MATEO 7

1Ama wajkunata juchachaychejchu, ama qankunapis juchachasqa kanaykichejpaj. 2Imaynatachus wajkunata juchachankichej, ajinallatataj qankunapis juchachasqa kankichej. Ima chimpuwanchá wajkunaman midinkichej, chayllawantaj qankunaman midisonqachej. 3Imaraykutaj wawqeykej ñawimpi q'opata qhawanki, qampa ñawiykipitaj kurkuta mana rikukunkichu? 4Chayrí, imaynatataj wawqeykita niwaj: Saqeway ñawiykimanta q'opata orqhojta, nispa, qampa ñawiykipi kurku kashajtin? 5Puraj uya. Qampa ñawiykimantaraj kurkuta ñawpajta orqhokuy. Chaymantataj sut'ita rikuspa, wawqeykej ñawinmanta q'opata orqhonki. 6Diospaj t'aqasqa kajtaqa ama alqosman qoychejchu, nitaj khuchismampis perla walqasniykichejta wijch'uychejchu. Pajtataj chakisninkuwan chay walqasta sarurankuman, kutirimuspataj janch'asunkichejman. 7Mañakuychej, qosunkichejtaj; mask'aychej, tarinkichejtaj; punkuta takaychej, kicharisonqachejtaj. 8Mañakojqa jap'in; mask'ajpis tarin; punkuta takajmampis kicharinku. 9Pi runataj qankunamanta kanman, wawan t'antata mañakojtin, rumita qojri? 10Challwata mañakojtimpis, kataritachu qonman? 11Sichus qankuna sajra runas kaspa, allin imasta wawasniykichejman qoyta yachankichej chayqa, imaraykutaj janaj pachapi kashaj Tataykichej aswan allin imastaraj mana qonmanchu Paymanta mañakojkunaman? 12Chayrayku, imatachus munankichej runas qankunapaj ruwanankuta, ajinallatataj qankunapis paykunapaj ruwapuychej, imaraykuchus chayta leyqa kamachin, profetaspis. 13K'ullku punkunejta yaykuychej, imaraykuchus anchomin punkoqa, jatuntaj chinkayman pusaj ñampis, chaynejta yaykojkunataj ashkhas kanku. 14Punkoqa k'ullkumin, k'ullkullataj kawsayman pusaj ñampis. Chayta tarejkunaqa pisi kanku. 15Llulla profetasmanta allinta qhawakuychej; paykunaqa jamusunkichej ovejas jina p'achallisqa, ukhunkupitajrí suwa atojkuna kanku. 16Ruwasqasninkunejta paykunata rejsinkichej. Khishkasmantachu runas uvasta pallanku? Chayrí khishka qhorasmantachu higostapis pallanku? 17Ajinata, allin sach'aqa sumaj poqoykunata poqon; mana walej sach'arí, manallataj allin poqoykunatachu poqon. 18Sumaj sach'aqa mana atinchu poqoyta mana walej poqoykunataqa, nillataj mana allin sach'apis allin poqoykunata poqoyta atinchu. 19Ima sach'allapis mana walejta poqospaqa, k'utusqa kanqa, ninamantaj khanasqa. 20Ajinata, ruwasqasninkunejta llulla profetastaqa rejsinkichej. 21Mana tukuy pikunachus: Señor, Señor, nispa niwajkunachu janaj pacha reinoman yaykonqanku. Manachayqa, janaj pachapi kashaj Tataypa munayninta ruwajkunalla yaykonqanku. 22Chay p'unchaypeqa ashkhas niwanqanku: Señor, Señor. Manachu sutiykipi sut'incharqayku, sutiykipitaj supaykunata qharqorqayku, sutillaykipitaj ashkha milagrostapis ruwarqayku? nispa. 23Chaypachataj paykunaman nisaj: Ni jayk'aj qankunata rejserqaykichejchu. Chinkaychej ñawpaqeymanta, sajrata ruwajkuna, nispa. 24Sichus pipis kay nisqasniyta uyarispa ruwan chayqa, chay runaqa sumaj yuyayniyoj chhanka patapi wasichakoj runaman rijch'akun. 25Para jich'akamusqa, mayustaj chayamusqanku; wayrataj sinch'ita wayramuspa, chay wasiman wajtakamusqa. Chay wasitajrí mana urmasqachu chhanka patapi ruwasqa kasqanrayku. 26Sichus pipis kay nisqasniyta uyarispa, mana kasun chayqa, mana yuyayniyoj, t'iyu patapi wasichakoj runaman rijch'akun. 27Para jich'akamusqa, mayustaj chayamusqanku; wayrataj sinch'ita wayramuspa, wasiman wajtakamusqa. Chantá t'iyu patapi ruwasqa kasqanrayku waseqa urmasqa, thuñikuynintaj manchay llakiy kasqa, nispa nerqa Jesusqa. 28Chay imasta Jesús parlayta tukusqanmanta, runasqa yachachiyninmanta mayta t'ukorqanku. 29Atiyniyoj jinapuni yachachisharqa, manataj leymanta yachachejkuna jinallachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\