerqa: Cheqatapuni niykichej: Qankunamanta ujniykichej wasanchawanqa, nispa. 22Paykunaqa ancha llakisqa, ujmanta uj tapuyta qallarerqanku: Noqachu kani, Señor? nispa. 23Jesustaj paykunaman kuticherqa: Pichus Noqawan platoman makinta churashan, chay jap'ichiwanqa. 24Cheqatapuni Runaj Churenqa rishan wañuyman, Paymanta qhelqasqa kasqanman jina. Jinapis ay jaqay runamanta, piraykuchus Runaj Churin jap'ichisqa kanqa, chaymanta. Walej kanman karqa chay runapajqa ama nacekunan, nispa. 25Chantá jap'ichinan karqa, chay Judasqa Jesusta taporqa: Yachachej Señor, noqachu kani? nispa. Jesustaj kuticherqa: Arí, qan kanki, nispa. 26Mikhushajtinku, Jesusqa t'antata oqharispa, Dios Tatanman graciasta qorqa, partispataj yachachisqasninman jaywarqa: Mikhuychej, kaymin cuerpoyqa, nispa. 27Copata oqharispataj, graciasta qollarqataj, paykunamantaj jaywarqa. Chantá nerqa: Kaymanta tukuyniykichej ujyaychej. 28Kayqa tratomanta yawarniy, chaytaj jich'asqa kanqa ashkha runaspa juchasninku pampachasqa kanampaj. 29Kayta niykichej: Kunanmantaqa manaña ujyasajchu kay uva sach'aj poqoyninmanta vinota, Tataypa reinompi mosoj vinota qankunawan ujyanaykama. 30Uj salmota takiytawan, tukuyninku Olivos Orqoman rerqanku. 31Chaypacha Jesús paykunaman nerqa: Kunan ch'isi Noqata tukuyniykichej saqerpariwankichej. Diosmanta Qhelqasqapi nin: Michejta wañuchisaj, ovejastaj ch'eqerakonqanku, nispa. 32Wañusqamanta kawsarimpuspataj, ñawpaqeykichejta Galileaman risaj, nispa. 33Chantá Pedroqa Jesusman nerqa: Tukuyninku saqesojtinkupis, noqaqa manapuni jayk'ajpis Qanta saqerparisqaykichu, nispa. 34Jesustaj payman nerqa: Cheqatapuni niyki: Kunan ch'isipacha, manaraj gallo waqayta, kinsa kutita ninki mana rejsiwasqaykita, nispa. 35Pedrotajrí nillarqapuni: Qanwan wañunay kashajtimpis, manapuni nisajchu: Paytaqa mana rejsinichu, nispa. Chay ujkuna apostolespis kikillantataj nerqanku. 36Jesusqa Getsemaní huertaman apostolesninwan chayaspa, paykunaman nerqa: Kaypi tiyarikushaychej, jaqayman rispa Dios Tataymanta mañakamunaykama, nispa. 37Chantá Pedrota, Zebedeoj iskay churisnintawan aswan jaqaynejman pusarispa, llakiywan ñak'ariyta qallarerqa. 38Chaypacha paykunaman nerqa: Almayqa may llakisqa kashan wañuykama. Kayllapi qhepakuychej, qhawaychejtaj ama puñuspa, nispa. 39Aswan ñawpajman rispa, pampakama k'umuykukuytawan, Diosmanta mañakorqa: Tatáy, atikojtenqa, Noqamanta karunchay ñak'arinay kashan, chayta; chaywampis, ama Noqaj munaynillayqa kachunchu, astawanqa Qampa munayniyki ruwasqa kachun, nispa. 40Kutimuspa, apostolesninta puñurashajta tariparqa. Pedrotataj nerqa: Manachu uj horallatapis, mana puñuspa Noqawan kayta aterqankichej? 41Ama puñuychejchu, rijch'arisqa kaychej; jinataj Diosmanta mañakuychej, ama juchaman urmanaykichejpaj. Cheqatapuni espiritoqa wakichisqa kashan kasunapaj, aycha cuerpotajrí pisi kallpayoj, nispa. 42Chantá ujtawan rispa, mañakullarqataj: Tatáy, ñak'arinaypuni kajtenqa, Qampa munayniyki ruwasqa kachun, nispa. 43Kutimuspataj, chay kinsantin apostolesninta puñurashajllatataj tariparqa, ñawisninku puñuywan atipasqa kasqankurayku. 44Jinapi paykunata saqespa, kutillarqataj; kinsa kaj mañakuynimpipis kikillantataj mañakorqa. 45Chaymanta kutimuspa, apostolesninman nerqa: Kunanqa puñukapuychej, samarikuychejtaj. Hora qayllamushanña, Runaj Churintaj juchasapaspa makisninman jaywasqa kanqa. 46Sayariychej, jaku ripuna. Noqata jap'ichiwajqa chayamushanña, nispa. 47Jesús parlashajtillanraj, Judas, chunka iskayniyoj apostolesmanta ujnin kaj chayamorqa. Paywantaj ashkha runas jamorqanku espadasniyoj, k'aspisniyoj ima. Paykunataqa kachamusqanku kuraj sacerdotes, llajtamanta kuraj runas ima. 48Jesusta jap'ichejtaj paykunaman yachachisqa: Pitachus much'aykusaj, chay runataqa jap'inkichejpacha, nispa. 