MATEO 4

1Chaymanta Espíritu Santoqa Jesusta pusarqa ch'innejman, chaypi Kuraj Supay atispaqa Jesusta juchaman urmachinampaj. 2Chay ch'innejpi Jesusqa tawa chunka p'unchayta, tawa chunka tutatawan mana mikhusqa kaspa, yarqhachikorqa. 3Chaypacha Kuraj Supay qayllaykorqa Jesusta juchaman urmachiyta munaspa, nerqataj: Diospa Churinchus kanki chayqa, niy kay rumista t'antaman tukunankuta, nispa. 4Chantá Jesús kuticherqa: Diosmanta Qhelqasqapi nin: Mana t'antallawanchu runaqa kawsanqa; astawanqa, Diospa siminmanta tukuy llojsimoj nisqaswan kawsanqa, nispa. 5Chaymanta, Kuraj Supayqa Jerusalén llajtamanñataj Jesusta pusaspa, Temploj torren patapi rikhuricherqa. 6Nerqataj: Diospa Churinchus kanki chayqa, uraman wijch'uykukuy, imaraykuchus Diosmanta Qhelqasqapi nin: Diosqa angelesninta kachamusonqa makisninkuwan jap'isunankupaj, chakiykita ama rumiman takakunaykipaj, nispa. 7Jesustajrí kuticherqa: Qhelqasqallataj kashan: Señor Diosniykita ama pruebaman churankichu, nispa. 8Ujtawan Kuraj Supay pusarqa Jesusta jatun orqo pataman. Chaymantataj tukuy kay pachantimpi kaj llajtasta, qhapaj kapuyninkutawan ima rikuchispa, 9Jesusta nerqa: Noqa kay tukuy imata qosqayki, qonqorikuspachus yupaychawanki chayqa, nispa. 10Chaypacha Jesús kuticherqa: Riy kaymanta, Satanás. Diosmanta Qhelqasqapi nin: Señor Diosniykita yupaychanki, Pay sapallantataj sirvinki, nispa. 11Chantá Kuraj Supay riporqa, angelestaj jamuspa, mikhuyta jaywarqanku. 12Jesusqa Juan Bautista preso kasqanta uyarispa, Galileaman rerqa. 13Nazaretta saqespa, Capernaum llajtaman tiyakoj riporqa. Chay llajtaqa Galilea Qocha kantupi karqa, Zabulón jallp'asnejpi, Neftalijpapiwan. 14Chay karqa profeta Isaiaspa nisqan junt'akunampaj: 15Zabulonpa, Neftalijpa jallp'asnin, Jatun Qochaman rej ñan, Jordán Mayoj chimpan; Galilea jallp'a, maypichus mana judío kajkuna tiyakunku, chay. 16Laqhapi tiyakoj runas rikorqanku uj jatun k'anchayta. Wañuy llanthu cheqapi tiyakojkunamampis uj k'anchay lliphipimorqa, nispa. 17Chaymantapacha Jesús kay jinata willarayta qallarerqa: Diosman kutirikuychej, imaraykuchus janaj pacha reinoqa qayllaykamunña, nispa. 18Jesusqa Galilea Qocha kantunta rishaspa, iskay wawqesta rikorqa. Ujnin karqa Simón, Pedro sutiyoj, ujnintaj Andrés. Paykunaqa challwiris kaspa, challwa jap'ina ch'ipata jatun qochaman wijch'uykusharqanku. 19Jesustaj paykunata nerqa: Jamuychej qhepayta, Noqataj runa jap'ej challwirista ruwasqaykichej, nispa. 20Paykunataj chay ratopacha ch'ipasninkuta saqerpayaspa, Jesuspa qhepanta rerqanku. 21Astawan ñawpajman rispaqa, iskay wawqestawan rikullarqataj: Santiagota, Juantawan. Paykunaqa karqanku Zebedeoj churisnin. Uj botepi kasharqanku Zebedeo tatankuwan, challwa jap'ina ch'ipasninkuta t'irispa. Paykunatapis Jesusqa wajyallarqataj. 22Chay ratopachataj boteta, tatankutawan saqerpayaspa, Jesuspa qhepanta rillarqankutaj. 23Jesús muyumorqa tukuynin Galileata, yachachispa sinagogasninkupi, willaraspataj reinoj evangelionmanta. Llajtapitaj runasta sanoyacherqa tukuy laya onqoykunamanta, nanaykunamantawan. 24Chantá tukuy Siria jallp'api Jesús atiyniyoj kasqanta uyarispa, runasqa pusamorqanku tukuy laya onqoykunawan, ñak'ariykunawan, nanaykunawan ima kajkunata, supayniyojkunata, t'uku onqoyniyojkunata, suchusta ima. Chantá Jesusqa paykunata sanoyaracherqa. 25Ashkha runastaj Jesuspa qhepanta risharqanku Galileamanta, Decapolismanta, Jerusalenmanta, Judeamanta, Jordán Mayoj chimpanmanta ima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\