NEHEMÍAS 13

1Chaypacha Moisespa libronqa tukuypa ñawpaqempi sut'ita leekorqa. Chaypitaj qhelqasqa kasqa amonitas, jinataj moabitaspis Diospa ayllunman mana jayk'ajpis chajrukunankuta, 2paykunaqa israelitakunaman mana mikhunaswan, jinataj ujyanaswan taripaj llojsimusqankurayku. Manachayqa Balaamman pagasqanku israelitasta maldecinampaj. Chaywampis Diosniykoqa maldicionninta bendicionman tukuchisqa. 3Ajinaqa, leypa nisqanta uyarispa, israelitas ukhumanta t'aqarqanku chay waj llajtayojkunata. 4Kaymanta aswan ñawpajta sacerdote Eliasib churasqa kasqa Diosniykoj Templompi jallch'ana cuartosta qhawanampaj. Eliasibqa Tobiaswan aylluchakusqanrayku, 5Eliasibqa payman uj jatun cuartota qosqa, maypichus ñawpajtaqa jallch'aj kanku Diosman jaywasqasta, inciensota, imaswanchus Señorta yupaychaj kanku, chay imasta, sapa chunkamanta ujta t'aqaj kanku, chayta granomanta, vinomanta, aceitemantawan. Chaykunata qoj kanku levitakunaman, takejkunaman, punku qhawajkunaman, sacerdotekunaman qonanku kaj chayta. 6Kay tukuy imas kashajtenqa, mana noqaqa Jerusalenmpichu kasharqani. Babiloniapi kamachej Artajerjes kinsa chunka iskayniyoj watataña kamachishajtin, kamachejpaman kutiporqani. Chaymanta uj chhika tiempomantataj kamachejmanta mañarqani saqenawanta Jerusalenman kutirinaypaj. 7Jerusalenman chayaspataj, yacharqani Eliasib chay sajrata ruwasqanta, Tobiasman llunk'ukuspa Diospa Temploj patiompi uj jatun cuartota qosqanta. 8Chay ruwasqanmanta sinch'ita phiñakuspa, Tobiaspa chay tukuy imasninta jawaman wijch'umorqani. 9Chantá kamacherqani cuartota pichanankuta, watejmantataj churampunankuta, maymantachus orqhomorqanku, chay kikinman, Diospa Templompi ruwanasninku imasta, jaywanasta, jinataj inciensostapis. 10Yachallarqanitaj levitasmampis mana qosqankuta, qonanku karqa, chay imasta. Chayrayku Señorta yupaychanankupaj churasqa kajkuna levitakunawan, takejkunawan sapa ujpis jallp'asninkuman ripusqanku. 11Chantá chay kuraj kamachejkunata k'amerqani: ¿Imaraykutaj chay jinata Diospa Templonta qonqarparerqankichejri? nispa. Chaymantataj levitakunata, sacerdotekunata ima wajyachiytawan, chay ruwanasninkuman churaykaporqani. 12Chantá Judamanta kajkunaqa tukuyninku chay jallch'ana cuartokunaman apamorqanku sapa chunkamanta ujta t'aqasqasninkuta granomanta, vinomanta, aceitemanta ima. 13Jinataj chay jallch'ana cuartokunata qhawanankupaj churarqani sacerdote Selemiasta, qhelqeri Sadocta, uj levita runatawan Pedaías sutiyojta. Paykunata yanapanampajtaj churarqani Hananta; payqa karqa Zacurpa wawan, Mataniaspa alchhintaj. Allin sonqoyoj runakuna kasqankurayku paykunata churarqani, ruwaj masisninkumampis mikhuykunata rak'iranankupaj. 14Diosníy, yuyarikuway ari kay ruwasqasniymanta, amataj qonqapuychu Diosniypa Templompaj allin kajta ruwasqaymanta, chaypi Qanta yupaychanasunkupaj. 15Chay p'unchaykunapi rikullarqanitaj Judá ayllu ukhupi wakin runakuna samarikuna p'unchaypi uvasta sarunakunapi sarushasqankuta vinota ruwanankupaj, trigo marq'astapis marq'ashasqankuta. Rikullarqanitaj burrostapis vino chajnasqasniyojta, uvas cargasniyojta, higos cargasniyojta, tukuy laya q'epis chajnasqasniyojta qhatirikuspa Jerusalén llajtaman samarikuna p'unchaypi apashajta. Chaypacha paykunata k'amerqani samarikuna p'unchaypi ranqhanasninkuta ranqhamushasqankumanta. 