MIQUEAS 7

1Ay noqamanta, chajmiri jina kani, pichus mikhuyta munarqa higosta, uvasta ima, manañataj tarinchu, chay jina. 2Kay pachapi manaña kanchu cheqan runas, nitaj Diosman sinch'ita sayaj kajkunapis. Tukuy suyashanku runa masinkuta wañuchillaytaña, ruwananku hora chayamunallantaña; ujkuna ujkunataj misk'achinakunku. 3Juchata ruwanapajqa may yachayniyoj kanku. Kurajkunaqa kamachinku runas t'inkasta apamunankuta, juezkunaqa lluk'iywan rantichikunku, atiyniyoj kajkunataj munayninkuman jina ruwaspa, llajtata juchallichinku. 4Paykuna ukhumanta aswan sumaj runaqa uj khishka jinamin; cheqampaj qhawasqa runapis ithapallu jina. Jinapis castigasqa kananku p'unchay chayamonqa, mayqentachus, soldado jina qhawanapaj churasqa runa willarqaña, chay. Chaypacha paykuna ukhupi manchay pejtu kanqa. 5Ama creeychu runa masiykej nisqampi, nitaj ni mayqen kawsaqeykipipis atienekuychu; warmiykiwan parlanaykipajpis allintaraj qhawarikuy, 6imaraykuchus qhari wawaspis pisipaj qhawanku tatasninkuta, warmi wawaspis mamasninkoj contrankuta oqharikunku; ñojch'aspis suegrasninkoj contrankupi kanku. Sapa ujpata enemigon rikhurin ayllunku ukhullamantataj. 7Noqatajrí Tata Diospi atienekusaj; salvawajniy Diosnillaypi suyakusaj, imaraykuchus Pay uyariwanqa. 8Qan contraypi kaj nación, ama kusikuychu kay mana allin qhatiriwasqanmanta; urmarqani chaypis sayarikullasajtaj. Laqhayaypis muyuykuwachun; Tata Diosllamin k'anchayneyqa. 9Tata Diospa contrampi juchallikuni, chayrayku phiñakuyninta aguantallasaj. Chaykamaqa Pay noqamanta yachanqa, justiciatataj ruwawanqa. Tata Dios pusawanqa k'anchayman, rikuchiwanqataj cheqan kayninta. 10Enemigoypis chayta rikullanqataj, chayraykutaj p'enqaymanta wañonqa. Payqa niwaj: Maypitaj Señorniyki Tata Dios kashan? nispa. Kunantajrí kusisqa kani payta callespi t'uruta jina sarusqata rikusqaymanta. 11Jerusalén, jamushanña chay p'unchay, maypachachus perqasniyki watejmanta sayarichisqa kanqa, jinataj jallp'aykipis yapakonqa, chaypacha. 12Jamushanña chay p'unchay, maypachachus runas tukuynejmanta Asiriamanta Egiptokama qanman chimpaykamonqanku, chaypacha. Chantá, Nilo Mayumanta Éufrates Mayukama, uj mama qochamanta waj mama qochakama, uj orqomanta waj orqokama chay tukuynejmanta qanman jamonqanku. 13Kay jallp'aqa ch'in pampaman tukuchisqa kanqa chaypi tiyakojkunaj juchasninkurayku, tukuy sajra kajta ruwasqankuman jina. 14Tata Dios, waqaychay Israel aylluykita, Qampata kaj ovejasniykita, imaraykuchus sapallanku montepi kashanku, chay muyuyninkupitaj sumaj jallp'as karishan. Ñawpa tiempospi jina paykunata pusay chay Basanpi pastosman, jinataj Galaad pastosman. 15May t'ukuna imasta paykunaman rikuchiy, Egiptomanta orqhomushaspa rikucherqanki, ajinata. 16Waj nacionesmanta kajkunapis chay t'ukunasta rikullachunkutaj, atiyniyoj kashaspapis p'enqaypi rikhurinankupaj. Opas jina, joq'aras jinataj qhepakuchunku. 17Jallp'ata llajwachunku kataris jina, chay wajkuna pampapi qhatatikojkuna khurus jinataj. Thapasninkumanta kharkatishaj llojsichunku. Manchachikuywan chimpamuchunku Qan Señorniyku Tata Diosman. 18Qan jina Diosqa mana waj kanchu, imaraykuchus Qanqa juchasninkumanta perdonanki, qonqapunkitaj kay puchoj aylluykej juchasninmanta. Qanqa munakuyniykita rikuchiwayku, manataj wiñaypajchu phiñakunki. 19Ujtawan khuyarikullaytaj noqaykumanta ari, juchasniykutataj p'ampaykapuy. Mama qochaj ukhunman juchasniykuta wijch'uykapuy. 20Señor, waqaychallaypuni noqaykuwan kasqaykita munakuyniykitapis, ñawpa tatasniyku Abrahamman, Jacobmantaj ñawpa wataspi qonaykita nerqanki, chayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\