NEHEMÍAS 7

1Perqa sayarichiyta tukuytawan, punkukunata churallarqankutaj, jinallataj punku qhawajkunata, takejkunata, levitakunatapis churallarqankutaj. 2Chaymantataj wawqey Jananita Jerusalenpi churarqani kamachinampaj. Ananiastataj jatun kamachejpa wasinta qhawanampaj churarqani. Ananiasqa may k'acha, Diosmanta jap'ikuj runa karqa. 3Chantá nerqani ama punkukunata kicharinankuta inti patapi kanankama. Kamachillarqanitaj punkukunata trankanankuta qhawajkuna sayanankupi kanankukama. Jinallataj Jerusalenpi tiyakojkunata qhawajkuna kanankupaj churarqani wakintaqa chay qhawananku cheqanpi, wakintataj wasinku chaynejpi. 4Llajtaqa askha campoyojtaj karqa. Chaypitaj pisillaraj tiyakorqanku, manaraj watejmanta wasikunata ruwarqankuchu. 5Chaypacha Diosqa sonqoyman churarqa kuraj runakunata, aylluta kamachejkunata, tukuy Judapi kaj runakunatapis tantaykunayta, sapa aylluta qhelqaykunaypaj. Tarerqanitaj ñawpaj chayamojkunaj sutinkunata qhelqasqata uj libropi. Chaypitaj kay jina qhelqasqa karqa: 6“Kaykuna kanku preso apasqa kasqankumanta kutimpojkuna. Paykunaqa jatun kamachej Nabucodonosorpa kamachisqanman jina Judá suyumanta Babiloniaman preso apasqa karqanku. Paykunamanta wakinkuna Jerusalenman, Judá suyumantaj kutinporqanku; sapa ujninku llajtankuman yaykuporqanku. 7Paykunata pusajkunataj kaykuna karqanku: Zorobabel, Josué, Nehemías, Azarías, Raamías, Najamaní, Mardoqueo, Bilsán, Mispéret, Bigvai, Nehum, Baana ima”. Israel ayllumanta yupasqa qharikunaqa kaykuna karqanku: 8Parospa ayllunmanta: Iskay waranqa pachaj qanchis chunka iskayniyoj. 9Sefatiaspa ayllunmanta: Kinsa pachaj qanchis chunka iskayniyoj. 10Araj ayllunmanta: Sojta pachaj phishqa chunka iskayniyoj. 11Pahat-moabpa ayllunmanta, Josué ayllunmanta, Joabpa ayllunmantawan: Iskay waranqa pusaj pachaj chunka pusajniyoj. 12Elampa ayllunmanta: Waranqa iskay pachaj phishqa chunka tawayoj. 13Zatujpa ayllunmanta: Pusaj pachaj tawa chunka phishqayoj. 14Zacaipa ayllunmanta: Qanchis pachaj sojta chunkayoj. 15Binuypa ayllunmanta: Sojta pachaj tawa chunka pusajniyoj. 16Bebaijpa ayllunmanta: Sojta pachaj iskay chunka pusajniyoj. 17Azgadpa ayllunmanta: Iskay waranqa kinsa pachaj iskay chunka iskayniyoj. 18Adonicampa ayllunmanta: Sojta pachaj sojta chunka qanchisniyoj. 19Bigraipa ayllunmanta: Iskay waranqa sojta chunka qanchisniyoj. 20Adinpa ayllunmanta: Sojta pachaj phishqa chunka phishqayoj. 21Aterpa ayllunmanta, Ezequiaspa ayllun: Jisq'on chunka pusajniyoj. 22Hasumpa ayllunmanta: Kinsa pachaj iskay chunka pusajniyoj; 23Bezaipa ayllunmanta: Kinsa pachaj iskay chunka tawayoj. 24Harifpa ayllunmanta: Pachaj chunka iskayniyoj. 25Gabaonpa ayllunmanta: Jisq'on chunka phishqayoj. 26Belén llajtayojkunawan, Netofamanta kajkunapiwan: Pachaj pusaj chunka pusajniyoj. 27Anatot llajtayojkuna: Pachaj iskay chunka pusajniyoj. 28Bet-azmavetmanta kajkuna: Tawa chunka iskayniyoj. 29Quiriat-jearimmanta, Cafiramanta, Beerotmantawan kajkuna: Qanchis pachaj tawa chunka kinsayoj. 30Ramamanta, Gebamantawan kajkuna: Sojta pachaj iskay chunka ujniyoj. 31Micmasmanta kajkuna: Pachaj iskay chunka iskayniyoj. 32Betelmanta, Haimantawan kajkuna: Pachaj iskay chunka kinsayoj. 33Chay waj Nebomanta kajkuna: Phishqa chunka iskayniyoj. 34Chay waj Elammanta kajkuna: Waranqa iskay pachaj phishqa chunka tawayoj. 35Harimmanta kajkuna: Kinsa pachaj iskay chunkayoj. 36Jericomanta kajkuna: Kinsa pachaj tawa chunka phishqayoj. 37Lodmanta, Hadidmanta, Onomanta kajkuna: Qanchis pachaj iskay chunka ujniyoj. 38Senaamanta kajkuna: Kinsa waranqa jisq'on pachaj kinsa chunkayoj. 39Sacerdotekunamanta, Jedaiaspa, Jesuajpa ayllunmanta: Jisq'on pachaj qanchis chunka kinsayoj. 40Imerpa ayllunmanta: Waranqa phishqa chunka iskayniyoj. 41Pasurpa ayllunmanta: Waranqa iskay pachaj tawa chunka qanchisniyoj. 42Harimpa ayllunmanta: Waranqa chunka qanchisniyoj. 