MATEO 9

1Jesusqa boteman yaykuspa, rerqa qocha chimpaman, llajtanmantaj chayarqa. 2Chaymantaj apamorqanku uj suchu runata, phullupi wantumuspa. Jesustaj creesqankuta rikuspa, onqosqata nerqa: Sonqochakuy, wawáy. Juchasniykeqa pampachasqasña, nispa. 3Leymanta wakin yachachejkunatajrí sonqonku ukhupi nisharqanku: Kay runaqa ajinata parlaspa, Diospa contranta rimashan, nispa. 4Jesustajrí imatachus yuyasqankuta yachaspa, nerqa: Imaraykutaj sonqoykichejpi sajra imasta yuyashankichej? 5Imataj aswan atikojlla kanman suchu runaman ninaypaj: Juchasniyki pampachasqaña, nispa ninaychu, chayrí: Sayarikuspa, ripuy, nispa ninaychu? 6Kunan rikuchisqaykichej Runaj Churenqa atiyniyoj kasqanta kay pachapi juchasta pampachanampaj. Chantá suchu runata nerqa: Sayariy, phulluykita oqharikapuspa, wasiykiman ripuy, nispa. 7Chay suchoqa sayariytawan, wasinman riporqa. 8Runastaj chayta rikuspa, manchachikorqanku, Diostataj jatuncharqanku chay jina atiyta runasman qosqanmanta. 9Chaymanta rishaspa, Jesús rikorqa Mateo sutiyoj runata, impuesto cobranampi tiyashajta, nerqataj: Qhepayta jamuy, nispa. Paytaj sayariytawan, Jesuswan rerqa. 10Mateoj wasimpi Jesús mikhunampaj kashajtin, ashkha impuesteroswan, juchasapaswan mikhoj jamorqanku, maypichus Jesús yachachisqasninwan kasharqa, chayman. 11Fariseostajrí chayta rikuspa, Jesuspa yachachisqasninta taporqanku: Imaraykutaj Yachachej Señorniykichej impuesteroswan, juchasapaswan ima mikhunri? nispa. 12Jesustaj chayta uyarispa, nerqa: Sano kajkunaqa jampejta mana wajyanankuchu tiyan, manachayqa onqosqa kajkunalla. 13Reparamuychej imatachus Diosmanta Qhelqasqapi nin, chayta: Ujkunata khuyanaykichejta munani, mana uywa wañuchisqa q'olachinastachu, nispa. Noqaqa mana cheqan runastachu mask'aj jamuni, manachayqa juchasapasta. 14Chaypacha Juan Bautistaj yachachisqasnin Jesusman qayllaykuspa, nerqanku: Noqayku, fariseos ima sapa kuti ayunota ruwayku. Imaraykutaj yachachisqasniyki mana ayunota ruwankuchu? nispa. 15Jesustaj paykunaman nerqa: Atinkumanchu casamientoman wajyasqa kajkuna llakisqa kayta, casarakoj runa paykunawan kashajtin? Uj p'unchay jamonqa ari, maypachachus casarakoj runaqa paykunamanta qhechusqa kanqa; chaypachamá ayunanqanku. 16Mana pipis t'irinmanchu mawk'a p'achaman mosoj trapotaqa. Mosoj trapoqa q'entispa, aswan jatunta llik'irparinman mawk'a p'achataqa. 17Manallataj pipis mosoj vinota jich'anmanchu mawk'a qara botasman. Mosoj vinoqa poqoykuspa, qara botasta phatachinman, jinapitaj vinoqa jich'akunman, qara botaspis usunman. Chayrayku, mosoj vinotaqa mosoj qara botasmampuni jich'anku; ajinamanta ni mayqen imanakonqachu. 18Jesús kay imasta parlashajtenqa, uj kamachej runa Payman qayllaykorqa, ñawpaqempi pampakama k'umuykukuspataj, nerqa: Ususiy wañorqapun; jamuy ari, makiykita payman churanki, kawsarenqataj, nispa. 19Chantá Jesús sayarispa, paywan khuska rerqa, yachachisqasninwan ima. 20Chaypachallataj uj warmi karqa, chunka iskayniyoj watataña yawar apaywan onqosqa; paytaj Jesuspa qhepanmanta qayllaykuspa, p'achampa kantunta llankhaykorqa, 21imaraykuchus sonqompi nerqa: Sichus p'achallantapis llankharisaj chayqa, sanoyakapusaj, nispa. 22Jesustaj kutirikuytawan, payta qhawarispa, nerqa: Sonqochakuy, wawáy; creesqaykirayku sanoyasqa kanki, nispa. Chaymantapachataj warmeqa sanoyakaporqa. 23Chantá Jesusqa kamachej runaj wasinman chayaspa, rikorqa qena tocajkunata, ashkha runastataj ch'ajwashajta. 24Nerqataj: Jawaman llojsiychej; ch'iriskaqa mana wañusqachu, payqa puñushallan, nispa. Runastajrí Jesusmanta asikorqanku. 25Chantá Jesusqa runasta jawaman llojsichispa, wasi ukhuman yaykorqa. Ch'iriskata makinmanta aysarispataj, sayaricherqa. 26Chantá chay ruwasqan tukuynejpi uyarikorqa. 27Jesús chaymanta ripushajtin, iskay ciegos qhaparispa, qhepanta rerqanku: Davidpa Churin, khuyariwayku ari, nispa. 28Jesús wasiman chayasqantawantaj, chay ciegosqa Payman qayllaykorqanku. Jesusqa paykunata taporqa: Creenkichejchu atiyniyoj kasqayta kayta ruwanaypaj? nispa. Paykunataj kuticherqanku: Arí, Señor, nispa. 29Chantá ñawisninkuta llankhaykuspa, nerqa: Creesqaykichejman jina ruwasqa kachun, nispa. 30Chay ratopachataj ñawisninku rikorqa. Chantá Jesús paykunaman mayta kamacherqa: Amapuni ni piman kayta willankichejchu, nispa. 31Paykunatajrí llojsiytawankama, tukuy jaqay cheqanejpi willararqanku Jesusmanta. 32Chaymanta llojsejtinkukama, Jesusman pusamorqanku supayniyoj uj opa runata. 33Chantá Jesusqa chay runamanta uj supayta qharqojtin, opaqa parlarerqa. Runastaj t'ukusharqanku: Mana jayk'ajpis Israelpi rikukorqachu kay jinaqa, nispa. 34Fariseosrí nisharqanku: Kuraj Supaypa atiyninwan Payqa supaykunata qharqon, nispa. 35Ajinata Jesusqa muyuynin llajtasta, ranchosta ima purispa, yachacherqa sinagogasninkupi, willararqataj reinoj evangelionta, tukuy onqoykunamanta nanaykunamantawan runasta sanoyachispa. 36Ashkha runasta rikuspataj, paykunamanta khuyakorqa, imaraykuchus paykunaqa saqerpayasqa, ch'eqerasqataj kasharqanku, mana michejniyoj ovejas jina. 37Chaymantataj yachachisqasninman nerqa: Cheqatapuni cosechaqa ashkha, oqharejkunarí pisi kanku. 38Mañakuychej ari cosechaj dueñon Señormanta, astawan oqharejkunata cosechanman kachamunampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\