NEHEMÍAS 9

1Israelitakunaqa chay kikin killallapitaj iskay chunka tawayoj kaj p'unchaynimpi watej tantakorqanku. Ayunota ruwaspa, qhashqa p'achata churakuspa, jallp'ata umankuman qhallaykukuspataj, Diosman chimpaykorqanku. 2Israelitakunaqa ñapis t'aqakusqankuña mana judíokunamanta. Ajinata sayaykukuspa, sapa uj juchankuta, jinallataj ñawpa tatankoj juchankutapis Diosman willakullarqankutaj. 3Chaypi sayashajtinkutaj, tukuypa rikunanta kinsa horatapuni Tata Diosninkuj kamachiyninta levitakunaqa jatunmanta ñawireranku. Waj kinsa horatawan juchankutaj willakorqanku, chantá Tata Diosninkuta yupaycharqanku. 4Chaymantataj levitakunamanta Josué, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, waj Bani, Quenani ima chay patachaman wicharispa, Tata Diosninkuman qhaparikorqanku. 5Chaymantataj chay levitakuna Josué, Cadmiel, Bani, Hasabnías, Serebías, Hodías, Sebanías, Petaías ima nerqanku: Sayarikuspa, Tata Diosninchej wiñay wiñaypaj yupaychaychej, nispa. Chantá, Diosmanta mañakorqanku kay jinata: Tatay, jatun sutiyki pataman oqharisqa kachun, tukuy yupaychaymanta, jatunchaymanta ima aswan patapi. 6Qanllamin uj k'ata Tata Dios kanki. Qan ruwarqanki cielota, cielomanta aswan patapi kajtapis, chaypi tukuy ch'askastapis. Ruwallarqankitaj kay pachata, kaypi tukuy ima kajtapis, mama qochatapis, chaypi tukuy ima kajtapis. Qanqa tukuy imakunaman kawsayta qonki. Chayraykuma cielopi ch'askakunapis yupaychasunku. 7Qanqa Tata Dios, Abramta ajllarqanki. Qan payta Caldea suyupi Ur llajtamanta orqomorqanki, suticharqankitaj Abraham sutiwan. 8Rikorqanki sumaj sonqoyoj runa kasqanta, uj tratotataj paywan ruwarqanki. Nerqankitaj payman qonaykita kay runakunaj jallp'ankuta: Cananeokunajta, hititakunajta, amorreokunajta, ferezeokunajta, jebuseokunajta, gergeseokunajtataj. Paypa ayllunmampis qoyta munasqanki, chay nisqaykitataj junt'arqanki, imaraykuchus Qanqa cheqanmin kanki. 9Qan ñaupa tataykunaj Egiptopi ñak'ariyninkuta, Puka Qochapipis, rikorqanki, uyarirqankitaj qhaparikamususqankuta. 10Faraonpa contrampi, jinataj kamachinkunapajpis, chay jallp'api tukuy runaspa rikunanta jatuchaj t'ukuna imasta Qan rikucherqanki. Qan rikorqanki imaynatachus israelitakunata llakichisqankuta. Jinamanta sutiyki sumay uyarisqa kunankama. 11Ñawpaqenkupi jatun qochataj iskayman t'aqarqanki, chawpintataj ch'aki yanta jina chimparqanku. Egiptomanta kajkunatatajrí ukhu qochaman ch'ultiykorqanki. 12Israelitakunataqa, p'unchayninpi chhoqo phuyuwan llanthuykuspa, tutanpitaj nina k'anchaywan k'anchaykuspa pusarqanki. 13Chaymanta Sinaí orqoman uraykamorqanki, paykunaman parlamorqanki. Cheqan kamachisqaykita, cheqan yachachiyniykita ima, qorqanki. 14Yachachillarqankitaj samarikuna p'unchayniykita Qampaj t'aqayta. Qollarqankitaj kamachisqakunata, leyekunata, yachachiykunatawan kamachiyki Moisesnejta. 