43Levitas ayllumanta: Josuémanta, Cadmielpamantawan, Hodaviaspa ayllunmantawan: Qanchis chunka tawayoj. 44Takejkuna: Asafpa ayllunmanta pachaj tawa chunka pusajniyoj. 45Punku qhawajkuna: Salumpata, Aterpata, Talmonpata, Acubpata, Hatitajta, Sobaipa ayllumpamantawan: Pachaj kinsa chunka pusajniyoj. 46Diospa Templonpi sirvejkuna karqanku: Zihajta ayllunmanta, Hasufajta ayllunmanta, Tabaotpa ayllunmanta, 47Querospa ayllunmanta, Siahajpa ayllunmanta, Padonpa ayllunmanta, 48Lebanajpa ayllunmanta, Hagabajpa ayllunmanta, Salmaipa ayllunmanta, 49Hananpa ayllunmanta, Gidelpa ayllunmanta, Gaharpa ayllunmanta, 50Reaiajpa ayllunmanta, Rezinpa ayllunmanta, Necodajpa ayllunmanta, 51Gazampa ayllunmanta, Uzaj ayllunmanta, Paseahpa ayllunmanta, 52Besaipa ayllunmanta, Mehunimpa ayllunmanta, Nefusimpa ayllunmanta, 53Bacbucpa ayllunmanta, Hacufajpa ayllunmanta, Harhurpa ayllunmanta, 54Bazlutpa ayllunmanta, Mehidaj ayllunmanta, Harsajpa ayllunmanta, 55Barcospa ayllunmanta, Sísaraj ayllunmanta, Temajpa ayllunmanta, 56Neziajpa ayllunmanta, Hatifajpa ayllunmanta ima. 57Salomonpa kamachinkunaj ayllunkumanta kaykuna karqanku: Sotaipa ayllunmanta, Soferetpa ayllunmanta, Perudajpa ayllunmanta, 58Jaalajpa ayllunmanta, Darconpa ayllunmanta, Gidelpa ayllunmanta, 59Sefatiaspa ayllunmanta, Hatilpa ayllunmanta, Poqueret-hazebaimpa ayllunmanta, Amonpa ayllunmanta ima. 60Diospa Templompi sirvejkuna, Salomonpa kamachisnimpa ayllusninkuwan imaqa tukuynimpi kinsa pachaj jisq'on chunka iskayniyoj karqanku. 61Tel-melamanta, Tel-harsamanta, Querubmanta, Adonmanta, Imermantawan chayamojkunaqa mana sut'inchayta aterqankuchu mayqen miraymantachus, mayqen ayllumantachus kasqankuta. Paykunataj kaykuna karqanku: 62Delaíaj ayllunmanta, Tobiaspa ayllunmanta, Necodaj ayllunmantawan sojta pachaj tawa chunka iskayniyoj. 63Sacerdotespa ayllusninkumanta kaykuna karqanku: Abaíaj ayllunmanta, Cospa ayllunmanta, Barzilaipa ayllunmantawan; payqa Galaadpi Barzilaipa ujnin kaj sipanwan casarakusqa, paykunaj sutinkutataj aparqa. 64Paykunaqa sutinkuta mask'arqanku, ayllukunaj sutinku qhelqasqa karqa, chay libropi, manataj sutinkuta tarisqankurayku manaña sacerdote kajta saqerqankuchu. 65Chay jawaqa kuraj kamachej nerqa, ama mikhunankuta sacerdotekunaj t'aqasqa mikhunamanta uj sacerdote Tumimnejta Urimnejtawan tapurispa yachanankama. 66Chay tantasqa runakunaqa tukuyninkupi tawa chunka iskayniyoj waranqa kinsa pachaj sojta chunkayoj karqanku. 67Chaypacha mana yupasqankuchu qhari kamachikunata, nitaj warmi kamachikunatapis. Paykunaqa tukuyninkupi karqanku qanchis waranqa kinsa pachaj kinsa chunka qanchisniyoj. Takejkunataj qharikunamanta, warmikunamanta ima karqanku iskay pachaj tawa chunka phishqayoj. 68Caballonkunaqa qanchis pachaj kinsa chunka sojtayoj karqanku. Mulakunapis iskay pachaj tawa chunka phishqayoj karqanku. 69Camellokunapis tawa pachaj kinsa chunka phishqayoj karqanku, burrokunataj sojta waranqa qanchis pachaj iskay chunkayoj karqanku. 70Wakin familiakunamanta kurajkunaqa chay trabajopaj ofrendakunata qorqanku. Kuraj kamachejqa qorqa pusaj kilo qorita, phishqa chunka p'uku platokunata, phishqa pachaj kinsa chunkayoj sacerdote p'achasta ima, chay qolqe jallch'ana wasipi kanampaj. 71Sapa familiamanta kurajkunapis qollarqankutaj qolqe jallch'anaman pachaj sojta chunkayoj kilo qorita, waranqa iskay pachaj chunkayoj kilo qolqetawan, Templota ruwajkunaman paganankupaj. 72Wakin runakunataj qorqanku pachaj sojta chunkayoj kilo qorita, waranqa pachajniyoj kilo qolqeta, sojta chunka qanchisniyoj sacerdote p'achakunatawan. 73Chaypacha sapa ujninku llajtankupi tiyakaporqanku: Sacerdotekuna, levitakuna, punku qhawajkuna, takejkuna, llajtamanta kajkuna, Diospa Templompi sirvejkuna, jinallataj tukuynin israelitakunapis. Qanchis killa chayamunampajtaj israelitakunaqa llajtankupiña kasharqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\