MATEO 28

1Samarikuna p'unchay pasayta, semanaj ñawpaj p'unchaynin sut'iyamuyta, María Magdalena, chay uj Mariawan ima rerqanku aya p'ampanata watukoj. 2Jallp'aqa ikhakusqa, imaraykuchus Señorpa uj angelnin janaj pachamanta urayk'amuytawan, rumita tijrarpayaspa, chay patapi tiyaykukusqa. 3Rijch'aynenqa lliuj lliujpa k'anchaynin jina kasqa, p'achantaj rit'i jina yuraj. 4Soldadostaj chayta rikuspa, manchariywan kharkatiterqanku, wañusqa jinataj wijch'ukorqanku. 5Chay angelqa warmisman nerqa: Ama manchachikuychejchu. Noqa yachani Jesusta mask'ashasqaykichejta, pichus chakatasqa karqa, chayta. 6Mana kaypiñachu. Nisqanman jina kawsarimpunña. Jamuychej, qhawaykuychej maypichus Señor churasqa karqa, chayta. 7Chantá usqhayta rispa, yachachisqasninman willamuychej: Wañusqakunamanta kawsarimpun, ñawpaqeykichejtataj Galileaman rishan. Chaypi Paywan tinkukunkichej, nispa. Chaytaqa noqa niykichej, nispa nerqa chay angelqa. 8Jinapi paykuna chay aya p'ampanamanta llojsiytawan, mancha manchalla, jatun kusiywantaj, usqhayta rerqanku Jesuspa yachachisqasninman willamoj. 9Jinata rishajtinku, Jesús rikhurispa, paykunata napaykorqa. Paykunataj qayllaykuytawan, chakisninta ojllaykorqanku, yupaycharqankutaj. 10Jesustaj paykunata nerqa: Ama manchachikuychejchu; rispa hermanosniyman willamuychej Galileaman rinankuta. Chaypi rikuwanqanku, nispa. 11Warmis rinankukama, wakin soldados llajtaman rispa, kuraj sacerdotesman willamorqanku chay tukuy imamanta. 12Kuraj sacerdotestaj, kuraj runaswan tantaykukuspa, yachachinakorqanku. Chantá soldadosman ashkha qolqeta lluk'iykuspa, 13nerqanku: Qankunaqa niychej: Yachachisqasnin tuta jamuspa, Jesuspa ayanta suwasqanku, puñunaykukama, nispa. 14Kamachej chayta yachajtenqa, noqayku paywan parlasqayku, ama imanasunaykichejpaj, nispa. 15Chantá chay soldadosqa qolqeta jap'iytawan, kikinta ruwarqanku, yachachisqa kasqankuman jina. Chay ruwasqankutaj kunan p'unchaykama willakun judíos ukhupi. 16Chantá chunka ujniyoj apostolesqa Galileaman rerqanku, maymanchus Jesús kamacherqa rinankuta, chay orqoman. 17Jesusta rikuspataj yupaycharqanku, wakinrí iskayrayarqanku. 18Chantá Jesús qayllaykuspa, paykunata nerqa: Dios Tatayqa kamachina tukuy atiyta qowan janaj pachapi, kay pachapipis. 19Chayrayku rispa, tukuy laya runasta yachachisqasniyman tukuchimuychej, bautizaspa Dios Tataj, Dios Churej, Dios Espíritu Santoj sutimpi. 20Yachachimuychej paykunaman imatachus Noqa kamacherqaykichej, chayta paykunapis kasunankupaj. Chantá yachaychej, Noqa qankunawan tuta p'unchay kasqayta, kay pacha tukukunankama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\