15Qollarqankitaj janaj pacha t'antata yarqhayninkupi paykunata sajsachinaykipaj. Yakutapis chhankamanta orqhospa qorqanki ch'akiyninkuta thasnunaykipaj. Chaymantataj kamacherqanki tiyakapoj yaykunankuta, qonaykita juraspa nerqanki, chay jallp'aman. 16Paykuna, chantá ñawpa tatasniyku imaqa may machu machus, rumi sonqostaj karqanku, manataj kamachisqasniykita kasorqankuchu. 17Mana munarqankuchu kasuyta, nitaj yuyarikuytapis chay jatuchaj t'ukuna imasta paykunata khuyaspa ruwasqasniykimanta. May rumi sonqo kasqankurayku uj kamachejta churakorqanku watejmanta Egiptopi wata runa kayman kutiripunankupaj. Chaywampis Qanqa perdonaj Diosmin kanki; llamp'u sonqo, khuyakuyniyoj, pacienciayoj, munakuyniyoj Dios kanki. Chayrayku chaykunataqa mana saqerqankichu. 18Qori metalta unuyachiytawan, uj waka uñata ruwakuspa, nerqanku: Kaymá Egiptomantaqa orqhomuwarqanchej; chaymin Diosqa, nispa. Chay chhika millay juchasta ruwashajtinkupis, 19Qanqa jatun khuyakuyniykirayku ch'in pampapi mana paykunata saqerparerqankichu. Llanthoj phuyoqa ñanninkuta pusaspa, manapuni paykunamanta p'unchaynimpi t'aqakorqachu; nitaj nina k'anchaypis tutampi paykunamanta t'aqakullarqatajchu, k'anchayninwan, rinanku karqa, chay ñanta rikuchispa. 20Chay jawari, k'acha Espirituykita Paynejta qorqanki paykunaman yachachinaykipaj. Manataj jayk'ajpis siminkumanta piserqachu cielomanta apachimusqayki t'antaqa. Yakutapis qorqanki ch'akiyninkuta thasnunankupaj. 21Tawa chunka watas junt'ata ch'in pampapi mikhuyta qorqanki, manataj jayk'ajpis imallankupis piserqachu. P'achasninkupis mana thantakorqachu, nitaj chakisninkupis punkerqachu. 22Paykunaman qorqanki kamachejkunapa kamachinanku llajtasta, nacionekunata; jallp'astataj sapa ujman rak'irqanki. Paykunaqa jap'ikaporqanku Hesbón jallp'ata, Basán jallp'atawan. Chaykunaqa karqanku kamachej Sehonpa jallp'an, kamachej Ogpa jallp'anta ima. 23May chhika wawasniyoj kanankupaj Qan miracherqanki paykunata cielopi ch'askas chhikatapuni. Ñawpa tatasninkuman qonaykita nerqanki, chay jallp'aman paykunata pusarqanki jap'ikapunankupaj. 24Paykunataj yaykuytawan, jap'ikaporqanku Canaán jallp'ata. Chay llajtayoj runakunataqa paykunaj ñawpaqenkupi k'umuykachacherqanki, jinataj kamachejninkuta, chay cheqaspi tiyakojkuna runakunatapis makisninkuman churarqanki, paykuna israelitaspa munayninkuta ruwanankupaj. 25Sumaj jark'achasqa llajtakunata jap'ikaporqanku, sumaj poqoj jallp'astapis, tukuy allin imawan junt'asqa wasista, yaku jallch'ana qochasta, uva huertakunata, olivo sach'akunata, waj poqoj sach'akunatapis. Mikhorqanku sumajta sajsakunankukama, wirayarqanku, chay jatun khuyakuyniykipitaj kusikorqanku. 26Chaywampis mana kasukojkuna karqanku. Contraykipi oqharikorqanku, leyniykitataj qhesacharqanku. Chantaqa profetasniykita wañucherqanku uyankupi k'amisqankumanta Qanman kutirikamunankupaj. May millayta contraykipi juchallerqanku. 27Chayrayku paykunata enemigosninkoj makisninkuman jaywaykorqanki, chay enemigosninkutaj sinch'ita paykunata llakicherqanku. Chantá may llakiypi rikukuspa, Qanmanta yanapata mañakusorqanku, Qantaj jatun munakuyniykirayku janaj pachamantapacha uyarimuspa, chay ñak'arichejkunaj makisninkumanta kacharichej runakunata sayaricherqanki. 