49Jinapi Jesusman qayllaykuspa, nerqa: Imaynalla, Yachachej Señorníy, nispa, much'aykorqataj. 50Jesustaj payman nerqa: Kawsaqe, ruwanaykitaqa ruwallayña, nispa. Judaswan jamojkunataj chimpaykuspa, Jesusta presocharqanku. 51Chay ratopacha Jesuswan kajkunamanta ujnenqa espadanta sik'ikuspa, kuraj kaj sacerdotej kamachimpa ninrinta wajtaspa, qholurparerqa. 52Jesustajrí nerqa: Espadaykita waqaychay. Espadata oqharejkunaqa espadallawantaj wañuchisqa kanqanku. 53Tataymantachus mañakuyman yanapanawanta chayqa, kunampacha chunka iskayniyoj tropa angelesninmanta astawan kachamuwanman. 54Ajina kanman chayrí, imaynamantataj Diosmanta Qhelqasqaqa junt'akunmanri? nispa. 55Chantá Jesusqa runasman nerqa: Suwaman jinachu espadasniyoj, k'aspisniyoj ima jap'iwaj jamunkichej? Sapa p'unchay qankunawan Templopi yachachispa kashajtiy, mana jap'iwarqankichejchoqa. 56Chaywampis kay tukuy imaqa ruwakun profetaspa qhelqasqanku junt'akunampaj, nispa nerqa Jesusqa. Chantá tukuynin yachachisqasnin Payta saqerpayaspa, ayqerikaporqanku. 57Jesustaqa presochaspa, pusarqanku kuraj kaj sacerdote Caifaspa wasinman, maypichus tantasqa kasharqanku leymanta yachachejkuna, kuraj runas ima, chayman. 58Pedrotaj karu qhepallanta qhaterqa kuraj kaj sacerdotej pationkama. Chayman yaykuspataj, kamachiswan tiyaykukorqa, suyaspa imachus kananta. 59Chaykama kuraj sacerdotes, jatun juntapi kajkuna ima mask'asharqanku imallatapis, chaymanta Jesusta tumpaspa Payta wañuchinankupaj. 60Ashkha llulla testigos jamorqanku, manataj Jesuspi ima juchatapis tarerqankuchu. Chaywampis, qhepataña iskay llulla testigos jamullarqankutaj. 61Paykunataj nerqanku: Kay runata nejta uyarerqayku: Diospa Templonta urmachiyta atini, kinsa p'unchaypitaj sayarichiyta, nispa. 62Chantá kuraj kaj sacerdote sayarispa, Jesusta nerqa: Manachu imatapis contraykipi parlajkunaman kutichikunki? nispa. 63Jesustajrí ch'inlla kakorqa. Chantá kuraj kaj sacerdoteqa Jesusta nerqa: Kawsashaj Diospa sutimpi niwayku: Qanchu Cristo, Diospa Churin kanki? nispa. 64Jesustaj kuticherqa: Arí, qan ninki. Astawanqa niykichej: Kunanmanta ñawpajman Runaj Churinta rikunkichej Tukuy Atiyniyoj Diospa pañampi tiyashajta, cielo phuyuspitaj jamushajta, nispa. 65Chayta uyariytawankama, kuraj kaj sacerdoteqa p'achasninta llik'irakuspa, nerqa: Kay runaqa Diospa contrampi sajrata riman. Imapajñataj testigosta munanchejri? Qankuna uyarinkichej Diospa contrampi sajrata rimasqanta. 66Ima ninkichejtaj qankuna? nispa. Paykunataj kuticherqanku: Payqa juchayojpuni; wañuchisqapuni kanan tiyan, nispa. 67Chayta niytawantaj, Jesuspa uyanman thoqaykorqanku, laq'arqanku, wakintaj sajmaspa, nerqanku: Yu Cristo, sut'inchawayku pichus sajmasusqanta, nispa. 69Pedro jawa patiopi tiyasqa kashajtin, uj sipas kamachi qayllaykuspa, nerqa: Qampis Galilea llajtayoj Jesuswan purej kanki, nispa. 70Payrí tukuypa ñawpaqempi nerqa: Mana Payta rejsinichu, nitaj yachanichu imatachus nisqaykita, nispa. 71Punkuta llojsishajtin, waj sipas kamachiñataj payta rikuspa, chaypi kajkunaman nerqa: Kaypis nazareno Jesuswan kasharqa, nispa. 72Pedrotajrí juramentowan nerqa: Mana chay runata rejsinichu, nispa. 73Uj chhikanmantawan, chaypi kashajkunañataj Pedroman qayllaykuspa, nerqanku: Cheqatapuni qampis paykunamanta kanki; parlaynillaykipi yachakushan, nispa. 74Jinapi Pedroqa kutin kutinta juraspa, nerqa: Manapuni rejsinichu chay runataqa pichus kampis, nispa. Chay ratopachataj, gallo waqarqa. 75Chantá Pedro yuyarikorqa Jesús kay nisqanmanta: Manaraj gallo waqayta, kinsa kutita ninki mana rejsiwasqaykita, nispa. Jawaman llojsispataj, sonqo nanayta waqarikorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\