MATEO 5

1Jesús ashkha runasta rikuspa, orqoman wicharerqa. Chaypi tiyaykukojtintaj, yachachisqasnin Payman qayllaykorqanku. 2Chantá Jesús yachachiyta qallarispa, nerqa: 3Kusikuyniyojmin kanku wajcha sonqoyoj kasqankuta reparakojkunaqa, imaraykuchus paykunajta janaj pacha reinoqa. 4Kusikuyniyojmin kanku waqajkunaqa, imaraykuchus paykunataqa Dios sonqochanqa. 5Kusikuyniyojmin kanku llamp'u sonqoyojkunaqa, imaraykuchus paykuna kay pachata herenciankupaj jap'enqanku. 6Kusikuyniyojmin kanku cheqan kawsaymanta yarqhachikojkunaqa, ch'akichikojkunapis, imaraykuchus paykuna sajsachisqa kanqanku. 7Kusikuyniyojmin kanku khuyakojkunapis, imaraykuchus paykunaqa khuyakuyta tarenqanku. 8Kusikuyniyojmin kanku llimphu sonqoyojkunaqa, imaraykuchus paykunaqa Diosta rikonqanku. 9Kusikuyniyojmin kanku allinyachejkunaqa, imaraykuchus paykunaqa Diospa wawasnin nisqa kanqanku. 10Kusikuyniyojmin kanku cheqan kawsayrayku ñak'arejkunaqa, imaraykuchus janaj pacha reinoqa paykunajta. 11Kusikuyniyojmin kankichej runas Noqarayku qankunapaj rimajtinku, chejnispa ñak'arichisojtiykichej, tukuy imatataj llullakuspa contraykichejpi nejtinku ima. 12Kusikuychej jatun kusiywan, imaraykuchus jatunmin janaj pachapi t'inkaykichejqa. Ajinallatataj qankunamanta ñawpajta jamoj profetastapis chejnispa ñak'aricherqanku. 13Qankunaqa kay pachapaj kachi kankichej. Kachichus laq'ayanman chayqa, imawantaj kachichakonqari? Mana imapaj walejñachu, manachayqa jawaman wijch'unallapajña, runa sarunampajtaj. 14Qankunaqa kay pachapaj k'anchay kankichej. Orqo patapi llajtaqa mana pakasqa kayta atinchu. 15Nillataj pipis k'anchayta jap'ichinchu wich'iwan k'umpuykunampaj. Pillapis k'anchata jap'ichispaqa, pataman churan wasipi tukuy kajkunata k'anchanampaj. 16Ajinallatataj k'anchayniykichejqa k'anchachun runaspa ñawpaqempi, paykuna allin ruwasqasniykichejta rikuspa, janaj pachapi kashaj Tataykichejta jatunchanankupaj. 17Ama qankunaqa yuyaychejchu Moisespa leyninta chinkachej jamusqayta, chayrí, profetaspa yachachisqankuta. Mana chaykunata chinkachejchu jamuni, astawampis junt'aj jamuni. 18Chayrayku cheqatapuni niykichej: Cielopis, kay pachapis kashanankamaqa, leymanta mana uj juch'uy letra, ni uj ch'iñi rayallapis chinkanqachu, tukuy ima junt'akunankama. 19Sichus pipis kay kamachisqasmanta aswan juch'uy kajllatapis p'akinman, kikillantataj wajkunamampis p'akiyta yachachinman chayqa, janaj pacha reinopeqa ancha juch'uypaj qhawasqa kanqa. Ajinallatataj sichus pipis chay kamachisqasta junt'anqa, wajkunamampis junt'ayta yachachenqa chayqa, chaymá sumaj jatumpaj qhawasqa kanqa janaj pacha Diospa reinompeqa. 20Chayrayku qankunaman niykichej: Manachus cheqan kayniykichejqa leymanta yachachejkunajmanta, fariseospamantawan aswan allin kanqa chayqa, mana yaykunkichejchu janaj pacha reinoman. 21Qankuna uyarerqankichej ñawpa runasman imachus nisqa kasqanta: Ama runata wañuchinkichu; pillapis runata wañuchejqa juiciopi juchachasqa kanqa, nispa. 22Noqatajrí niykichej: Sichus pipis wawqempaj phiñakun chayqa, juchachasqa kanqa juiciopaj. Pichus wawqenta wampu nejpis jatun juntapi juchachasqa kanqa; chantá sichus pipis wawqenta opa ninman chayqa, infierno nina larwayman urmaykunampaj jinaña kanqa. 23Chayrayku altarman jaywanaykita apashaspachus yuyarikuwaj wawqeyki qampaj phiñasqa kasqanta chayqa, 24altarpa ñawpaqenman jaywanaykita saqey. Ñawpajta wawqeykiwanraj allinyakamuy. Chaymanta kutimusparaj, apamusqaykita Diosman jaywayta atinki. 