MATEO 3

1Jaqay p'unchaykunapi Juan Bautista rikhurimorqa, willaraspa Judeaj ch'in pampasnimpi. 2Pay nerqa: Diosman kutirikuychej, imaraykuchus janaj pacha reinoqa qayllapiña kashan, nispa. 3Kay Juanmanta profeta Isaías qhelqasqa: Uj runaj qhaparisqan ch'innejpi uyarikun: Señorpa ñanninta wakichiychej, purinasnintataj cheqanyachiychej, nispa. 4Juanqa camello millmamanta ruwasqa p'achawan p'achallisqa karqa, qara chumpiwantaj chumpiykusqa. Payqa mikhoj langostasta, lachiwana misk'ita ima. 5Runas payta uyarej jamorqanku Jerusalenmanta, Judeamanta, tukuy Jordán Mayoj muyuyninmanta ima. 6Juchasninkuta willakojtinkutaj, Juanqa Jordán Mayupi paykunata bautizaj. 7Juanqa ashkha fariseosta, saduceostawan bautismoman jamojta rikuspa, nerqa: Katarispa miraynin, pitaj yachachisorqachej Diospa jamoj k'ajaj phiñakuyninmanta ayqeytari? 8Allinta kawsaychej ari, Diosman kutirikusqaykichejmanta poqoyta jina sut'ita rikuchispa. 9Ama niychejchu qankunaqa: Abrahampa miraynin kayku, nispa. Noqa niykichej: Diosqa kay rumismantapis wawasta sayarichiyta atin Abrahampaj. 10Ñapis hachaqa sach'aspa saphinman churasqaña kashan. Tukuy mana allinta poqoj sach'aqa k'utusqa kaspa, ninaman wijch'uykusqa kanqa. 11Noqaqa cheqamanta bautizaykichej yakuwan, Diosman kutirikunaykichejpaj. Qhepayta jamojrí noqamanta aswan atiyniyoj; chayrayku, mana juk'utallantapis apanaypaj jinachu kani. Payqa bautizasonqachej Espíritu Santowan, ninawan ima. 12Jorcapis makimpiña kashan, trigota erapi wayrachinampaj. Chaymantataj trigota pirwaman waqaychanqa, pajantataj mana jayk'aj thasnukoj ninaman kanaykonqa. 13Jesús jamorqa Galileamanta Jordán Mayuman, Juanwan bautizachikoj. 14Juantajrí ni imarayku Jesusta bautizayta munaspa, nerqa: Noqa Qanwan bautizachikunay kashajtinchu, Qan jamunki noqawan bautizachikoj? nispa. 15Jesús kuticherqa: Saqeway kunan bautizachikojta, imaraykuchus aswan walej Diospa kamachisqanta junt'ana, nispa. Chaymanta Juan saqellarqaña Jesús bautizachikunanta. 16Jesús bautizachikuytawan yakumanta llojsishajtin, cielo kicharikorqa, rikorqataj Diospa Espiritunta paloma jina Paypa patanman urayk'amushajta. 17Jinallapi janaj pachamanta Dios nimorqa: Kaymin ancha munasqa Chureyqa. Paywan sonqo junt'asqa kani, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\