16Chay jawataj Tiro llajtayoj runakuna Jerusalenmpi tiyakojkunaqa challwasta, tukuy laya ranqhanastawan apamoj kanku samarikuna p'unchaypi Jerusalenmpi judiosman ranqhanankupaj. 17Chaypacha noqa k'amerqani Judamanta kurajkunata: ¿Imaraykutaj kay sajrata ruwashankichej samarikuna p'unchayta millay kajman tukuchispari? 18Kay kikillantataj ñawpa tatasniykichejqa ruwarqanku. Chayraykutaj Diosninchejqa chay chhika llakiykunata patanchejman kachaykamuwarqanchej, jinataj kay llajtamampis. ¿Astawanrajchu Diostaqa Israelpa contrampi phiñachiyta munashankichej samarikuna p'unchayta millay kajman tukuchisqaykichejwanri? nispa. 19Chantá kamacherqani samarikuna p'unchay qallarikunampaj ch'isiyaykushajtin, Jerusalén llajtaj punkusnin wisq'akunanta, amataj kicharikunanta chay p'unchay pasanankama. Chay jawataj punkusman churarqani wakin kamachisniyta samarikuna p'unchaypi ama ima qhatupis yaykumunampaj. 20Chay ranqherosqa, jinataj chay qhatusniyojpis iskay kutita Jerusalén llajta jawapi puñorqanku. 21Noqatajrí paykunata k'amerqani: ¿Imaraykutaj qankuna kay perqa wasapi puñurashankichejri? Ujtawanchus jinata ruwankichej chayqa, noqa qankunata presochasqaykichej, nispa. Chaymantapacha manaña ujtawan samarikuna p'unchaypi jamorqankuchu. 22Chaymantataj levitakunata kamacherqani llimphuchakuspa punkusta qhawaj rinankuta, jinamanta samarikuna p'unchayta ama millay kajman tukuchinankupaj. Diosníy, kay tukuy ima ruwasqaymanta yuyarikuway, khuyakuwaytaj k'acha munakuyniykiman jina. 23Ajinallatataj chay p'unchaykunapi yacharqani wakin judíokuna waj llajtayoj warmikunawan casarasqankuta. Chay warmikuna kasqanku Asdodmanta, Amonmanta, Moabmanta ima. 24Wawasninkumanta wakintaj Asdod parlayta parlarqanku, chayrí waj nacionespa parlayninkuta, manataj noqaykoj judío parlayniykutaqa parlarqankuchu. 25Jinapi chay runakunata k'amirarqani, maldecerqanitaj. Paykunamanta wakintaqa maqarqani, chujchasninkutataj sik'irarqani. Kamacherqanitaj Diosrayku juranankuta: Amaña ujtawan sipasniykichejta, nitaj wawasniykichejtapis chay waj llajtayojkunawan casarachiychejchu. Amallataj qankunapis warmisninkuwan casarakunkichejchu. 26¿Manachu Israelpa kamachejnin Salomonpis ajinata ruwaspa juchallerqa? Tukuynin nacionekunapi pay jina kamachejqa mana kasqachu. Diosqa payta munakorqa, tukuynin israelitasmantataj kamachej kanampaj churaykorqa. Chaywampis chay waj llajtayoj kaj warmikuna paytaqa juchallicherqanku. 27Chayrayku mana saqesqaykuchu chay waj llajtayoj warmikunawan casaraspa chay jina millayta Diosninchejpa contrampi juchallejtaqa. 28Kuraj kaj sacerdote Eliasibpa wawan Joiadaj ujnin kaj wawanqa horonita Sanbalatpa tolqan karqa. Paytapis ñawpaqeymanta wijch'orqani. 29Diosníy, yuyarikuy ari imaynatachus sacerdote kayta millaypaj qhawachisqankuta, jinallataj sacerdotekunawan levitakunawan trato ruwasqaykitapis. 30Ajinata chay tukuy waj llajtayojkunamanta t'aqarqani sacerdotekunata, levitakunatapis. Chantá sapa ujninkuta ruwanasninkuman churaykaporqani. 31Kamachillarqanitaj ima p'unchaykunapichus ruwanankupaj churasqa karqa, chay p'unchaypi llant'ata churanankuta, jinataj chay ñawpaj poqoykunatapis jaywanankuta. Diosníy, allinnipaj yuyarikuway ari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\