28Jinapis manaña ima llakiyninkupis kajtin, watejmanta ñawpaqeykipi juchallillajñataj kanku. Chayrayku enemigosninkoj makisninkuman urmajta saqerqanki, chay runakunataj chakisninku uraman israelitasta churarqanku. Chaymantataj yanapayniykita qhaparikamullasojñataj kanku. Qantaj khuyakuyniykipi uyarimullajtaj kanki janaj pachamantapacha, ashkha kutista paykunata kacharichispa. 29Qantaj paykunata k'amej kanki leyesniykita watejmanta junt'aj churakunankupaj. Paykunatajrí may kasqankuta yuyakuspa, kamachisniykita mana kasojchu kanku. Nisqasniykita p'akej kanku, mayqenkunatachus runa junt'aspa kawsanan karqa, chayta. Paykunataj Qampa contraykita oqharikuspa, rumi sonqos kaspataj, mana kasuta ruwarqankuchu. 30Ashkha watasta Qanqa paykunawan pacienciakorqanki. Espirituykiwan, profetasniykinejtataj paykunaman willachej kanki kamachisqasniykita junt'anankuta; chaytapis manallataj kasojchu kanku. Chayraykutaj waj nacionespa makisninkuman paykunata jaywaykorqanki. 31Chaywampis jatun khuyakuyniykirayku mana paykunataqa tukuyninkutachu tukucherqanki, nitaj paykunata saqerparerqankichu, khuyakoj Dios, munakuyniyojtaj kasqaykirayku. 32Chayraykuma, Diosniyku, jatun Dios, atiyniyoj, manchachikunataj kanki. Qanqa munakuyniykipi trato ruwasqaykita mana saqenkichu. Ama pisipaj qhawaychu tukuy llakiy taripasqanta kamachejniykuta, kurajniykukunata, sacerdotesniykuta, profetasniykuta, ñawpa tatasniykuta, jinataj tukuy aylluntinta, Asiriamanta kamachejkunapa tiemponkumantapacha kunankama. 33Chaywampis Qanqa mana ni ima juchayojchu kanki tukuy imas qhatiriwasqaykumantaqa, imaraykuchus Qanqa cheqa sonqowan imatapis ruwawayku, noqaykutajrí sajra kajta ruwayku. 34Nitaj kamachejniyku, kurajniykukuna, sacerdotesniyku, nitaj ñawpa tatasniykupis leyesniykitaqa junt'arqankuchu, nillataj kamachisqasniykita kasorqankuchu, nitaj k'amisqasniykitapis. 35Chaywampis paykunaqa reinonkupi kashaspa, ashkha allichaj imasta qoshajtiykipis, jinataj chay jatuchaj allin poqoj jallp'asta qoshajtiykipis, manapuni Qantaqa sirvisorqankuchu, nitaj sajra ruwasqankumanta t'aqakuspa kutirimusorqankuchu. 36Kunantaj qhawariy, ñawpa tatasniykuman jallp'ata qorqanki chaypa poqoyninmanta mikhunankupaj, chay kikin jallp'allapitaj wata runakuna kashayku. 37Tukuy poqochisqasniykoqa, juchasniykurayku kamachejkunata pataykuman churarqanki, chaykunallapaj kashan. Paykunaqa munayninkuman jina noqaykuta kamachinawaykupaj jap'ikapuwayku, jinataj uywasniykutapis. Chayrayku may llakisqa kashayku. Chayta nispa, tukuy sonqo Diosmanta mañakorqanku. 38Chantá chay judiosqa nerqanku: Chay tukuy imasrayku noqaykoqa tukuy sonqowan kay qhelqasqa tratota ruwayku. Kay sellasqa trato ruwasqamantaj sutisninkuta qhelqaykuchunku kuraj kamachiwajniykukuna, levitasniyku, jinataj sacerdotesniykupis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\