25Sichus piwampis phiñanakuytawan quejaman rishanki chayqa, paywan allinyakapuy, ama enemigoykeqa juezwan jap'ichisunampaj, jueztaj soldadoswan carcelman wisq'achisunkiman. 26Cheqatapuni niyki: Mana jaqaymantaqa llojsimuwajchu tukuy manuykita paganaykikama. 27Qankuna uyarerqankichejña nisqa kasqanta: Ama qhenchachakunkichu khuchichakuspa, nispa. 28Noqatajrí niykichej: Sichus pipis uj warmita qhawan munapayaspa chayqa, ñapis paywan sonqompi khuchichakunña, nispa. 29Chayrayku paña ñawiyki juchaman urmachinayasojtenqa, sik'ispa wijch'uy, imaraykuchus aswan allin kanqa uj ñawillayki chinkanan, tukuy cuerpoyki nina larway infiernoman wijch'uykusqa kananmantaqa. 30Ajinallatataj paña makiyki juchaman urmachinayasojtenqa, khuchuspa wijch'uy. Aswan allin kanqa uj makillayki chinkanan, tukuy cuerpoyki nina larway infiernoman wijch'uykusqa kananmantaqa. 31Ajinallatataj ñawpajta nisqa karqa: Pillapis warminmanta t'aqakojqa t'aqanaku papelta qopuchun, nispa. 32Noqatajrí niykichej: Sichus pipis warminmanta t'aqakun mana pay wajwan wasanchaspa khuchichakojtillan chayqa, warminta khuchichakuy juchaman urmachin; pitajchus chay warmiwan casarakojpis khuchichakuy juchaman urmallantaj. 33Uyarillarqankichejtaj ñawpa runasman nisqa kasqanta: Ama qhasimanta jurankichu, manachayqa Diospa ñawpaqempi imatachus jurasqaykita junt'anki, nispa. 34Noqatajrí niykichej: Amapuni jurankichejchu janaj pacharaykupis, imaraykuchus chayqa Diospa kamachina tiyanan. 35Nitaj kay pacharaykupis jurankichejchu, imaraykuchus chayqa Diospa chakisnimpa sarunanmin. Nillataj Jerusalenraykupis jurankichejchu, imaraykuchus chayqa jatun reypa llajtanmin. 36Amallataj umaykichejraykupis jurankichejchu, imaraykuchus mana uj chujchallatapis yurajyachiyta nitaj yanayachiyta atinkichejchu. 37Chayrayku parlayniykichejqa kay jina kachun: Arí, arí, nispa; chayrí: Mana, mana, nispa. Chaymanta aswanqa sajramanta jamun. 38Ñawpajta uyarerqankichej: Ñawimanta ñawi, kirumanta kiru, nisqa kasqanta. 39Noqatajrí niykichej: Sajra runamanqa ama kutichikuychejchu; pillapis paña uyaykipi laq'asojtenqa, lloq'e uyaykitawan rikuchiy. 40Sichus pipis munan quejasuyta p'achaykita qhechusunampaj chayqa, sacoykitawan saqepuy. 41Sichus pipis uj kilometrota q'epinta apachiytapuni munasunki chayqa, uj jinatawan apapuy. 42Pipis imata mañakusojtenqa, qoriy; manukusuyta munajmampis ama niychu: Mana, nispa. 43Uyarerqankichej nisqa kasqanta: Runa masiykita munakunki, enemigosniykitataj chejninki, nispa. 44Noqatajrí niykichej: Enemigosniykichejta munakuychej, chejnispa qankunata qhatiykachajkunapajtaj Diosmanta mañapuychej. 45Ajinamanta, janaj pachapi kashaj Tataykichejpa wawasnin kankichej. Payqa sajra runaspaj, k'acha runaspajpis intinta llojsichimun. Kikillantataj parachimun tukuypaj, allin runaspaj, sajra runaspaj ima. 46Qankunata munakojkunallatachus munakunkichej chayqa, ima t'inkayojtaj kawajchejri? Manachu impuesto cobrajkunapis kikillantataj ruwanku? 47Wawqesnillaykichejtachus napaykunkichej chayqa, ujkunamanta ima aswan allintataj ruwankichejri? Manachu mana judiokunapis kikillantataj ruwanku? 48Imaynachus janaj pachapi kashaj Tataykichejqa cheqan munakuyniyoj, ajinallatataj qankunapis kaychej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\