MATEO 8

1Jesús orqomanta urayk'amusqantawan, ashkha runas Paywan khuska risharqanku. 2Chantá lepra onqoyniyoj uj runaqa Jesusman qayllaykorqa, ñawpaqenman pampakama k'umuykukuspataj, nerqa: Señor, munankichus chayqa, atinki sanoyachiwayta, nispa. 3Jesustaj makinta aysarispa, payta llankhaykorqa, nerqataj: Arí munani, llimphuchasqa kay, nispa. Chayta Jesús nejtinkamataj, chay runaqa lepramanta sanoyasqa karqa. 4Jesús nillarqataj: Uyariway: Ama kayta pimampis willankichu; manachayqa rispa, sacerdoteman rikuchikamuy. Moisespa kamachisqanman jinataj, jaywanaykita qomuy, runas yachanankupaj onqoyniykimanta llimphuchasqa kasqaykita. 5Jesusqa Capernaum llajtaman yaykusqantawankama, romano soldadosta kamachejqa Payman qayllaykuspa, 6mañakorqa: Señor, uywasqay mana kuyurej, suchuyasqa wasiypi kashan; anchatapuni nanaywan ñak'arishan, nispa. 7Jinapi Jesús nerqa: Noqa rispa, payta sanoyachimusaj, nispa. 8Soldadosta kamachejtajrí kuticherqa: Señor, noqaqa mana wasiyman yaykunaykipaj jinachu kani. Uj simita nillay, uywasqaytaj sanoyaponqa. 9Noqapis kurajkunaj kamachisqallantaj kani, jinallataj noqapis soldadosta kamachini. Ujninta kamachini: Riy, nispa, rintaj; ujnintapis nillanitaj: Jamuy, nispa, jamuntaj. Kamachiypis imatachus nisqayta ruwallantaj, nispa. 10Jesusqa chayta uyarispa, t'ukorqa, Paywan rejkunamantaj nerqa: Cheqatapuni niykichej: Israelpipis mana kay jina creeyniyoj runataqa tarinichu. 11Niykichej ari: Ashkha runas jamonqanku inti llojsimuynejmanta, inti yaykuynejmanta ima. Janaj pachapitaj Diospa reinompi mikhonqanku Abrahamwan, Isaacwan, Jacobwan ima. 12Janaj pacha reinoj wawasnintajrí jawa laqhaman wijch'usqa kanqanku, maypichus jatun waqay, kiru k'arukuytaj kanqa, chayman. 13Chaymantá Jesusqa chay kamachejta nerqa: Kutiripuy wasiykiman, creesqaykiman jinataj ruwasqa kachun, nispa. Uywasqantaj chay nisqan ratollataj sanoyaporqa. 14Jesusqa Pedroj wasinman rerqa, chaypitaj rikorqa Pedroj suegranta k'aja onqoywan puñunapi sirisqata. 15Chantá onqosqaj makinta llankharejtinkama, k'aja onqoyninmanta sanoyaporqa. Jatarimuspataj, Jesusta sirverqa. 16Ch'isiyaytataj, Jesusman pusamorqanku supayniyoj ashkha runasta. Paytaj uj simillawan supaykunata wijch'orqa chay runasmanta. Ajinallatataj tukuy onqosqastapis sanoyacherqa. 17Chayqa karqa profeta Isaiaspa willasqan junt'akunampaj: Pay kikin aparqa onqoyninchejta, nanayninchejtawan, nispa. 18Chantá Jesusqa muyuynimpi ashkha runasta rikuspa, yachachisqasninta kamacherqa qocha chimpaman rinankuta. 19Leymanta yachachej uj runataj Jesusman qayllaykuspa, nerqa: Yachachej Señor, Qanwan risaj, maymanchá rinki, chayman, nispa. 20Jesustajrí payman kuticherqa: Atojkunajtaqa qaqapi jusk'usninku tiyan, p'isqospis thapasniyojllataj kanku. Runaj Churimpatarí, mana maypi samarikunallampajpis kapunchu, nispa. 21Yachachisqasninmanta ujnin kajtaj nerqa: Señor, saqeway tataytaraj ñawpajta p'ampamunayta, nispa. 22Jesustajrí kuticherqa: Noqata qhatiway; saqey wañusqa kajkuna wañusqasninkuta p'ampanankuta, nispa. 23Chantá Jesusqa boteman yaykuspa, yachachisqasninwan khuska risharqa. 24Jinallaman sinch'i wayra oqharikorqa qochapi, yakutaj manchayta qhollchoqeyaspa, boteta chinkaykuchisharqaña. Jesustajrí puñusharqa. 25Yachachisqasnin qayllaykuytawan Jesusta rijch'arichispa, nerqanku: Señor, salvawayku, chinkaykushanchejña, nispa. 26Chantá Jesús paykunaman nerqa: Imaraykutaj manchachikunkichej, pisi creeyniyoj runas? nispa. Sayariytawantaj, qochata, wayratawan k'amerqa. Wayra thañejtintaj, qocha tiyaykorqa. 27Runastaj t'ukuspa, nerqanku: Pi runataj kayri, wayrawan, qochawan ima kasuchikoj? nispa. 28Jesusqa qocha chimpa Gadarenospa jallp'anman chayarqa. Chantá supayniyoj iskay runas panteonmanta llojsimuspa, Payman chimpaykorqanku. Manchay phiñas kasqankurayku, chay ñanta ni pi purejchu. 29Qhaparerqankutaj: Diospa Churin, ima ruwanayki tiyan noqaykuwan? Noqaykuta ñak'arichejchu jamunki, manaraj ñak'arinayku kashajtin? nispa. 30Paykunamanta karunejpi ashkha khuchis mikhusharqanku. 31Chantá chay supaykunaqa Jesusmanta mañakorqanku: Sichus kay runasmanta qharqowasqayku chayqa, kachawayku jaqay khuchisman, nispa. 32Jesustaj nerqa: Riychej, nispa. Chay supaykunaqa chay iskay runasmanta llojsispa, khuchisman yaykorqanku. Tukuynin khuchistaj imata jina correspa, qaqanejta qochaman wijch'uykukorqanku, chaypitaj jeq'eqaspa wañurarqanku. 33Chantá khuchista michejkunaqa ayqerqanku. Llajtaman chayaspataj, tukuy imata willarqanku chay supayniyoj runasmanta. 34Chay llajtamanta runasrí tukuy llojserqanku Jesusta taripaj. Paywan tinkukuspataj, mañarikorqanku chay cheqamanta ripunanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\