NEHEMÍAS 4

1Sanbalatqa noqayku watejmanta perqata jatarichishasqaykuta yachaspa, sinch'ita phiñarikorqa. Chayrayku judiokunamanta asiykukuyta qallarerqa. 2Llajta masinkuj ñawpaqempi, Samariamanta soldadokunaj ñawpaqenkupiwan kay jinata nerqa: ¿Imatataj ruwayta yuyanku kay yarqhaymanta wañusqa judiokunari? ¿Yuyarqankuchu ujtawan uywa wañuchisqata jaywayta? ¿Chayrí uj p'unchayllapichu perqa oqhariyta tukuytataj yuyanku? ¿Chayrí chay urmasqa ruphasqa orqomantachu mosoj rumita orqhoyta yuyanku? nispa. 3Sanbalatpa ladompitaj amonita Tobías kasharqa, paypis nillarqataj: Qhawariychej má chay perqa ruwasqankuta. Uj atojllaraj chay pataman wicharispa, urmaykuchinman, nispa. 4Chaypacha Diosmanta mañakorqani: Diosniyku, uyariy imaynatachus noqaykumanta asiykukuwasqaykuta. Kay llakichiwasqaykumantaqa paykunaj patallankumantaj jasut'iy chayachun; enemigonkoj makinkuman urmaspa, waj suyukunaman preso apasqa kachunku. 5Ama juchankuta qonqayman churaychu, nitaj chay sajra ruwasqankuta perdonaychu, imaraykuchus paykunaqa perqata oqharichejkunaj sonqonkuta p'akichinku, nispa mañakorqani noqa Nehemiasqa. 6Perqata ruwachillarqaykupuni; ñapis khuskankamaña oqharisqa karqa, imaraykuchus runakunaqa tukuy sonqo llank'asharqanku. 7Jinapi Jerusalén perqa watejmanta oqharikushasqanta, chay q'asakunantaj wisq'akushasqanta yachaspa, mayta phiñakorqanku Sanbalat, Tobías, árabes, Amonmanta kajkuna, Asdodmanta kajkunapiwan. 8Tukuyninkutaj yachachinakorqanku Jerusalenman yaykuykuspa, contrampi maqanakunankupaj, chay ruwasqaykutataj thuñiranankupaj. 9Chaypacha Diosmanta mañakorqayku, tuta p'unchaytaj soldadokuna qhawajkunata churarqayku enemigoykumanta jark'akunawaykupaj. 10Judamanta runakunataj nerqanku: Q'epejkunajta kallpanku pisiyanña. Chay chhika perqa urmasqasqa mana ruway atina jina; noqaykupis manaña ruwayta atiykuchu, nispa. 11Chay enemigoykukunapis nillarqankutaj: Ama imatapis yachachunkuchu, nitaj rikuchunkuchu, chawpinkuman yaykuspa paykunata wañurachinanchejkama, jinamanta llank'ayninkuta saqechinanchejpaj, nispa. 12Paykunawan khuska tiyakoj judiokunataj, kutin kutinta willaj jamuwarqayku, chay llajtayoj runakuna tukuy ladomanta contraykupi jamushasqankuta. 13Chayrayku kamacherqani runakunata sapa ayllumanta perqa wasaman pakaykukunankuta chay t'oqompi, chay q'asampipis, sapa uj espadakunayoj, t'ojsinakunayoj, flechanapaj arcokunayoj ima. 14Mancharikusqankuta reparaspa, sayarikuytawan nerqani chay kurajkunaman, kamachejkunaman, jinataj runakunamampis: Ama paykunata manchachikuychejchu. Señormanta yuyarikuychej may jatun kasqanta, manchachikunataj kasqanta. Maqanakuychej ari llajta masiykichejrayku, wawaykichejrayku, sipasniykichejrayku, warmiykichejrayku, wasiykichejraykupis, nispa. 15Chantá chay enemigoykukunaqa yachakorqanku noqayku paykunata suyaykushasqaykuta, Diostaj paykunata pantacherqa imatachus ruwayta munawasqaykuta. Noqaykutajrí tukuyniyku perqa ruwayman watejmanta churakullarqaykutaj sapa uj ruwanankama. 16Chay p'unchaymantapacha llank'ajkunamanta khuskannenqa perqa ruwaypi llank'asharqanku. Chay uj khuskannintaj armasqa qhawasharqanku, t'ojsinakunayoj, jark'akuna escudokunayoj, flechanapaj arcokunayoj, fierro pecherakunayoj ima. Chaypi soldado kamachejkunaqa Judá ayllumanta runakunata yanapanankupaj qayllankupi sayarqanku. 17Perqata ruwasharqanku chaykuna, chay q'epejkunapis ujnin makinkuwan ruwasharqanku, ujninwantaj armata jap'isharqanku. 18Tukuyninku chumpinkupi sat'isqa espadakunayoj llank'asharqanku. Cornetata tocaj runataj ladollaypi kasharqa. 19Chantá noqaqa nerqani kurajkunaman, soldadokunata kamachejkunaman, jinataj tukuy runakunamampis: Ruwananchejqa may chhikan, noqanchejtaj ancha karu karuspi ch'eqerasqa kashanchej. 20Chayrayku maypichari cornetata waqajta uyarinkichej, chay pacha noqaykuman tantakamunkichej, Diosninchejtaj noqanchejrayku maqanakonqa, nispa. 21Jinamanta inti llojsimuymantapacha inti yaykuykama noqaykumanta khuskanqa, armasninku jap'irisqallapuni qhawasharqanku. 22Chay llank'ajkuna runakunaman nillarqanitaj sapa qhareqa kamachinwan khuska qhepakunanta Jerusalén llajta ukhupi, jinamanta ch'isimpi qhawanankupaj, p'unchaynimpitaj perqa ruwaypi llank'anankupaj. 23Jinaqa ni noqa, nitaj aylluypis, nillataj kamachiykunapis, nitaj noqawan karqanku chay soldadokunapis p'achankutaqa lluch'ukorqaykuchu, sapa ujninkutaj t'ojsina jap'irisqa kasharqanku yakuman rinankupajpis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\